ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA LIMSKOG SEKTORA OD 3. JUNA 1944. KOMANDANTIMA JUGOZAPADNOG FRONTA O BORBAMA PROTIV NOVJ I RASPOREDU JEDINICA1

ŠTAB               

LIMSKOG SEKTORA2 3 juni 1944 g.

KOMANDANTU JUGOZAPADNOG FRONTA,3 i ZLATIB. KORPUSA.

Komunisti u jačini od 4 brigade izbile su na levu obalu Lima od Džurova do Severina (Rudog).4 Prošle noći od 1 do 2 časa po ponoći pokušali su prelaz preko Lima na reonu ovoga sektora i to kod Jarmovca i Čelica, ali su odbiveni od strane jedinica ovoga sektora. Pre toga, iste noći, pokušali su prelaz kod Rudog gde su odbiveni. Pribojska brigada koja se do sinoć nalazila na položajima južno od Priboja, oko Bića,5 prebačena je posle kratke borbe na desnu obalu Lima u Priboj.

Naše snage su: u Rudom Višegradska, u Priboju pribojska i oko 80 musliman, milicije sa 5 Nemaca,6 od ušća Uvca do Bistrice zlatiborska, u Bistrici musliman. milicija.

Za odbranu Lima na ovako širokom frontu, ovo je mali broj snaga, zato je potrebno hitno da uputite svu rezervu u pravcu Priboja.

Pre jednog sata, pokušali su ponovo prelaz u pravcu Kra-tova. Borba i puškaranje još traje, sa Jurišnim i 3 bataljonom ove brigade. Sada ih komunisti tuku bacačima.

Još se nezna koje su im to jedinice, samo prilikom juriša na Lim viču »napred proleteri«.

U 2. bataljonu ima tri vojnika obolela od tifusa. Upućeni su za bolnicu. Hitno je potrebno da ih smenim, i prebacim negde u pozadinu, te odvojim ceo taj bataljon, da bi se spre-čilo dalje širenje bolesti. Taj se bataljon nalazi sada na položaju od Uvca do Priboja.

Jutros predate depeše, nisu mogle biti primljene, jer ih »Ćonćo slabo čuje«, a V. K. neće da me sluša.

11,40 čas.7                                                           

M.P.8

K-nt kapetan M. Kolarević9

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca- k. 30, reg. br. 42/6 (S-V-1989).

2  O formiranju sektora vidi dok. br. 169.

3  O formiranju fronta vidi dok. br. 180. Redakcija nije utvrdila ko je bio komandant Jugozapadnog fronta. U pismu komandanta Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 3. juna 1944. komandantu Drinskog korpusa, pored ostalog, piše: »vidi se da je V.(rhovna) K.[omanda] obrazovala Jugozapadni front na Drini i Limu kojim komanduje neki konjički potpukovnik sa Palisata« (Arhiv VII, Ča, k. 163, reg. br. 4/4).

4  U toku noći 2/3. juna 1944, dva bataljona 4. sandžačke udarne brigade izbili su do mosta kod Rudog, ali nisu uspeli da prođu most zbog jakog otpora četnika. Vidi dok. br. 175 i tom I, knj. 16, dok. br. 192 i 196.

5  Nejasno. »Bič« na karti 1 :100.000 nije nađen.

6  Pripadnici legije »Krempler.                     

7  Vidi dok. br. 172.

8  Okrugli pečat: »Komanda jugoslavenske vojske u otadžbini — gorski štab br. 134«.

9  Milomir.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument