ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA DINARSKE ČETNIČKE OBLASTI OD 26. MAJA 1944. KOMANDANTIMA KORPUSA ZA NAPAD NA JEDINICE NOVJ KOD DRVARA1

[ŠTAB]

dinarske Četničke oblasti Pov. Br. Sl.

26 maja 1944                                     

Položaj

ZAPOVEST

Sekcije: Knin, Drvar, Split, razmere 1 : 100.000

Odpočela je ofanziva sa svih strana na poslednju Titovu republiku na prostoru Bos. Grahovo — Drvar — Ključ — — Kupres — Livno2.

U ovoj akciji mora da uzmu učešća sve raspoložive jedinice Dinarske Četničke oblasti koristeći opštu ofanzivu na neprijatelja3, sa ciljem da se neprijatelju nanese što više gubitaka, izvrši prikupljanje novih boraca i sprovede četnička organizacija u ovim čisto srpskim krajevima koji su do sada bili pod terorom Crvenih.

Za izvršenje prednjega,

NAREĐUJEM

A. — 1) Komandant I. Bos. Korpusa4 — »Gavrila Principa« uzeće učešća sa celokupnim snagama ovoga Korpusa u ovoj akciji po sledećem:

Sa 1. i 4. Brigadom pravcem Risovac — Bos. Grahovo — Obijaj — Marino Brdo — Tičevo. Svoj rad saobražavati dejstvu glavnih snaga koje operišu na ovom pravcu, i prema prilikama i situaciji na terenu.

2) 2. i 3. brigada Bosanskog Korpusa pod komandom komandanta Šatorske Brigade potporučnika Marka Ćućuza kre-nuće pravcem Kijevo — Cetina gde će se sastati sa snagama Cetinske i Dinarske brigade, sastaviti operativni plan sa nastupanjem pravcem: Gnjat — Uniški Doci — Peulje Gornje — — Marino Brdo — Tičevo saobražavajući pokret i rad radu glavnih snaga i prilikama i situaciji na terenu.

B. — 1) Komandant 502 Korpusa Dinarske Cetinske Oblasti kapetan Žika Mladenović uzeće učešća u ovoj akciji po sle-dećem :

Sa celokupnim Strmičkim i Golubićkim bataljonom i delom trećeg bataljona preduzeće akciju na delu fronta Uili-ca — Dinara, oslanjajući se desno na rad glavnih snaga i održavajući vezu sa Komandantom korpusa »Gavrila Principa« na opštem pravcu njegovog kretanja kako je izneto pod tač. A.

2) Plavanjska brigada ovoga Korpusa sa celokupnom svojom snagom preduzeće akciju pravcem: Donji i Gornji Tiško-vac — Uilica sa zadatkom čišćenja Tromeđe držeći vezu desno sa Strmičkim i Golubićskim bataljonom istoga korpusa i dalji rad saobražavati situaciji i prilikama na terenu.—

V. — 1) Komandant 501 Korpusa (Kosovskog) uzeće učešća u ovoj akciji sa Dinarskom brigadom i Cetinsko-Civljanskim bataljonom Cetinske brigade. Ove jedinice prikupiće se tokom današnjeg dana u selu Cetini gde će se sastati sa 2. i 3. brigadom Korpusa Gavrila Principa te po zajedničkom stvorenom planu preduzeti akciju pravcem Gnjat — Uniški Doci — Gornje Peulje — Tičevo. Pokret sutra 27 maja iz Cetine u 6 časova (u jutro).

Sve jedinice pod A, B. i V, imaju poći u naređenu operaciju bez obzira na stanje municije i hrane. Snabdevanje jedinica sa hranom, u koliko je ne budu imale sa sobom, putem rekvizicije na terenu pri čemu se skreće naročita pažnja komandantima da ova rekvizija ne bude pljačka nego organizo-vana i u najpotrebnijem obimu, te kako narod nebi mislio da smo došli da ga pljačkamo. Kako je ovo odsudna akcija za uništenje i zadnje Titine republike u ovu akciju treba sa elanom da uzme učešća sve bez obzira na glad, golotinju i bosotinju.

Jedinice Bosanskog Korpusa tj. 1. i 4. brigada poćiće prema usmenom naređenju i sporazumu sa Komandantom Korpusa.

Jedinice 502 Korpusa krenuće odmah na izvršenje zadatka čim prime ovu zapovest. —

Sve ostale snage Korpusa pod A, B i V, a koje ne uzimaju aktivnog učešća u ovoj akciji posešće položaje koje im odrede Komandanti Korpusa i biti spremne za hvatanje begu-naca i partizanskih dezertera kao i eventualno uništavanje i hvatanje većih partizanskih delova koji bi pokušali da se probiju i prebace kroz njihovu teritoriju. —

Štab Divizije od sutra 27 maja od 12 časova nalaziće se na Jelinom Polju gde će svi Komandanti slati izveštaje i tražiti instrukcije u koliko im to bude potrebno. Sve jedinice međusobno će održavati vezu prema borbenim zadacima raspoznavanja koji se jedinicama redovno dostavljaju.

Sav zarobljeni materijal Komandanti će prikupiti po Korpusima, a iz Korpusa dostaviti u Štab Divizije te da se na taj način spreči razvlačenje i zloupotreba zarobljenog materijala te kako bi isti poslužio opštim interesima i našoj organizaciji.—

Na izvršenje: Sada je 11 časova.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU

KOMANDANT Vojvoda, M. Đujić

Dostavljeno:                                                               

K-tima I. Bos. Korpusa (Gavrila Principa) -tu 501 Korpusa (Kosovskog) i -tu 502 Korpusa.               

Arhiva6

 

1  Fotokopija originala (pisanog na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 153, reg. br. 32/6 (H-V-595).

2  Reč je o dejstvima nemačkih i ustaško-domobranskih snaga protiv NOVJ na slobodnoj teritoriji Like i zapadne Bosne. Operacija je počela 25. maja desantom nemačkih snaga na Drvar. Cilj neprijatelja je bio iznenadnom upotrebom vazdušnih jedinica uništiti Vrhovni štab NOV i POJ, a istovremeno motorizovanim i pešadijskim snagama koncentrično prodreti ka Drvaru, spojiti se sa vazdušnodesantnim delovima, a potom okružiti i uništiti jedinice NOVJ koje su branile slobodnu teritoriju. Opširnije o drvarskoj operaciji vidi Oslobodilački rat, knj. 2, str. 96—109.

3  Vojvoda Momčilo Đujić je koristio svaku priliku da, zajedno sa Nemcima, napadne jedinice NOVJ. O saradnji četnika i Nemaca u Dalmaciji vidi dok. br. 73, 76, 77, 78 i prilog IV, dok. br. 1, 12 i 13.

4  Komandant je bio poručnik Milan Cvetičanin.

5  Okrugli pečat: »Štab Dinarske Četničke Divizije — Đeneralštab«.

6  Napisano ćirilicom.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument