ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ ŠTABA DINARSKE ČETNIČKE OBLASTI OD 29. MAJA 1944. KOMANDANTU OBLASTI O AKCIJI GRUPE »KONRAD« PROTIV PRIPADNIKA NOP-a NA PODRUČJU DALMACIJE1

Štab dinarske Četničke oblasti

Br. Sl.

25 2 maja 1944 godine

Položaj

Momčilo3,

šaljemo Ti jedan primerak »Glas naše Like«, i radio-vesti od 27 maja jer nove još nisu došle4.—

Doš[la su] dva splićana iz Konradove5 grupe i pričaju sledeće: Na o(toku) Drvenika, između Žirja i Zlarina iskrcali su se naši kao tobožnji partizani. Ispitujući sve kako održavaju vezu partizani sa čuvarom svetionika ostali su na otoku dva dana i tom prilikom ubili 4 kurira koji su došli do Visa, oduzeli im svo oružje, zatim dva katolička popa od kojih jedan ima brata politkoma, a jedan je izjavio kako biskup Mileta u Šibeniku radi za njih. Oba su streljana. Kad su ih postavili za streljanje popovi su viknuli »Sve za Boga i veliku Hrvatsku«.

Sem ovih popova ubili su još 7 partizana koji su zajedno sa popovima došli na otok drugi dan.

Iz Vodica doveli su u Šibenik 180 partizana aktivnih radnika. Sprovedeni su u Nemačku na rad.

Zatim su bili po drugim selima oko Šibenika i prema Zadru. Našli su jednu rusku zastavu, 208.000 lira u jednoj kući koje je švercovao partizanima jedan nemački oficir. Sad Kon-rad vodi hajku za ovim oficirom.

Zatim su u Dubravama uhvatili dva odbornika, jednu »Bredu« i 3 sanduka municije za istu. — Drugom prilikom su uhvatili 15 partizana i dva ubili koji su hteli pobeći. — U jednoj kući su našli 20 kutija konzervi, engleskih kobasica, salama i drugog. —

Svetionik na otoku Drveniku porušen je kao kuća gde su dolazili kuriri sa Visa. — Kasnije su doznali da se partizani žale da im je veza sa Visom prekinuta.—

Do sada naši su zarobili i sada su naoružani sa: 3 pi-kavca, 4 mitraljeza, 2 puške.—

Mladići se hvale sa Nemcima i sa hranom kao i radom.—

Kažu da je u Šibeniku sve pokunjilo uši i da se govori po Šibeniku da ima 200 četnika obučenih u nemačke uniforme. — Njih kao Hrvate — splićane psuju kako mogu biti u četnicima, ali još ni jednog ne poznaju koji je taj presvučeni četnik. —

Zajedno sa našima u ovim akcijama išli su i po dva — tri nemca od kojih jedan govori odlično srpski i on na licu mesta donosi osudu za uhvaćene te ih odmah streljaju. — To je poznati srbofil Fritz. —

Išao je i Konrad sa njima par puta u akcije.—

Inače drugih vesti od naših jedinica nema.—

Jučer u nedelju bombardovan je Drniš dosta dobro. Bačeno je oko 30 bomba i porušeno nekoliko magazina koji su odmah i zapaljeni.—

Žrtava ima dosta među Nemcima.

Danas je ponovo mitraljirana stanica i vagoni 4—5 puta, bez žrtava.—

Od onih 500 ranjenih jedna grupa uspela je da se prebaci preko Lokve za Vis, a drugi su ostali negde u Dalmaciji.—

Šaljemo izveštaj poručnika Potrebića6 i majora Vuksano-vića7 o Gračacu i akcijama u Lici.8—

Mislim da bi bilo dobro napraviti jedan letak po ovome Potrebićevom izveštaju kao i po saslušanju sina prote Bulo-vana. —

Za njegovog sina mislim da je najbolje da ostane u Gračacu tamo oko propagande jer bi, izgleda, hteo da mu sin dođe ovamo pa da ga valjda ovde ostavi u propagandu. — Za malog kažu da je dosta bistar mladić i da se dobro snalazi te da je »blagoglagoljiv«.—

Javi da li bi trebalo pisati kakav letak povodom uspeha postignutih u sadanjim operacijama po Bosni9 jer mislim da je vreme sad za to da naša propaganda iskoristi te dobre rezultate. — Javi novice po tome ako bi trebalo pisati letak. Jeli istina za Titu? Kako bi bilo i bez obzira na istinu da se napiše letak da je poginuo te da se skrene pažnja narodu da će pod njegovim imenom da se u buduće krije jedan drugi partizan kako se samo nebi doznalo da je stvarni Tito poginuo.—

Ovi kuriri medački sa Potrebićem šta su došli pričaju kako je narod u Popini već nestrpljiv zbog Tvog dolaska i da se Špiro10 mnogo jada zbog toga. Marići su mu već tri puta postavljali zasede da ga ubiju. — Kako bi bili da se odatle po svršenim operacijama prebaciš u Liku?.—

Onaj čuveni komunista Rončević iz Šibenika potopljen je zajedno sa još 180 partizana u jednom brodu od strane Engleza između Visa.— [i Kuta]11

Pričaju ovi naši — konradovi mladići da sve Šibenčane koje nađu po selima oko Šibenika odmah streljaju. Na prostoru oko Vranskog jezera našli su šest magazina sa oko 100 kamiona robe i hrane koju su odvezli nemci.—

Javi nam novosti.—

Danas nam je Konrad po ovim mladićima poslao 14 sanduka talijanske municije za »Brede« i tal. puškomitraljeze.—

Mečani su zarobili u Lici jednu cev velikog bacača, pa ako se uhvati u tim borbama kakav dvonožac ili podloga da se ostavi za njih.—

Pozdrav Mil. Kapetanović12

29 maja 1944

Kosovo                     

Auto iz . . .13 nije do danas došao. U koliko sutra ne dođe idem do Skradina pa dalje. Koristiću Nemce, jer verujem da će posle ove akcije uslediti [akcija] u Bukovicu

Ostaj mi zdravo.

M. K.

 

1  Fotokopija originala (pisanog na mašini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br. 30/6—1, k. 153 (H-V-594). Fotokopija je oštećena.

2  Omaška, treba: 29. maja.

3  Đujić.

4  Priloge redakcija nije pronašla.

5  Nemački poručnik Rajnhard Kops (Reinhard), poznatiji kao Konrad, bio je šef jedne obaveštajne grupe XV brdskog armijskog korpusa. Kada je 3. marta 1944. došao iz Beograda u Dalmaciju, sobom je doveo nekoliko ljotićevaca, između ostalih i Roku Kaleba, pripadnika antikomunističke organizacije »Beli Orlovi«. Od ostataka Đačkog bataljona (ranije: Splitsko-šibenska četa), koji su uglavnom bili ljotićevci, i dela četnika koje mu je dao Đujić, Konrad je formirao odred »Konrad« čiji je zadatak bio da vrši diverzije na partizanske štabove, organe narodne vlasti, ubija simpatizere NOP-a i da spreči veze iz unutrašnjosti sa jedinicama i štabovima NOVJ na ostrvima.

Grupa »Konrad« imala je oko 30 ljudi — četnika i Nemaca, sa sedištem u s. Zablaće, kod Šibenika. Oblačila se, prema potrebi, u nemačku ili partizansku uniformu, a katkad i u civilna odela. Bila je na vezi kod dr Maksa Hamera, načelnika Obaveštajnog odseka nemačkog 893. puka 264. pešadijske divizije. Opširnije o tome vidi saopštenje Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača objavljeno u »Politici« 17. decembra 1945. Opširnije o grupi »Konrad« i njenim zločinima vidi: B. Latas — M. Dželebdžić, n. d., str. 270—272.

6  Milan.

7  Milivoje.

8 Pomenute izveštaje Redakcija nije pronašla.

9  Reč je o Drvarskoj operaciji. Vidi dok. br. 177.

10  Verovatno je reč o Špiri Lukiću.

11  Reč je o potapanju partizanskog broda »Marin II«, od strane nemačkih torpednih čamaca 10. maja 1944. Tom prilikom stradalo je 40 boraca NOVJ. Opširnije vidi tom VIII, knj. 2, dok. br. 95; Jovan Vasiljević, Mornarica Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, Vojnoizdavački zavod, Beograd 1972, str. 217—219.

12  Miodrag. Tada je bio šef propagande i obaveštajnog odeljenja Dinarske četničke divizije.

13 Ovaj pasus dopisan je rukom, ćirilicom, i vrlo je nečitak. Sa tri tačke označena je reč koju redakcija nije uspela pročitati.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument