ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA LIMSKOG SEKTORA OD 3. JUNA 1944. KOMANDANTU JUGOZAPADNOG FRONTA O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOVJ KOD RUDOG I DEJSTVU NEMAČKIH JEDINICA KOD PRIBOJA1

ŠTAB

LIMSKOG SEKTORA

3 juni 1944             

Lim                         

K-NTU JZ. FRONTA i K-NTU ZLATIB. KORPUSA

Komunisti još uvek na levoj obali Lima.2 Sva njihova navaljivanja odbivena do sada.

Nemci3 stigli iz Prijepolja i tuku artilerijom levu obalu Lima od Bistrice do Banje i Priboja.

Od Priboja do Mioča komunisti ne navaljuju. Kod Rudog Vasiljević4 i Drašković5 prešli na levu obalu Lima i tuku crvene.

Svi su izgledi da je ovo neka demonstracija crvenih da vežu okupatorske snage za Lim.

Meni je najhitnije potrebna smena 2. bataljonu, da sprečim širenje tifusa. Ova tri slučaja obolenja konstatovao je lekar iz Priboja i bolesne uputio za bolnicu u Užice.

Sa štabom sam u Banji pribojskoj. Sve snage i rezervu morao sam da bacim na Lim.

14,35 čas.6

M.P.7

Komandant kapetan, M. Kolarević8

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 30, reg. br. 43/6 (S-V-1993).

2   Vidi dok. br. 171.                                                                 

3  Delovi nemačke 181. pešadijske divizije.

4  Dragiša.           

5 Aleksa.                         

6  Vidi dok. br. 171.

7 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — gorski štab br. 134«.

8 Milomir.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument