ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE ŠTABA ČETNIČKOG JUGOZAPADNOG FRONTA OD 2. JUNA 1944. KOMANDANTU ZLATIBORSKOG KORPUSA O ULOZI I ZADACIMA JEDINICA FRONTA1

Štab [jugo] zapadnog fronta

O. Br. 17 2 juna 1944 g

Položaj

KOMANDANTU ZLATIBORSKOG KORPUSA

Prema dobijenom izveštaju od kap. Vuka Kalajitovića2, partizani su izvukli mnogo veće snage preko Lima nego što se mislilo3, i da sa znatnim snagama koje od ranije tamo imaju na desnoj i levoj obali Lima od Brodareva do Berana pa sve do Sjenice, imaju nameru po ceni života da ponovo upadnu u Srbiju. S druge strane po njegovim podacima Nemci nemaju ozbiljnu nameru da čiste komuniste u Sandžaku i Crnoj Gori4, kako bi održavali ravnotežu između nas i partizana i na taj način partizani su u mogućnosti da zaista u najskorije vreme ponove upad u Srbiju i sa jačim snagama nego do sada. Ovo se slaže i sa izveštajem Kta Limskog sektora kap. Kolarevića5, prema kome su partizani već došli sa 4 brigade blizu Rudog6.

Zbog svega ovoga nameće se potreba da se situacija u pogledu namere partizana potpuno razjasni a onda preduzmu sve mere radi suzbijanja njihovih snaga ili pak njihovog uništenja.

Vrhovna Komanda je naređenjima svojim O. Br. Služb. od 21. maja i O. Br. Služb. od 23. maja tg. naredila obrazovanje jugozapadnog fronta, i stavila mu pod komandu Zlatiborski korpus, kao i delove Drinskog i I. Mileševskog korpusa. Prema tim naređenjima Zlatiborska brigada obrazuje Limski sektor, a sve ostale brigade Zlatiborskog sektora čine rezervu Jugozapadnog fronta. Jasno je prema tome da se ni jedan pokret brigada Zlatiborskog korpusa ne bi mogao izvršiti bez odobrenja i sa-glasnosti štaba Jugozapadnog fronta.

Taj štab je preduzeo neke pokrete brigada korpusa. Prema tome ovaj štab ne bi mogao da snosi odgovornost za te pokrete, naročito će to biti nezgodno ako opšta situacija nalaže da se rezerva angažuje i na drugoj strani.

Zbog svega toga ja Vam ponovo prilažem ova naređenja Vrhovne Komande7 da ih pročitate pa da mi vratite, i molim Vas izvestite ovaj štab da li ste u mogućnosti da izvršite ova naređenja Vrh. Kde ili ne, kako bi ovaj štab mogao ili da vrši svoj zadatak ili da se vrati u Vrh. kdu kao nepotreban jer nije zgodno po opštu stvar da se ovako produži. Zašto bi se mi objašnjavali oko sitnica kada možemo i dalje ostati dobri prijatelji kao što smo i sada bili, a nejasna situacija nije zgodna ni za Vas ni za ovaj štab.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU

Prilog naređenja Vrh. Kde i Kalaitovićev izveštaj8.

Z. K.

đeneralštabni major, Mlad. R. Mladenović9

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 30, reg. br. 39/6 (S-V-1986/1).

2  i 7 Izveštaj i priloge Redakcija nije pronašla.

3  Reč je o jedinicama 2. proleterske i 5. udarne divizije NOVJ koje su se posle pokušaja prodora u Srbiju, prebacile na levu obalu Lima i krajem maja spojile sa delovima 2. udarnog korpusa NOVJ. Vidi tom I, knj. 20, dok. br. 150.

4  U pismu komandanta Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 3. juna 1944. komandantu Drinskog korpusa o zadacima jedinica korpusa, pored ostalog, piše: »Prema Glumčevom (Stevan Glumac — prim. red.) od 27. ov. m. izgleda da će cela nemačka armija da se upotrebi za čišćenje Sandžaka i Crne Gore. Ako je tačno, onda naše snage neće imati mnogo posla. U svakom slučaju moramo se starati da crvenima nanesemo što više gubitaka i dođemo do što više oružja« (Arhiv VII, Ca, k. 163, reg. br. 4/4).

5  Milomir.

6  Vidi dok. br. 171 i 175.

8 Rečenica je napisana mastilom, ćirilicom.

9 Mladen.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument