ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA KNJAŽEVAČKOG KORPUSA OD 2. JUNA 1944. KOMANDANTIMA BRIGADA ZA NAPAD NA JEDINICE NOVJ KOD SVRLJIGA1

Gorski štab br. 1902                         

Jugoslovenske vojske u Otadžbini

O. Br. 11

2. juna 1944. godine 20 časova

Položaj                                               

ZAPOVEST3                     

(Sekcija 1 : 100.000 — Zaječar)

Po izveštaju komandanta Svrljiške brigade od danas 13.30 časova, brigada je vodila borbu sa partizanima na Gojmanovskoj Rudini, istočno od s. Vrela.4

Jačina partizana nije utvrđena, ali po svim do sada primljenim podacima izgleda da je to jedna te ista grupa — 9. partizanska brigada — koju okupatorske snage gone iz Aleksinačkog sreza, pa beže na Devicu.

Timočki korpus nalazi se od jutros na liniji: Žučkovac — Čitluk.

Zadatak je našeg korpusa, da što više stegnemo obruč oko ove partizanske grupe i da partizane prinudimo na kapitulaciju. Za izvršenje ovog, —

NAREĐUJEM:

1. — 2. KNJAŽEVAČKA BRIGADA:

1.  — Posešće Bogovo Gumno sa zadatkom, da zatvori povlačenje partizanima ka s. Skrobnici. Kontrolisaće s. Skrobnicu, Sibinov Grob i Plašivac. Uputiti patrolu za vezu sa Timočkim korpusom i patrole za ispitivanje svog pretterena što dalje.

Održavati najtešniju i neprekidnu vezu sa susedima desno i levo.

2. — 1. KNJAŽEVAČKA BRIGADA:

2.  — Posešće Golemi Vrh i Povije sa zadatkom da spreči povlačenje partizana ka Božinovcu i Galibabincu. Sa trojkama da kontroliše Koviljak i k. 886.

Održavati tesnu vezu sa susedima desno i levo.

3. — TIMOČKA. BRIGADA:

3. — Posešće Rudinu, Zdravču Čuku i Raj kovac sa zadatkom da spreči povlačenje partizana ka Davidovcu i Radmirovcu. Kontrolisaće s. Radenkovac i Latinski Vrh.

Tesnu vezu održavati sa susedima desno i levo.

4. — SVRLJIŠKA BRIGADA I GRANIČARI:

Posešće Bršljanici sa zadatkom da zatvori pravac povlačenja partizana preko s. Labukova, s. Pirkovca i s. Popšice. Kontrolisaće s. Labukovo, s. Gojmanovac i s. Vrelo. U s. Labukovo uputiti patrole.

Vezu održavati sa svojim susedom desno, a levo se obezbediti bojnim patrolama.

5.  — Ovaj raspored izvršiti u toku noći 2/3. juna tako, da u svanuće sve jedinice budu na mestima predviđenim ovom zapovešću.

6.  — Podvlačim i naređujem, da sve jedinice odmah pri-teknu u pomoć svome susedu koji je u borbi sa partizanima, jer ćemo samo tako moći da ih uništimo, u protivnom bićemo mi razbijeni od njih.

7.  — Znaci — redovni; beo povez oko leve ruke i beo barjačić.

8.  — Ja ću u svanuće sa svojim štabom preći u s. Galiba-binac.

9.  — Prijem ove zapovesti potvrditi još u toku ove noći.

10.   —- Sve prikupljene podatke, sa naznačenjem, izvora dostavljati mi što hitnije.

11.  — Sve jedinice da budu spremne za napad. Znak za napad daću sa Žeženca (k. 864) i to jedna crvena i jedna zelena raketa. Na taj znak jedinice će poći u napad i to:

a)  2. knjaževačka brigada kreće u napad pravcem: Bo-govo Gumno — Bazarski Del — Krst.

b)  1. knjaževačka brigada kreće u napad pravcem: Gali-babinac — Radenkovo Brdo.

v) Timočka brigada kreće u napad pravcem: Rudina — — Latinski Vrh.

g) Svrljiška brigada sa graničarima kreće u napad pravcem: Bršljanici — s. Labukovo — Latinski Vrh.

d) Štab korpusa za 1. knjaževačkom brigadom.

12.  — Pripremiti i ohrabriti vojnike za napad na partizane.

Na izvršenje.

Komandant, kapetan Bož. U. Miladinović5

M.P.

Dostavljeno: K-tima brigada.

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 99, reg. br. 45/6 (S-V-16753).

2  Odnosi se na Knjaževački korpus.

3  U naređenju komandanta Knjaževačkog korpusa od 2. juna 1944 (u 17,45 časova) komandantu Svrljiške brigade, pored ostalog, piše:

»Na sadanjoj liniji sačekaćemo prikupljanje ostalih naših snaga, koje nam se približuju i da svi zajedno napadnemo partizane, a ne kao do sada da partizane napadaju pojedine jedinice. Napad će početi jednovremeno sa svih strana... Dobio sam nepotvrđen izveštaj, da bugari napadaju partizane u Aleksinačkom srezu. Voditi računa da se ne sukobljavamo s njima« (Arhiv VII, Ča, k. 99, reg. br. 46/6).

4  Borba je vođena protiv 9. srpske brigade i Niškog NOP odreda. Te su jedinice 3. juna razbile Knjaževački korpus i nanele mu gubitke od 40 ubijenih i 56 zarobljenih četnika. Vidi: Slobodan Bosiljčić, Istočna Srbija, edicija Srbija u NOB-u, Kultura, Beograd 1963 (dalje: Istočna Srbija), str. 200.

5 Božidar.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument