ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE ŠTABA VRHOVNE KOMANDE OD 17. OKTOBRA 1943. KOMANDANTU STAROG RASA ZA PREGRUPISANJE ČETNIKA RADI NAPADA NA DELOVE 2. UDARNOG KORPUSA NOVJ U SANDŽAKU 1

Štab2 —1 OB. B. Službeno 17 oktobar 1943 g. 13 časova POLOŽAJ

KOMANDANTU STAROG RASA.—

Primljen Vaš izveštaj od 16 o.m.3

Poručnik Kolarević4 sa Zlatiborskom brigadom ne treba da poseda Lim. Zlatiborska brigada će se prikupiti kod sela Laništa i služiće za naše obezbeđenje i udare—napade na komunističke delove5 koji bi prešli Lim od Priboja do Rudog kao i nizvodno od Rudog.6

Užička brigada sa odredom Zlatiborskim ne treba da poseda položaj Ljuća—Luniće—Jabuka, već da napadne komunističke delove kod Banje. Po ovome naređeno je kapetanu Radoviću7 i on će dostaviti ovo naređenje Užičkoj brigadi. Sa Užičkom treba da izvrši napad i pozadinski bataljon Pribojske brigade, koji se povukao ka selu Kratovu.

Ostale napade izvršite kako ste predvideli.

Kapetanu Markoviću8 dostavljeno je naređenje preko Cvetića za napad9 u pravcu Nova Varoš10 i Prijepolje.

Uložili smo oštar protest kod Engleskog brigadira kod nas,11 u vezi sa njihovim vršljanjem kod divizije Venecija.12

Uverite Talijane kod Priboja13 o našoj lojalnosti i još jedanput im skrenite pažnju šta ih čeka od komunista. Dalje sa svoje strane nastanite, da se Talijanski garnizon u Priboju očisti od nesigurnog ljudstva i razoruža, po planu kako ste kod nas usmeno izložili.

Dobro je što ste u Priboju da držite situaciju u svojim rukama.

Užička brigada treba da drži Crni Vrh kao svoje uporište.

Pukovnik, L. M.14

Naređenje za odbranu Lima u oblasti Priboja. Podaci une-ti u O. dnevnik15

Arhiv. Milikić

Pom. 5000/4000

Fočanska 1200 naoruž.                                  400 nenaoruž.

Čajnička 600 naoruž.                                  ,

600 nenaoruž. Višegradska 1100 naoruž.

500 nenaoruž. Srebrenička 400 naoruž.

2000 nenaoruž.16

1  Original (pisan na mašini ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 3, reg. br. 6/1 (S-V-108/2).

2  Odnosi se na Štab Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini.

3  Redakcija nije pronašla navedeni izveštaj.

4  Milomir, komandant Zlatiborske brigade Zlatiborskog korpusa.

5  Reč je o delovima 2. udarnog korpusa NOVJ.

6  O dejstvima brigade vidi dok. br. 27.

7  Dušan.

8  Miloš, komandant Požeškog korpusa.

9  Naređenje je dostavljeno 16. oktobra. U njemu se zahteva da Požeški korpus sa dve trećine ljudstva treba da potpomaže ćetnike Starog Rasa za akcije u pravcu Prijepolja, a jednom trećinom da obezbeđuje predele pl. Čemernice (Arhiv VII, Ča, k. 3, reg. br. 5/1).

10 Koncentraciju četnika kod Nove Varoši (dok br. 9) razbila je 26/27. oktobra 4. krajiška NOU brigada i zauzela Novu Varoš (Oslobodilački rat, knj. 1, str. 628).

11Reč je o britanskom generalu C. D. Armstrongu, šefu britanskih vojnih misija u četničkim štabovima. On je došao 23. septembra 1943, spustivši se padobranom na pl. Čemernicu. S njim je došao i američki potpukovnik (pukovnik) Albert Sajc (Seitz). O njihovom dolasku Draža Mihailović je, 29. septembra, obavestio komandanta Starog Rasa (Vojis-lava Lukačevića) gde, pored ostalog, kaže: »U naš štab stigli su britanski general i američki pukovnik (treba potpukovnik — prim. red.) sa svojim štabovima« (Arhiv VII, Ca, k. 297, reg. br. 5/1, depeša 178 ZZ).

Do dolaska generala Armstronga šefa britanskih vojnih misija kod četnika bio je britanski pukovnik Bejli (Bailey), koji je 14/15. februara 1944. napustio Jugoslaviju i otišao u Italiju kod savezničkih trupa. Op-širnije o britanskim vojnim misijama kod četnika vidi: Branko Latas — Milovan Dželebdžić, Četnički pokret Draže Mihailovića 1941—1945, BIGZ, Beograd 1979, str. 366—368, 374—380.

12Posle kapitulacije Italije Draža Mihailović je nastojao da razoruža što više italijanskih trupa, svojih saveznika, i da se dograbi oružja koje bi upotrebio za borbu protiv NOVJ. On se 9. septembra kod Priboja sastao sa majorima Lukačevićem, Rudolfom Perhinekom i Savom Vukadinovićem (delegatom četničke Vrhovne komande za Crnu Goru i oficirom za vezu sa italijanskim trupama) i naredio im da se sastanu sa komandantom italijanske divizije »Venecija« u Beranama (sada: Ivangrad) i postave mu uslove za predaju oružja četnicima a ne NOVJ. S ovom grupom četničkih vođa i oko 300 četnika pošao je i britanski pukovnik Bejli. Oni su 15. septembra stigli kod Berana gde im se pridružio major Đorđe Lašić, koji je imao četnike oko Berana, a i u samom gradu. Lašić je potom otišao u Štab divizije i saopštio da su stigli pukovnik Bejli i grupa četničkih funkcionera radi dogovora o predaji oružja. Nešto kasnije u Štab divizije su stigli i svi ostali iz grupe za pregovore. Zatim je Bejli pregovarao s komandantom divizije u »četiri oka«, a potom su i svi ostali došli kod njih. Posle razgovora s komandantom divizije grupa se smestila u s. Dolac, gde im je pukovnik Bejli saopštio da su Italijani voljni da se bore protivu Nemaca.

S druge strane, predstavnici NOVJ su, takođe, zahtevali od italijanskih komandanata da njihove trupe priđu NOVJ i da se zajednički bore protiv Nemaca. Iz Dolca je major Perhinek 22. septembra poslao depešu Draži Mihailoviću u kojoj, pored ostalog, kaže: »Komunisti strašno smetaju. Vrše stalne prepade tako da moramo držati snage vezane za garni -zone radi zaštite magacina i oružja da im ne padne u ruke. Od divizije ,Venecija' i ako je tu već bio Miloš (pukovnik Bejli — prim. red.) traže pismeno da položi njima oružje. Potrebno je da Miloš spreči njihov rad ovdje« (Arhiv ,VII, Ca, k. 297, reg. br. 4/1, depeša 116).

Saznavši za pregovore u Beranama Štab 2. udarnog korpusa NOVJ je 30. septembra uputio Bejliu pismo da napusti četnike i pređe u Štab korpusa radi upoznavanja sa situacijom i sa stavom saveznika u vezi s kapitulacijom Italije i prelaskom italijanskih jedinica na strani NOVJ (tom III, knj. 5, dok. br. 63).

Štab 2. udarnog korpusa je 8. oktobra uputio ultimatum komandi divizije »Venecija« da će se, ukoliko ne pristupi NOVJ radi zajedničke borbe protiv Nemaca, prema njoj postupiti kao prema neprijatelju. Tom prilikom Italijani su upozoreni da »nikakve strane delegacije nemaju pravo da se mešaju u unutrašnje stvari našeg naroda« (tom III, knj. 5. dok. br. 78).

Posle dvodnevnih pregovora između predstavnika Štaba 2. udarnog korpusa i komandanta divizije »Venecija« sklopljen je 10. oktobra, spo -razum o prelasku divizije na stranu NOVJ radi zajedničke borbe protiv nemačkog okupatora. Istog dana su delovi 2. korpusa ušli u Berane, gde je divizija reorganizovana u pet istoimenih brigada (tom III, knj. 5, dok. br. 81, 82, 83).

13U Priboju su se nalazili delovi fašista. U izveštaju komandanta mesta Rudo od 18. oktobra komandantu Drinskog korpusa za te Itali jane se, pored ostalog, kaže: »I dalje tvrdimo da italijanska vojska i ako su fašisti, koji se nalaze u Priboju su potpuno orijentisani našoj politici i da će ostati dosljedni toga« (Arhiv VII, Ča, k. 186, reg. br. 21/1).

14Mirko Lalatović.

15Dopisano mastilom, ćirilicom.

16Dopisani tekst i brojni podaci o brigadama (pisani olovkom) u originalu su napisani na poleđini dokumenta.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument