ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA U VREMENU OD 1. DO 24. MAJA 1944. GODINE1

1 Maj 1944 god.

578.   Sto Sto. Salatić2 izveštava: delovi 17 i 153 partizanske divizije koji su bili opkoljeni u Konjičkoj Župi, probili se ka Treskavici.4 Naredite potrebno Draškoviću5 i Momčiloviću6 za napad na njih.

579.   Opel. Veza vaš 983—986.7 27 divizija ostala je u oblasti Foče i nju je major Drašković potpuno razbio.8 4 crnogorska brigada, a ne divizija. Isto tako i dalmatinska brigada a ne divizija.

584. Vi Vi. Primljene depeše 475, 476, 487 i 525. Italijane ne treba da primate u naše odrede. Mi imamo dosta naših ljudi. Vodite računa da ne idu u komuniste i to sprečavajte radikalnim merama. Pod vašom je komandom i Cegarski i Knjaževački korpus. Za sada nećemo pripajati svrljišku brigadu čegarskom korpusu. Za uređenje i obradu čegarskog korpusa možete upotrebiti svrljišku brigadu kao i druge jedinice pod vašom komandom. To je stvar vašeg nahođenja prema situaciji na terenu. Za osvajanje Niša pored čegarskog mogu se upotrebiti i ostale jedinice. To će zavisiti od situacije.

586. Georgi. Veza vaš 169 i 171. Za komandante brigada preduzeo potrebno Vesić. Za sada bi bolje bilo da ostanete na terenu i pratite rad na sređenju prilika u čegarskom korpusu. Sa svoje strane preduzmite potrebno za akciju i pomoć Bugara i o tome izvestite Keserovića.

593. Il Il. Primljene depeše 140—145. Produžite sa radom sa Bugarima. Javite Vešoviću da Pavlović9 i Radojlović10 nisu generali bez vojske sem u slučaju da su njihovi podčinjeni generali bez vojske.

596.  Hans11 U vezi sa stanjem u Toplici i Jablanici i našom namerom za predstojeću akciju moramo radikalno rešiti pitanje komandovanja jedinicama južno od Zapadne Morave. Iz poslednjih izveštaja Đurića12 i Keserovića koje sam vam dostavljao vidi se, pored onoga što znamo za ove 3 godine da ovako kako je sad ne može da ostane i da ne može biti uspeha. Zato sam mišljenja da se za komandanta Južne Srbije i jednog dela Severne Srbije odredi đeneral Trifunović.13 Nastavak.

597.   Hans. Nastavak. Za njegovog načelnika štaba da se odredi jedan od nas iz štaba V. K. a Đurić da dođe u štab V. K. Trifunoviću staviti pod komandu Keserovića, deligradski korpus, nišavsku grupu i sve na jug do Đevđelije uključujući i Kosovo. Pod komandu Trifunovića stavila bi se i sva pojačanja za predstojeću akciju u Toplici i Jablanici i eventualno dalje ka jugu. Mirko.14

598.   Do Do. Il Il Radojlović da najhitnije izvesti šta je do sada uradio za uređenje smederevskog kraja. Odmah uzmite sve raspoložive snage od Ocokoljića i da hitno u najkraćem roku definitivno i potpuno uredite taj kraj. Radojlovića lično činim odgovornim za izvršenje ovog zadatka, a Ocokoljića ako ne bude stavio odmah na raspoloženje svoje snage. Radojlović da izveštava svakog dana V. K. o razvoju situacije, čišćenju i uređenju smederevskog kraja. Dostavljeno Radojloviću i Ocokoljiću. Izvestite prijem ovog naređenja.

595. Sto Sto. Primljene vaše depeše koje je dostavio po kuriru kapetan Glumac15 od 26 - IV. Vrlo je dobro što ste prešli u oblast Romanije. Verujem da će vaše prisustvo tamo biti korisno. I vi i Drašković postigli ste za kratko vreme vrlo dobre uspehe. To je dobro i u duhu težnje da se postignu brzo efikasni uspesi. Pavle16 je postigao dobre rezultate. Zauzeo je Andrijevicu, Berane, Mojkovac izgleda i Kolašin.17 Korpus Peke Dapčevića koji je upao u Srbiju posle neuspelog pokušaja teži da se izvuče.18 Nastavak.

600. Sto Sto. Nastavak. Sada se nalazi u oblasti Varde zapadno od Užica. Naše snage vode borbe i teže da unište ovaj korpus.19 U ovim borbama angažovali smo i majora Račića, stoga Račić ne može sada preći u akciju preko Drine.20 Vi preduzmite pripremljeni napad. Naredili smo Leki21 da sa svojim snagama preduzme akciju sa Majevice u pravcu juga kako bi pomogao vaš napad.22 Iskoristite broj 1123 što više da bi ste lakše postigli uspeh. Čim se završi započeta akcija prema korpusu Peke Dapčevića uputićemo snage preko Drine. Vaša ideja o spajanju sa Lekom je vrlo dobra. Preduzećemo potrebno da dobijete stanicu ali nabavka teško ide. Kraj depeše.

2 maj 1944 god.

613. Dum Dum.24 U toku 1—2 glavne komunističke snage bile su u oblasti Jelove gore — Varda, Neško,25 Raković,26 Ajdačić27 i Kalabić preduzeli su prvog maja napad sa linije:28 Kukalj — južno od Mravinaca — Osijanj kota 841 — Sablja kota 755 — Seča Reka.29 Račić 1 maja bio je na položaju u oblasti Pašine Ravni — Tisova Glava — Debelo Brdo — Stubica. Račić odbio njihov noćni napad. Drugog petog u 4 časa crveni ponovo preduzeli napad i potisli desno krilo Račića.

Nastavak.

624. Dum Dum. Nastavak. Levo krilo Račićevo sa Borovnjaka i Stubice povuklo se na Jablanik. Borbe se vode. Zlatiborski korpus napada pravcem Jelova gora — Varda.30 Jedna grupa crvenih izgleda probila se ka Mravincima i Povlenu. Najhitnije se pripremite i zauzmite pogodan raspored za brzu akciju ako crveni pokušaju prodiranje ka Valjevu i Rudniku. Pripremite Kolubarski korpus da se odmah što pre može krenuti u akciju čim se naredi.31 Topalović32 da se što pre prebaci i gru-piše oko sela Planinice, ponavljam Topalović [što] pre kod sela Planinice. Kraj.

615. Tol Tol.33 Potrebno je da se što pre grupišete sa svojim snagama kod Ravne gore oko sela Planinice, ponavljam oko sela Planinice. Na Ravnoj Gori uhvatite vezu sa Takovskom brigadom.

616: Leon. Hitno saopštite majoru Ćosiću,34 ponavljam Ćosiću da odmah uputi Trnavsku brigadu u selo Gornje Dobrinje, ponavljam Gornje Dobrinje ako je već nije uputio. Izvestite hitno o izvršenju.35

617. Ferdo. Sa svojim snagama jačine 500, ponavljam 500, krenite hitno i što pre i prikupite se na prostoru kod sela Bra-jića, ponavljam sa 500 ljudi, što pre prikupite se u selo Brajiće.

620.   Orel. Primljene depeše 987—990.36 Produžite sa čišćenjem terena od komunista. Nastanite da što pre popunite sve svoje jedinice stalnim ljudstvom kako je već naređeno. Nastanite da i u rasinskom srezu obrazujete narodne ravnogor-ske odbore.

621.   Orel. (Persi). U vezi vaše depeše o situaciji u Jablanici nastanite u koliko možete da se stišaju prilike jer sada nije vreme za međusobne svađe. Uputićemo pukovnika Pavlovića da ispita nesuglasice i predloži V. K. potrebno rešenje. Izvestite koliko snaga možete pripremiti za akciju na svome terenu.37

622.  He He (Persi). Preduzmite potrebne mere da se stišaju nesuglasice i svađe starešina jer sada nije vreme za međusobne svađe.38 Izvestite koliko snaga možete pripremiti za akciju na svome terenu. Izvestite da li Bugari i Nemci vrše kakvu akciju u Južnoj Srbiji protiv komunista. Ako postoji kakva akcija treba to iskoristiti za proširenje organizacije.

623.  Zenit. (Persi). Sa najnužnijim delom svoje pratnje krenite kod p.pukovnika Keserovića gde će te dobiti naređenje od nas da pođete na teren Đurićev i da ispitate uzroke tamošnje nesloge. Na dosadanjem terenu ostaje glavni deo vašeg štaba. Izvestite o prijemu.

624.  Pijo. Veza vaš 251. [za] majora Mrđenovića: odobravam da može postupiti kako smatra da je najbolje u cilju da dobije potrebna borbena sredstva. Neka nas izveštava o rezultatu.

625.  Pijo. Za Mehmed-Alija Tarabar, Zenica. Srećan sam što čujem za tebe, sudiju Imamovića i Konjhodžića i želim da vas na patriotskom djelu prati junačka sreća. Za Islamsku stvar ne vodite brigu ona je pod zaštitom najvećeg sina srpskog naroda đenerala Draže Mihailovića. On vas bratski pozdravlja i preko vas sve čestite Muslimane. Nastavak.

626.  Pijo. Nastavak. Stavite se u vezu sa Sarajevom radi organizovanja Muslimanskog narodnog komiteta, jer su tamo poslata uputstva. Javite se Kara Mehi i nastojte da vam adresa bude jaka. Produžite sa organizovanjem Muslimanskih odreda. Svaki neka se depešom javi Gospodinu Ministru. Zurite jer vreme žuri. Događaji su već na pomolu. Bratski vas voli i pozdravlja sa željom do skorog viđenja u slobodi. Mu-stafa.39 Kraj depeše.

4 maj 1944 godine

646.  Hans. Drenović40 zauzeo Mrkonić.41 Vrbaska brigada zauzela Kotor Varoš. Rade Radić pregovara sa ustašama o priznanju N. D. H. Pijo pita može li računati na novčanu pomoć za propagandu. Javio Piju za Radića važi isto što i za Mrđenovića. Za novac da se obrati Ostojiću. Da li je unapre-đen Pavle Gajić u čin p.poručnika. Pijo više puta pita po ovome. Ponovo sam urgirao Topalovića i Smiljanića. Maja Batri-ćević izvestio, u toku 4 maja biće postupljeno po depeši 367. Vučković sa sobom odneo radio stanicu. Ne znam zašto ste smenili Čedu Unkovića. Mi smo na novom mestu koje ste odredili.

647.  Jo Jo. Gar Gar.42 Major Komarčević izvestio da je 1 - V poslao 4000 hlebova za trupe u oblasti Kosjerića. Može i dalje snabdevati sve jedinice hlebom koliko je potrebno. Javite gde treba da vam doturi ili sami stupite u vezu sa njim.

5 maja 1944 godine.

648.  Hans. Primljene depeše 368 i 369. Podatci od obaveštajne službe 4 u veče o situaciji: komunisti se nalaze na Divčiba-rama. Zauzeli selo Mionicu i planinu Subjel.43 U pravcu Bukova odbijeni komunistički napadi. Na Bukovima vodili borbu Kalabić i Ajdačić. Vođene borbe na frontu od Bukova — Povlena i od Bukova do Ražane. Isto tako na Subjelu i Pre-viji. Raspored snaga: poljska straža u Mravincima. Kalabić na Bukovima. Od Bukova do Ražane Ajdačić. Nastavak.

649.  Hans. Nastavak. Ražana, jedan bataljon Nemaca i Kala-bićevi. U Kosjeriću naše snage i 1 bataljon dobrovoljaca. U Sečoj Reci, jedna brigada Rakovica i Nemci. Na Vardi jedan bataljon Rusa i jedan bataljon dobrovoljaca. Dub, jedan bataljon Nemaca i jedan bataljon dobrovoljaca. Na prostoru: Ražana — Subjel — Kosjerić zarobljeno nekoliko ranjenih komunista. Ajdačićevi gubici jedan ranjen, jedan poginuo i 10 zarobljeno. Kod Rakovica i Jankovića44 po jedan poginuo i jedan ranjen. Ja nisam ništa naređivao po ovome pošto Vi rukovodite da ne bi bilo zabune. Nastavak.

650.  Hans. Nastavak. Već sam javio da sam na novom mestu. Nije se javljao ni Neško ni Kalabić. Tražio sam od Komarče-vića podatke o situaciji i urgirao pokret Topalovića i Smilja-nića.45 Pošto se crveni nalaze na jednom delu račanskog i crnogorskog sreza mislim da bi dobro bilo da se ubace u njihovu pozadinu druga račanska brigada i jedan deo Ajda-čićevih. Dakle meštani koji dobro poznaju teren. Takovske brigade juče su bile na svojim položajima t.j. Ravna Gora i između Družetića i Pranjana. Njegovan46 sa svojom brigadom po naređenju Kalabića noću 2/3 sa Ravne Gore produžio ka Bukovima. Kraj depeše.

652. Dum Dum. Hitno javite situaciju kod vas. Gde se nalaze vaše snage i kolike su jačine.

652.   Feliks. Javite gde se nalaze takovske brigade. Gde se nalazi vaša stanica. Hitno javite podatke o situaciji.

653.   Hans. Ostojić javlja: zbog pojave komunista47 u Sokolovićima i bolesti od pegavog tifusa odložena akcija po našem naređenju koju je imao da izvede u sadejstvu sa Lekom i Račićem.48 Sem toga Nemci49 izvode akciju po svome planu. Naše jedinice u rogatičkom, delu vlaseničkog i prvog sarajevskog sreza rade aktivno protivu komunista. Sprečen njihov pokušaj prodora pravcem Rakova Noga — Šarani.50 Komunisti se sada nalaze u Rakovoj Nozi — Šarani, gde ih naši sada napadaju. Ostojiću sam naredio da se upravlja prema lokalnoj situaciji, koristeći akciju Nemaca. Javio sam da je Račić sada zauzet borbom ovamo i javio mu da napadamo sa svih strana drugu i petu diviziju.51 Nastavak.

654.   Hans. Nastavak. Ostojić primio Vaše pismo od 21 - IV. Zahvaljuje i uverava da će istrajati do kraja. Dalje Ostojić javlja da je od 25 - IV bolestan od pegavog tifusa. Isto tako bolesna je skoro čitava štabna četa kao i mnogo iz letećih brigada. Postoji opasnost od pegavca za sve jedinice koje su na okupu. Preduzima sve mere. Italijanski lekar umro pre dva dana. Nema ni jednog lekara. Moli da se najhitnije privremeno uputi jedan lekar. Kraj depeše.

655.  He He. Primljena na znanje depeša 404. Veza vaš 405. Da li Bugari i Nemci preduzimaju kakvu akciju protiv komunista na Kozjaku. Proverite i iskoristite svaku njihovu akciju.

656.   Sto Sto. Veza vaš 291—295. Račić je sada angažovan u borbi sa komunistima koji se nalaze u jednom delu sreza ra-čanskog i crnogorskog. To je 2 i 5 divizija koje su bile na Javoru i Goliji. Sada se nalaze na prostoriji Bukovi — Povlen— Drina — Kosjerići. Ostala prostorija gde su bili očišćena. Vi se upravljajte prema lokalnoj situaciji koristeći akciju Nemaca. Preduzimajte sve preventivne mere protiv pegavog tifusa. Nastojaćemo da vam pošaljemo jednog lekara.

657.   Mihovil. (persi). Primljene depeše 274 i 276. Produžite rad sa Bugarima. Nemačka obaveštajna služba došla je do podataka da ste javili o bombardovanju Bora, kao i do našeg odgovora po tome. Obratite pažnju.

658.  Ju Ju.52 Primljene depeše 32—42. Produžite na saradnji sa Rakićem53 i potpomažite se. Proveravajte situaciju u Sremu.

659.   Gis Gis.54 Primljene depeše 83—84, 86—93 i 96. Postarajte se za nabavku municije kako ste predvideli. Iskoristite raspoloženje Nemaca u Banatu za jačanje naše organizacije. Isto tako iskoristite i nacionalnu službu rada. Ko je taj Ne-mac oficir u vezi depeše 91 i gde se nalazi. Javljeno Račiću i Komarčeviću potrebno.

660.  Vi Vi. Primljena depeša 505. Preduzmite sve za jačanje i sprovođenje organizacije u čegarskom korpusu kao i za čišćenje crvenih u oblasti Pirota.

662.   Skol Skol.55 Ostojić javlja da se 27 divizija pojavila u Sokolovićima. Naše jedinice u rogatičkom, delu vlaseničkog i prvom sarajevskom srezu rade za celo vreme aktivno pro-tivu komunista. Njihov pokušaj prodora pravcem Rakova Noga — Šabanci sprečen. Komunisti se nalaze u Rakovoj Nozi i Šaranima gde ih naši stalno napadaju. Javljeno nevesinj-skom korpusu preko Salatića.

663.  Ina. Momčilović javlja: jedan deo Vučeva otišao u Ravno. Prostor između Nevesinja i Kalinovika prazan. Komunisti nesmetano saobraćaju. Njihovi terenci ometaju saobraćaj. Potrebno bi bilo postaviti posadu u Ulogu.

665. Dum Dum. Jo Jo. Za predstojeću akciju na vašem terenu biće dislocirane neke jedinice po planu majora Rakića. Izađite mu u susret i potpomognite ga.

666.  Pat Pat.56 Veza vaš 278. Brigada se nalazila u oblasti Psunja.57 Brana Petrović izveštava da goni jednu grupu partizana od sela Subotinca ka Rtnju. Najhitnije preduzmite mere da sačekate crvene.

667.  Minčo. Veza vaš 117 i 118. Javljeno Ljubi Jovanoviću za partizane koje gonite ka Rtnju. Keserović je već počeo akciju.58 Iskoristite akciju dobrovoljaca i S. D. S. u moravskom srezu.                           

6 maj 1944 godine

683. Hans. Podatci od obaveštajne službe: u toku 6 borbe vođene na Vardi.59 Komunisti otstupaju ka jugu. Probijaju se u manjim grupama. Kalajitović60 ranjen kod Mojkovca. Pavle oko Bijelog Polja. Danas oko 14 časova kod Svračkova, Gorobilja, Vrana61 palo 12 padobranaca a u selu Loretu 4 padobranca.62 3 padobranca uhvatio brat Radojka Đurića i odveo u Arilje da preda Nemcima.

7 maj 1944 godine

695. Hans. Podatci od obaveštajne službe. Od 5 - IV63 komunisti počeli odstupanje ka jugu. Pretrpeli su teške gubitke. Po iskazu zarobljenika ostali su bez municije i imaju nameru preko Drine. Juče u 16 časova pokušali prelaz između Kadinjače i Užica gde su naišli na otpor Nemaca. Deo crvenih nalazi se na Jelovoj Gori. Naši zatvaraju put Kosjerić — Karan — Uzice i Kosjerić — Varda. 7 - IV u 4 časa počeli da dejstvuju nemačka i bugarska artiljerija. Nemci uhvaćene padobrance sprovode za Beograd. Uhvaćeni padobranci znali su da kažu na našem jeziku Draža Mihailović i četnici.

701.  Minčo. Veza vaš 112 — 114.64 Zameram komandantu Deligradskog korpusa što unosi ličnu mržnju u tako krupne poslove kao što su operacije. To ne smeju činiti na drugi a najmanje može komandanti korpusa. To su kabadahijski maniri koji teško štete narodnim interesima. Niste smeli pri-terati Miladinovića sa terena deligradskog korpusa jer je on tamo došao po naređenju. Ja ću naći puta i načina da spre-čim takve pojave. Depešom 251 i 252 stavio sam knjaževački korpus pod neposrednu komandu Keserovića. Nastavak.

702.  Minčo. Nastavak. Prema tome nije trebao ni da prima od vas naređenja niti ste imali prava naređivati. Depešom 554 to vam je objašnjeno. Tereni nisu ničija prćija. Preko terena se mora prelaziti jer to zahtevaju opšti interesi koje treba shvatiti. Knjaževački korpus sam stavio pod neposrednu komandu Keserovića za akciju na Jastrepcu i ima da se kreće onuda kuda naredi Keserović. Isto tako i deligradski korpus je pod neposrednom komandom Keserovića za akciju na Jastrepcu. Odmah stupite u vezu sa Keserovićem. Njegova naređenja za akciju moraju se izvršavati. Kraj depeše.

703.  Vi Vi. Saopštite komandantu knjaževačkog korpusa sle-deće: u vezi depeše upućene Keseroviću zameram komandantu knjaževačkog korpusa što unosi ličnu mržnju u tako krupne poslove kao što su operacije. To ne smeju činiti ni drugi a kamo li komandanti korpusa. To su kabadahiski maniri koji teško štete narodnim interesima. Niste se smeli vratiti bez odobrenja jer niste tamo došli po naređenju majora Petro-vića. Ja ću naći puta i načina da sprečim takve pojave. Po-nova naređujem, za akciju na Jastrepcu stavljam knjaževački korpus neposredno pod komandu Keserovića. Njegova naređenja moraju se izvršavati.

704.  Kom Komo. (za Sašu). Vezu sa turskim konzulom održava Vojin Varoščić. Nemojte mu praviti smetnje, a turskom konzulu izađite u susret.

706.  Devis. Ne usvajam predlog da [se] spajate sa komandom severnih pokrajina, niti da ostanete na reonu avalskog korpusa. Odmah se prebacite na Majevicu odakle što pre uhvatiti vezu sa Mrđenovićem za prelaz u Slavoniju. Ne može se iz Srbije komandovati Slavonijom.

707.  Jo Jo. Dum Dum. Kom Komo. Dob Do. Do Il Il. Popesku. Zenit. Mihovil. Vi Vi, He He. Orel. Esad.65 Lida. Ferdo. Gar Gar. Feliks. Pre Pre. Bi Bi. Azed. Misa. Svarc. Minčo. Tol Tol. (Persi). Pokušaj komunista da prodru u Srbiju sprečili smo i sada vršimo akciju njihovog uništenja što će se moći da izvede ako naše jedinice ne budu sprečavane drugim snagama. Nemačke snage u ovoj poslednjoj akciji nisu nas ometale i ako sa njima nemamo nikakve veze niti ma kakvog sporazuma.66 Da ne bi smo otežavali i dovodili u pitanje akciju naših snaga angažovanih prema ovoj komunističkoj grupi, potrebno je da se prema Nemcima prekine svaka akcija s tim da se propaganda i dalje nastavi. Nastavak.

708.  Jo Jo. Dum Dum. Kom Komo. Dob Do Do Il Il. Popesku. Zenit. Mihovil: Vi vi. He He. Orel. Esad. Lida. Ferdo. Gar.Gar. Feliks. Pre Pre. Bi Bi. Azed. Misa. Svarc. Minčo. Tol Tol. (Persi). Nastavak. Ovo je potrebno ovako, jer ko bi napadao Nemce direktno bi pomagao komuniste, a time bi otežavao stiuaciju naših snaga. Stoga ima da se prekine do moga daljeg naređenja, svaka oružana akcija prema okupatorskim snagama. Neka svi zapamte da imamo veliki broj neprijtelja. Ne možemo jednovremeno protiv svih. Sada su nam najvažniji neprijatelji komunisti. Neka se zna da komunisti samo nas napadaju, a izbegavaju borbu sa Nemcima i Bugarima. Kraj depeše.

709. Jo Jo. Dum Dum. Kom Komo. Dob. Do Do. Il. Il. Popesku. Zenit. Mihovil, Vi Vi. He He. Orel. Esad. Lida. Ferdo: Gar Gar. Feliks. Pre Pre. Bi Bi. Azed. Misa. Svarc. Minčo. Tol Tol. (Persi). Cesti su slučajevi da mi se pojedinci neposredno obraćaju pa čak i lično dolaze u V. K. radi rešavanja ličnih sporova i raznih stvari, pa i po raznim drugim pitanjima. Time otežavaju rad ove komande i krše osnovni princip nadležnosti. Naročito sam zapazio da se preskače komandant Srbije đeneral Trifunović a neki komandanti mu se u opšte ne obraćaju kao da u opšte ne postoji. Zabranjujem preskakanje i nepoštovanje komandanata predpostavljenih i naređujem da u buduće opštenje bude po nadležnosti, sem u operativnim poslovima po kojima kao i do sada opštiće posredno.

713.  Ina. Kocev. Dal Dal. Pomorska obalska komanda počela je dejstvovati. Pomorska obalska komanda je neposredno podčinjena V. K. Preporučujem i naređujem najtešnju saradnju i potpomaganje.

714.   Ina. Kapetan bojnog broda Šaškijević67 komandant pomorske obalske komande uputio je u vaš štab kapetana kor-vete Kosovića zbog veze. Kosoviću je data šifra i javljaće se preko vaše stanice. Sem toga ima zadatak pomorsku organizaciju oblasti Dubrovnika i hvatanje veze sa Metkovićem, Splitom i Šibenikom. Potpomažite ga u radu.

715.  Monte.68 Veza vaš 301—315. Produžite sa najenergičnijom akcijom protiv crvenih. Nastati da se što pre očisti teritorija između trebinjskog i nevesinjskog korpusa i da se ovlada čvrsto terenom. Gledajte da 11 brigadu69 uništite. Pošto je jedanaesta brigada pošla ka Nevesinjcima biće olakšana akcija trebinjskoj i vučedolskoj brigadi.70 Gledajte da muslimane što jače zakrvite sa komunistima. U Pivu su pobegli razbijeni delovi koji su pobegli ispred Draškovića. Drašković čvrsto vlada oblašću Foče — i Sutjeske. Na pravcu Nikšić — Savnik trebalo je da dejstvuje Ružić i verovatno da tamo i dejstvuju. Pohvaljujem rad i borbe poručnika Veljka Remetića i ističem za primer ostalima.71 Nastavak.

716.  Monte. Nastavak. Neka Remetić produži sa rasčišćavanjem i neka uhvati vezu sa oblašću Kalinovika i da bude u što tešnjoj vezi sa nevesinjskim brigadama. Razumem i uviđam vaše teškoće sa kojima se borite na terenu. Moramo izdržati do kraja. Na pogodan način prikupite i one koji izbegavaju borbu. Svakome ko je zaslužio odaćemo dužno priznanje. O tome vodite strogo računa naročito o onima koji se sada istaknu u borbi. Komunisti trpe poraze na sve strane njihova 2 i 5 divizija vrlo se rđavo provode u Srbiji. Nadamo se da će biti potpuno razbijene i najvećim delom uništene. U Hercegovini ima dovoljno naših snaga samo treba sve pokrenuti u akciju. Sada je momenat za konačno obračunavanje. Kraj.

717.  Hans. Javio se Topalović pismeno po kuriru iz Planinice. On je u Planinici sa 900 ljudi. Ja sam mu naredio da još ostane u Planinici. Javite da li da još ostane u Planinici ili da se krene i kuda.

10 maj 1944 godine

776.  Devis: Primljene depeše 58—61. Dobro je što je Mika-šinović72 otišao sa stanicom. Na pogodan način iskoristite sve izvore za dobijanje oružja i municije za borbu protiv partizana. Nastanite da se što pre uputite ka Slavoniji. Poručnika Pavla Grujića nije trebalo raspoređivati u Bačku. Trebalo ga je rasporediti i staviti na raspoloženje majoru Rakiću pa da ga on rasporedi, jer on neposredno rukovodi radom u Bačkoj i da ne bi došlo do nesporazuma na terenu. Javljeno potrebno Račiću za Grujića.

777.  Jo Jo. Dobio sam izveštaj da ste uhapsili poručnika Grujića koji je bio došao u Mačvu radi spasavanja nekih naših ljudi iz Šapca. Nemojte ometati ovakav rad. Poručnika Grujića uputite majoru Rakiću kod koga je raspoređen na službu u komandi Vojvodine.

778.  Zu Zu. Sa svojim štabom73 premestite se na teren kolu-barskog korpusa. Teren avalskog korpusa je opterećen. To ste i sami mogli videti.

779.  Dum Dum. Naredio sam da Zu Zu sa svojim štabom pređe na teren kolubarskog korpusa. Naredite Topaloviću da se vrati na svoj teren ako se već nije vratio i da preduzme najenergičniju akciju čišćenja u oblasti između Rudnika i Ko-smaja. Neka uhvati vezu sa Gardom i neka Topalović objedini akciju.74

780.   Tol Tol. Već je naređeno da se vratite na svoj teren. Sa svim svojim snagama odmah preduzmite najenergičniju akciju čišćenja crvenih u oblasti između Rudnika i Kosmaja. Izvesni delovi crvenih sada se nalaze na Rudniku. Naređeno je i Gardi da za ovu akciju odredi izvesan deo ljudstva. Pod vašom komandom objedinite ovu akciju. P. pukovnik Radojlo-vić sa smederevskim, i avalskim korpusom i delom Garde preduzima akciju čišćenja u smederevskom korpusu. Stupite u vezu sa njim.

781.  Ras Rasa. Naređeno rudničkom korpusu da sa svim svojim snagama preduzme najenergičniju akciju čišćenja crvenih u zoni između Rudnika i Kosmaja. Za ovu akciju odredite i jedan deo Garde. Akciju ima da objedini kapetan Topalović. Sem toga akciju čišćenja u smederevskom korpusu preduzima i p.pukovnik Radojlović u zajednici sa smederevskim i avalskim korpusom i već je stupio u vezu sa Gardom koji su ostali na terenu.

788.  Ju Ju. Primljene depeše 45—50. Pratite rad kaznene ekspedicije u Sremu. Nastojte da što pre dođete do municije.

789.   Hans. Primljena depeša 382. Naređeno potrebno. Vra-. nješević75 pita da li je doktor Strižić, domobranski kapetan, dobio ovlašćenje za organizaciju u Banja Luci i šifru za radio vezu. Javite.

790. Hans. Podaci od obaveštajne službe: 9 maja komunisti na prostoriji Semegnjevo — Šljivovica.76 Peta divizija prešla sa Tare na Zlatibor. Komunističke patrole primećene na Bjelini Brdima, Borovoj Glavi i Močiocima. Naši i nemački77 delovi zatvorili put Užice — Kokin Brod. Isto tako zatvorena i Limska dolina. Od strane Nemaca78 i naših 2 maja počela ofanziva od Podgorice.79 Komunisti80 u oblasti Bijelog Polja. Nemci u Šavniku, Žabljaku i Brodarevu. U Istočnoj Bosni šesnaesta, sedamnaesta i tridesetšesta komunistička divizija pri uništenju od dve nemačke divizije.81

792. Leon. Veza vaš 91. Brigade prikupite na prostoriji sela Radaljeva. Komunisti su u zlatiborskom srezu. Naši su zatvorili liniju selo Rožanstvo — Kokin Brod. Javljajte se svakog dana.

792.  Bi Bi. Komunisti u zlatiborskom srezu. Na liniji Priboj — Bjela Brda — Dobrun nalaze se Nemci. Naše jedinice na liniji Rožanstvo — Kokin Brod. Postoji mogućnost pokušaja prodora u pravcu Mučnja.82 Zato odmah prikupite svoje snage u oblasti Kušića. Izvestite o izvršenju.

793.  Hans. Veza Vaš 385. Po izdatom naređenju Pelivanović83 izvestio da će se prikupiti sa 420 vojnika u Mirosavcima i Liši. Javio sam da se prikupi u selu Radaljevu. Upoznao sam Bi Bi sa situacijom i naredio da prikupi svoje snage u oblasti Kušića.

11 maja 1944, godine.

796.   Georgi. Veza vaš 177—179. Ostavite sad Jošanicu i Široke njive. To je samo jedno iskustvo koje treba da koristimo. Iskoristićemo akciju Nemaca protiv komunista i to istovremenim napadom na komuniste. Moramo nastojati da komuniste uništimo što pre a nemačka akcija će nam dobro doći. Moramo sada ostaviti sve po strani, a samo komuniste tući.

797.   Vi-Vi. Primljene depeše 538, 553 i 562. Za akciju na Jastrepcu, Knjaževački korpus stavite na raspoloženje p.pukovniku Keseroviću. To sam već naredio. Izvestite da li je izvršeno. Keserovićeve snage nalaze se na prostoriji Veliki Šiljegovac,84 Sušica, Zdravinje. Ponavljam Knjaževački korpus stavite pod komandu Keserovića i odmah ga uputite Keseroviću. Odobravam da izvršite najcelishodniju podelu Nišav-skog korpusa na brigade. Pri tome vodite računa da ne dođe do pometnje i trzavica.

798.   Vi-Vi. Veza vaš 594—596. Na pogodan način treba iskoristiti izvor za dobijanje oružja i municije, ali samo na pogodan način. Sada moramo nastojati svim srestvima na uništavanje komunista. U vezi izdatog naređenja Br. FF 707 i 708 Nemce ne treba ometati u borbi protivu komunista niti ih napadati. To vam je naređenje već dostavljeno. Obzirom na grupisanje Nemaca85 na liniji Leskovac Prokuplje Kuršum-lija izgleda da će preduzeti akciju protiv komunista. Ovaj napad treba da iskoristimo. Zato će te Knjaževački korpus staviti na raspoloženje Keseroviću za akciju na Jastrepcu. A sa ostalim snagama zatvorite prelaze na Moravi između Niša i Leskovca.

799.   He-He. Nemačke snage raspoređene u Leskovcu, Pukovcu, Žitorađi Prokuplju i Kuršumliji. Raspolažu sa 70 tenkova. Izgleda da će preduzeti akciju protiv komunista. Ovu akciju treba iskoristiti za konačno čišćenje Toplice i Jablanice od komunista. Nemce ne treba sprečavati u ovoj akciji niti ih napadati, kao što je naređeno depešama 707 i 708. Nastavak.

800. He-He. Nastavak. Zato prikupite svoje snage u Jablanici za dejstvo protiv komunista, najpogodnijim pravcem imajući u vidu akciju Nemaca, Na pogodan način gledajte da dođete do municije. Knjaževački korpus stavljen je na raspoloženje Keseru za akciju na Jastrepcu, a Vesić86 sa ostalim snagama ima da zatvori prelaze preko Morave između Niša i Leskovca. Kraj.

802. Orel. Primljene depeše 2—4.87 Nemačke snage u jačini oko jedne divizije brojne jačine oko 15000 sa 70 tenkova nalaze se u Kuršumliji Prokuplju — Zitorađi — Pukovcu i Les-kovcu. Izgleda da spremaju akciju protivu komunista u Toplici i Jablanici. Ovu akciju moramo iskoristiti za konačno raščišćavanje sa komunistima, i Nemce ne treba napadati niti sprečavati u akciji protiv komunista kao što je naređeno depešom Br. ff 707 i 708. Nastavak.

802.  Orel. Nastavak. Dali vam se stavio pod komandu Deli-gradski i Knjaževački korpus za akciju na Jastrebcu i u Moravskom srezu. Dali ima nekih priprema od strane Nemaca i Nedićevaca za akciju protiv komunista na Jastrebcu i u Moravskom srezu. Javite koju prostoriju sada drže komunisti. Iskoristite svaku akciju okupatora i nedićevaca protiv crvenih samo na pogodan način. Majoru Vesiću ponovo je naređeno da vam uputi Knjaževački korpus za akciju na Jastrebcu i u Moravskom srezu i biće pod neposrednom vašom komandom. Vesiću naređeno sa ostalim snagama da zatvori prelaze na Moravi između Niša i Leskovca. Kraj.

803.  Minčo. Izvestite dali ste postupili po izdatim naređenjima za akciju protiv komunista u Moravskom srezu i na Jastrebcu. Za ovu akciju stavljam Deligradski korpus pod komandu p. pukovnika Keserovića. Najhitnije preduzmite sve mere da što pre pomognete Keserovića za konačno rasčišćavanje komunista na Jastrebcu i Moravskom srezu. Izvestite. Za ovu akciju određen je Knjaževački korpus koji će biti pod komandom Keserovića. Ponavljam Knjaževački korpus pod komandom Keserovića, i ima da se upotrebi tamo gde naredi Keserović.

804. Mihovil. Došli ste u vezu sa rumunskim majorom Gorgesku. Već vam je naređeno da se veza sa Rumunima prebaci na Popeska. Zato majora Gorgesku uputite na Popeska, to-jest na p. pukovnika Piletića88, odnosno Trifunca, koji vodi razgovore sa njima. Svi ovi razgovori treba da budu objedinjeni.                 

810.  Hans. — Po podacima od Viktora, Hermana i Georgija jedna nemačka divizija jačine oko 15.000 nalazi se u Kuršum-liji, Prokuplju, Zitorađi, Pukovcu i Leskovcu. Ima 70 tenkova. Pripremaju se za akciju protiv komunista. Gestapovci iz Niša traže Viktora i nude oružje i municiju i da ne diraju naše. Keserović 8 i 9 napadao na komuniste u okolini Ribarske Banje sa Jastrepca i od sela Zdravinja. Crveni dobili pojačanje i Orel se povukao na polazni položaj Zdravinje — Veliki Ši~ ljegovac. Orel se sprema za ponovni napad. Nastavak.

811.   Hans. Naredio sam: Viktoru: Da Knjaževački korpus uputi Orelu za akciju na Jastrepcu i Moravskom srezu, ako ga već nije uputio. Sa ostalim snagama da zatvori prelaze na Moravi od Niša do Leskovca. Da iskoristi na pogodan način ponudu oružja i municije, jer sada moramo tući komuniste i treba iskoristiti nemačku akciju. 2. — Hermanu: Treba iskoristiti akciju Nemaca za rasčišćavanje Toplice i Jablanice. Nastavak.

822. Hans. — Nastavak. Da prikupi svoje snage u Jablanici i da dejstvuje najpogodnijim pravcem protivu komunista imajući u vidu akciju Nemaca. Na pogodan način da dođe do municije. 3. — Orelu: Da iskoristi akciju Nemaca za rasčišćavanje Toplice i Jablanice i da mu se stavlja pod komandu Knjaževački i Deligradski korpus. Na pogodan način da dođe do municije. 4. — Minču: Da odmah pomogne Orela u akciji na Jastrepcu i Moravskom srezu kako je već naređeno i da je pod komandom Orela. Kraj depeše.

12 maj 1944 god. 

:814. Kocev89. Primljene depeše 110—112. Treba razviti što jaču akciju protiv komunista. Izgleda komunističke snage prebacile su se ka Sandžaku. Zato razviti najveću aktivnost na pravcu Podgorica — Kolašin. 5 maja Vučedolska brigada napadala je u pravcu Vilusa90. Snage koje gone komuniste iz oblasti Čeva ka Grahovu neka produže najenergičniji rad i da što pre uhvate vezu sa Vučedolskom brigadom, a potom da nastave zajednički akciju91. Imamo nepotvrđen izveštaj da je Ružić stigao u Šavnik i da je vodio borbe kod Baona ponavljam kod Boana. Po Draškovićevom izveštaju u oblasti Durmitora i Sinjajevine nema skoro nikakvih snaga crvenih. Nastavak.

815. Kocev. Nastavak. Izvestite šta znate o situaciji u oblasti Šavnik — Žabljak. Hercegovačke snage u oblasti: Gacko — Bileće — Nevesinje preduzele su takođe opštu akciju protiv crvenih92. Potrebno je da promenimo šifru. Kao ključ br. 11 uzmite naziv sela iz koga je p. pukovnik Lalatović prošle godine razgovarao sa vama telefonom. Ponavljam ključ br. 11 puni naziv sela iz koga je Lalatović prošle godine razgovarao telefonskim putem sa vama. Po staroj šifri javite da li ste razumeli selo. Ovo selo ne treba ponavljati već samo navesti da li ste ga razumeli. Kraj.

817. Il-Il. U vezi izveštaj a poručnika Stefanovića o stanju u Resavi koji ste dostavili neka Stojanović navede imena lica koja su ubijena. Poručnik Stojanović je pobegao zato što se plaši istrage po ubistvu poručnika Damjanovića. Zato poručnik Stojanović da se odmah javi p. pukovniku Gogiću te da se izvidi ceo slučaj. Imamo podataka da je kapetan Kosta Stefanović kod vas, to naređujem, da se odmah javi p. pukovniku Gogiću ili da se sprovede.

818. Lida. P.pukovnik Keserović smenio je majora Jocu Miha-ilovića zato što nije u potpunosti izvršio naređenje za napad na komuniste i ostao je neaktivan u Ribarskoj banji dok su ostale snage vodile borbu kod sela Rlice, a za komandanta odreda odredio sam kapetana Milica Rausavljevića. Odobrio sam ovaj postupak p. pukovnika Keserovića. Major Joca Mi-hailović upućen je u svoju komandu. Zadržite ga u štabu i povedite istragu. Primljene depeše 86, 87 i 101. Naređeno potrebno za poručnika Stojanovića i kapetana Stefanovića.

822.  — Sto-Sto. Primljena depeša 296. 2 i 5 divizija su sada u srezu Zlatiborskom93. Napadi se vrše sa svih strana94. Pavlo-va95 stanica odavno nam se ne javlja. Lašić je poginuo u Pod-gorici od bombardovanja. Čevo i cela Katunska nahija oslobođeni su. Jače snage crvenih razbijene i gone se u pravcu Grahova. Imamo neproveren izveštaj da su Nemci96 u Šav-niku i Žabljaku a Drašković javlja da je Ružić vodio borbu kod Boana. Nastavak.

823.  Sto-Sto. Nastavak. Imamo podataka da su okupatori razbili komuniste u Istočnoj Bosni97. Iskoristite ovu situaciju za uspostavljanje što čvršće veze sa Majevicom. Naredite svima u Bosni da razviju najveću aktivnost. Vranješeviću naredite da preduzme akciju u cilju spajanja sa popom Đujićem98. Uka-žite mi na važnost ove terenske veze. Kraj.

832.  — Hans. Danas sam Vam poslao po kuriru primljene depeše za 10 i 11 maj, kao i poslate depeše. Javite mi za Esada. Izgleda da ste mu nešto naredili, čim traži da ostane na svom terenu. Nisam odgovorio Devisu po njegovoj depeši br. 62. Zagovara da još ne ide u Slavoniju. Ja bih ga ipak poslao, jer ovde ne može on mnogo stvoriti, a to se videlo za ovih desetak meseci. Mogao bi samo ostaviti jedno lice ovde da vrši organizaciju Slavonaca. Molim javite. Šta da kažemo popu Đujiću, na depeše 888 do 890. Ja sam mu odgovorio, a on se ne zadovoljava odgovorom. Na sve sam mu odgovorio, samo nisam kazao za materijalnu pomoć i upućivanje oficira. Nastavak.

833.  — Hans. Nastavak. U jednoj depeši poslatoj po kuriru, kao i u depeši br. 383, naređujete da Đujić preduzme akciju za spajanje sa Drenovićem. Iz njegovih depeša jasno se vidi da on uviđa tu važnost, samo cvili da ne može ni da se održi koliko je pritešnjen. Ja ga stalno hrabrim ali za spajanje Đu-jića i Drenovića potrebna bi bila jedna šira akcija, koja može doći, po mom mišljenju, tek posle rasčišćavanja u zapadnoj Srbiji istočnoj Bosni Hercegovini, Crnoj Gori i Sandžaku. Primljene depeše 383. Izdato naređenje Ostoiću i Račiću za Leka. Nastavak.

834.   Hans. Nastavak. Momčilović je u Foči, a Drašković je pošao ka Priboju. Depeše od Draškovića vama se tranzituju, i ja mu ne naređujem da ne bi bilo zabune. Pavle se ne javlja već mesec dana. Dali se vama javlja. — Više puta smo tražili izveštaj. Po izveštaju Kujovića99 u staroj Crnoj Gori je dobro. Jednom depešom poslatom po kuriru tražite kakva je situacija i pripreme za akciju u Toplici i Jablanici. Juče sam vam javio depešom situaciju i šta sam naredio. Danas već imate i tekstove depeša poslate po kuriru. Dakle situacija je ovakva: Nastavak.

835.  Hans. Nastavak. Na liniji Leskovac — Prokuplje — Kur-šumlija jedna nemačka divizija sa 70 tenkova. Keserović vodio borbe u oblasti Ribarske banje i vratio se na polazne položaje. Na liniji Veliki Šiljegovac — selo Zdravinje. Keser se sprema za nove napade. Keser raspolaže sa ukupno oko 2500 ljudi zajedno sa Topličkim korpusom. Toplički korpus je negde u oblasti Blaca. Na desnoj obali Morave vrše akciju Bugari. Ne znam šta je sa Knjaževačkim i Deligradskim korpusom. Do sada je izdato više naređenja da se stave Keseroviću na raspoloženje za akciju na Jastrebcu i u Moravskom srezu. Nastavak.

836.  Hans. Nastavak. U vezi sa dolaskom Nemaca u Toplicu ju-če sam izdao naređenje Hermanu, Viktoru, Orelu i Minču. To već imate kod vas. Orelu nisam precizirao grupisanje snaga i pravce za napad jer ne znam tačno situaciju na terenu. Samo sam javio da pored svojih snaga uzme pod svoju komandu De-ligradski i Knjaževački korpus. Primio sam vašu depešu posla-tu po kuriru u kojoj je izložen plan pukovnika Radojevića sam plan ne odgovara stvarnoj situaciji. Treba prvo Jastrebac i Pasjaču osvojiti od komunista . . . Nastavak.

837.   Hans. Nastavak. . . Za napad na Dobrič, a isto tako i Dobri Do i Žitni potok. Kada se ovo osvoji, onda je pola posla svršeno. Sem toga ipak nisu komunisti tako slabi kako Rado-jević izveštava, jer da su slabi Keser bi ih već raščistio na Jestrebcu i u Moravskom srezu. Keser sa njima vodi stalno borbu. Molim javite da li da dostavljamo Keseroviću i Đuriću plan Radojevića. Trebalo bi odrediti jednog komandanta koji će da objedini i rukovodi celom akcijom na Jastrepcu, u Top-lici i Jablanici i koji će biti na terenu. Najpogodniji bi bio đeneral Trifunović. Trebalo bi još ojačati naše snage tamo i to Šumadiskom grupom100 i oko 500—1000 od mlavskog korpusa. Nastavak.

838: Hans. Nastavak. Po depeši Mihailovoj 298 javite da li ste dali legitimaciju Trifunu Mikiću. Inžinjer Pavlović Dragoslav stigao kod Mihailova. Treba obavestiti novinara Krivošića101. Molim javite potrebno po depeši 85 od Do-Do, u vezi vašeg pismenog naređenja102. Kraj.

14 maj 1944 godine.

893. Hans. Stigli smo na novo mesto103. Podatci od obaveštajne službe: crveni na prostoriji Visoka — Bjeluša — Brekovo — — Močioci.104 Pri prelazu u Ariljski srez, Požeški korpus zarobio komoru sa 100 konja i celu bolnicu sa ranjenicima105. Borbe se vode. Obostrani gubitci veliki. Raković kod Klisure. Prvi Ravnogorski korpus Radaljevo. Javorski Čemernica. Okupatorske snage na liniji Crvena Gora — Kosići106 — Ku-šići. Ne znam gde su Kosići a Crvena Gora je na velikoj okuci puta Ivanjica — Javor. Zlatiborski korpus za leđima komunista. Na terenu Dragačevskih brigada privodi se kraju istraga nad zarobljenim komunistima. Juče streljano 5. Sumadiska grupa107 krenula za Gojnu Goru.

15 maja 1944 god.

894. Leon. — Osmatrajte i zatvorite sa delovima vaše brigade prelaze preko reke Moravice, od Arilja do sela Radaljeva. Sa glavninom dragačevskih brigada zadržite se i dalje na sada-njem mestu. Izvestite da ste primili ovo naređenje.

16 maja 1944 godine

902. Hans. — Podaci od obaveštajne službe: 15 maja u 17 časova. Na prostoriji Gornja i Donja Jablanica nalazi se 800 komunista, a kod Sirogojna, Bjeluše, Brekova i Brezove 1500 crvenih108. Prema ovim snagama nalaze se Kondor, Kolare-vić109, Kalaitović, Marković i Raković. Prema podacima od 16 maja u 8 časova110: 15 maja celoga dana vođena borba sa komunistima. Komunisti se povlače iz reona Kruščice, Svračkova, Visoke i Bjeluše prema Močiocima i Katićima. Izgleda sa namerom da se prebace preko Uvca111. Kalabić je vodio borbu kod Močioca. Komunisti imaju veliki broj gubitaka. Zarobljena je komora i bolnica sa ranjenicima.

Ova sveska zaključena sa rednim brojem 1000.

major,

Dušan Jovanović112 L L.113

20 maja 1944 god.

1.  Skol-Skol. — Druga i peta komunistička divizija posle ogromnih gubitaka izvukle su se i sjedinile na Zlataru, istočno od Prijepolja, gde su ponovo opkoljene sa svih strana114. Sa vašim snagama treba da vršite što jači pritisak na komunističke snage zapadno od reke Lima da im se ne dozvoli spajanje sa drugom i petom divizijom. Javite gde se nalazite i sa koliko snaga.

2.  — Kocev. — Vučedolska brigada nalazi se u akciji protivu komunista u oblasti Grahova115. 19 - V - ovladala položajem Bojanje brdo 6 km. zapadno od Grahova. Snage iz oblasti Čeva treba što pre da uhvate vezu sa Vučedolskom brigadom116. U sledećim depešama dostavljaju vam se novi ključevi.

36. Orel. Primljene depeše 39—41. Da li su počeli Nemci akciju u pravcu Puste Reke. Po vašim obaveštenjima da li ima priprema za akciju Nemaca na Jastrepcu. Za sada su još naše glavne snage angažovane protivu 2 i 5 divizije crvenih u oblasti Zlatara kod Nove Varoši. Grupisaćemo jače snage da vas ojačamo čim budemo u mogućnosti. To nam je jedan od najvažnijih zadataka.

37.  Monte.117 Veza Vaš 343 i 344. Preduzmite koncentrične napade na 11 brigadu crvenih118. Stalno podstičite naše jedinice na najveću aktivnost. Do sada ste imali dobre uspehe. Produžite samo tako.

38.  Tol-Tol. Veza Vaš 21, 22 i 24. Raduje me što ste imali dobre uspehe u čišćenju crvenih119. Jurite ih na sve strane do konačnog uništenja bez obzira čiji je teren. Ne sumnjam u tačnost vaših izveštaja i nije potrebno da šalje delegate. Vašom akcijom pokrenuće se i susedi u uništavanju manjih grupica. Ponavljam vi produžite energično kao i do sada.

24 maja 1944 godine

98. Orel. — Primljene depeše 45, 48, 49 i 51. Stošić120 javlja da već 2 dana vodi borbe sa crvenima u Gornjoj121 Jablanici. Obavestili smo ga da će prvi kosovski korpus i Kosaničke brigade sadejstvovati preko Dobrog Dola. Naredio sam komandantu Mlavskog korpusa da Vam uputi u pojačanje 500 vojnika. Dobro pratite pripreme Nemaca i iskoristite njihovu akciju. Knjaževački korpus je morao ostati na desnoj obali Morave zbog pojave crvenih tamo. Ponovo naređeno Brani Petro-viću da vam uputi u pojačanje 500 vojnika. Ostale snage da zadrži na desnoj obali Morave za čišćenje terena.

99.  — Il-Il. Primljene depeše 164 do 166. U vezi izdatog naređenja za pripremu, odmah pripremite 500 vojnika dobro opremljenih, naoružanih i dobro komandovanih, najbolje pod komandom majora Ocokoljića, i odmah uputite u pojačanje potpukovniku Keseroviću na Jastrebac. Izvestite odmah o izvršenju.

100.  — Minčo. Primljene depeše 126 i 127. Po kuriru vam je naređeno da odmah uputite 500 vojnika Keseroviću pod komandom jednog od sposobnih oficira iz korpusa. Ostale snage zadržite na desnoj obali Morave za čišćenje terena od crvenih.

101.  — Monte. — Primljene depeše 347 do 354. Dostavite nam depeše na engleskom jeziku. Major Drašković sa delom Drinskog korpusa vodi borbu sa delovima 17 komunističke divizije na prostoriji Vrbnica — Zakmur122. Neka Gatačka brigada severno od Gacka produži akciju u pravcu Vrbnice radi sa-dejstva Draškoviću123 i čišćenja terena.

102.   — Skol-Skol. — Primljena depeša br. 112. Naređeno Salatiću da Gatačka brigada produži dejstvo u pravcu Vrbnice. 20 - V - Gatačka brigada preduzela akciju sa linije Čemerno — Bodožište — Kokorina u pravcu s. Jabuke i s. Igri124.

110. — Ram-Ram. — Za Bertu. — Persi. — U »Novom Vremenu« od 21 i 22 maja, izašla je Pavlova125 slika sa ministrom Olćanom126, kao i Pavlova izjava Vremenu127. Hitno srao ovo demantovali preko demokratske Jugoslavije. Pavlu preporučujem da nam ne pravi ovakve nezgode jer posle toga dolaze otvoreni napadi preko Londona, koje nam škodi u narodu.

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 276, reg. br. 5/1 (knj. 34).

2  Danilo.

3  Radi se o 15. majevičkoj NOU brigadi 17. divizije NOVJ. Petnaesta slovenačka divizija dejstvovala je tada u Sloveniji.

4  Pri nastupanju ka Ravnoj gori (kod Vlasenice) 17. udarna divizija vodila je, 30. aprila, žestoke borbe protiv delova nemačke SS divizije »Princ Eugen«, odbacila ih ka Lisini i tako uspela da se preko Sokolice i Borica prebaci u rejon s. Podžeplje — s. Krivače — s. Džimrije. Opširnije o borbama 17. divizije protiv neprijatelja krajem aprila 1944, vidi tom IV, knj. 24, dok. br. 168.

5  Aleksa.

6  Milorad.

7  Redakcija nije pronašla depeše primljene u Vrhovnoj komandi, zbog čega se u ovoj knjizi depeša neće davati objašnjenje na onim mestima gde se poziva na primljene depeše.

8  Napad je izvršen na bolnicu 27. divizije NOVJ. Vidi dok. br. 119, objašnjenje br. 5.

9  Dragoslav.

10  Miloš.

11  Draža Mihailović.

12  Radoslav.

13  Miroslav.

14  Lalatović.

15  Stevan.                                                                                                       

16  Đurišić.

17 Vidi dok. br. 138.                                                                                                   :

18 O dejstvima 2. proleterske i 5. udarne divizije NOVJ u jugozapadnom delu Srbije vidi tom I, knj. 28, dok. br. 150. 19 Vidi dok. br. 119, 120, 123, 126, 130, 142 i 143.

20  i 22 Vidi dok. br. 125.         

21  Stevan Damjanović. 23 Nemačke trupe.

24  Vladimir Komarčević.                     

25  Nedić.

26  Predrag.

27  Filip.

28  O napadu nemačkih i bugarskih trupa i četnika i ljotićevaca na jedinice 2. proleterske i 5. udarne divizije NOVJ i dejstvima divizija, vidi tom I, knj. 7, dok. br. 170, i knj. 20, dok. br. 150.

29  U depeši komandanta 2. ravnogorskog korpusa (Pre Pre) od 2. maja 1944. Draži Mihailoviću piše: »Juče ceo dan moj korpus sa nešto Nemaca vodio je borbu od Šeće Reke prema Vardi i sinoć smo ušli u Vardu gde smo ostali danas do 9 sati. Danas je moj korpus produžio pravac Mravinci. Komunisti danas u 13 časova napadaju na naše desno krilo na Neška i Kalabića i to pravcem Mravinci, Bukovi i naše desno krilo se povlači prema Bukovima. Bataljon Nemaca iz Kosijerića danas u 13 časova ide u pomoć našem desnom krilu na Bukove. Ja napadani partizane sa leđa u Mravincima da olakšam situaciju na našem desnom krilu. Crveni po svemu sudeći neće na Maljen i dalje na Rudnik« (Arhiv VII, Ca, k. 276, reg. br. 2/1).

30  Vidi dok. br. 143.

31  Vidi dok. br. 137.

32  i 33 Dragomir Topalović.

34  Trifun, pomoćnik komandanta 2. ravnogorskog korpusa.

35  U depeši komandanta 2. ravnogorskog korpusa od 2. maja 1944. Draži Mihailoviću piše da je naredio majoru Ćosiću da sa 2. i 3. žičkom i Trnavskom brigadom dođe iz Kotraže u Gornje Dobrinje, kao i da će Ćosić 3. maja stići kod Draže Mihailovića (Arhiv .VII, Ča, k. 276, reg. br. 2/1).       

36  U depeši br. 987—989 od 1. maja Keserović, između ostalog, iz-veštava: »Na dan 29. i 30. aprila vodio sam borbu u oblasti Jastrepca na desnoj obali reke Rasine i tom prilikom ubijeno je više komunista i dva zarobljeno. Zaplenjeno je dve puške, jedan mašingever i dva pištolja. Sopstveni gubici, jedan ranjen«. U nastavku kaže da je formirao ravnogorske odbore.

U depešama 991—993 od 2. maja 1944. izveštava o sadržaju depeše primljene od komandanta Knjaževačkog korpusa 1. maja 1944. O tome, između ostalog, piše: »Sa 1.200 boraca usiljenim maršom došao sam do sela Mozgova. Po pismenom naređenju komandanta Deligradskog korpusa koje doslovno glasi: ,Rok udaljenja sa moje teritorije 24 časa'. Vratio sam se i uputio jedinice na svoje reone da bih izbegao bratoubilačku borbu. Svaka saradnja i prelaz preko teritorije Deligradskog korpusa isključen je« (Arhiv VII, Ča, k. 278, reg. br. 19/1—47).

37  U depešama 994—999 od 7. maja 1944. Keserović izveštava: »Za akciju na svome terenu imam spremnih 2500 ljudi. U ovaj broj uračunato je i ljudstvo Topličkog korpusa... Nastavlja se čišćenje terena u srezu Rasinskom i Moravskom. 5. ov. meseca u noći vođena je borba u selu Poljacima sreza Rasinskog između jedne jače grupe komunista i jedne moje grupe. Sopstveni gubici 2 poginula i 3 ranjena« (isto).

38  U depeši komandanta Deligradskog korpusa od 1. maja 1944. Draži Mihailoviću piše: »Pošto se Vaša naređenja ne slušaju niti moja reč sluša to Vas molim da Knjaževački korpus odvojite od moje komande i da im u buduće ne dozvolite prelazak preko mog terena, pošto pljačka i ponašanje njegovih vojnika odgovara metodama okupatorskih i revoltira narod« (Arhiv VII, Ca, k. 276, reg. br. 21/3).

39  Mulalić.

40  Uroš.

41 Mrkonjić-Grad su 22. aprila zauzeli delovi nemačkog 13. SS puka, potisnuvši delove 1. proleterske brigade. S Nemcima je bilo i četnika. Vidi tom IV, knj. 24, dok. br. 106; knj. 25, dok. br. 192.

42 Neško Nedić.                                                                         

43  U depešama komandanta 2. ravnogorskog korpusa od 4. maja 1944. Draži Mihailoviću o borbama četnika i Nemaca protiv 2. proleterske i 5. udarne divizije NOVJ, između ostalog, piše: »2. i 3. maja dve brigade 5. partizanske divizije probile su se između Kosjerića i Ražane i našle se na prostoru Subjel, Lajkovac, Skakavci i Divčibare. Protiv ove grupe moje brigade juče su se borile i juče u mrak ovladali selom Subjelom. Noćas u 23 časa komunisti su izvršili protivnapad i ovladali jednim delom Subjela... Danas ću ponovo vršiti napad na Subjel kada se predhodno dogovorim sa Nemcima radi pomoći u bacačima... Naše snage i Nemci su juče zaustavili naoružane partizane na liniji Ražana, Bukovi, Boževci« (Arhiv VII, Ca, k. 276, reg. br. 2/1—5). Opširnije o tim borbama vidi tom I, knj. 7, dok. br. 176, knj. 20, dok. br. 150.

44  Milutin.

45   Dušan.

46 Arsenijević.             

47 Odnosi se na jedinice 27. udarne divizije NOVJ. 48 Vidi dok. br. 125.

49  Delovi nemačke SS divizije »Princ Eugen«.

50  U obaveštenju Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 5. maja 1944. komandantu 1. sarajevske brigade, između ostalog, piše: »Komunisti su na liniji Sirovine — Rakova Noga — Ajdinovići i dalje prema severu. Noću između 30/1. maja komunisti napali »Romaniju« (brigada — prim. red.) na prenoćištu u s. Draževićima, Napad odbijen. Komunisti odbačeni prema Rakovoj Nozi« (Arhiv VII, Ča, k. 163 reg br. 20/3).

51 Tada je na tom prostoru dejstvovala 6. južnomoravska brigada.

52  Dragomir Radovanović, pukovnik, komandant Srema.

53  i 54 Dragiša Rakić, major.                                                 

 55 Aleksa Drašković, komandant Drinskog korpusa.

56  Ljubo Jovanović.

57  Vrhovna četnička komanda slala je početkom maja 1944. više raspisa komandantima da se jedna brigada NOVJ s područja Psunja, vozom, pod vidom izbeglica prebacuje u Srbiju, radi dejstva protiv četnika.

58  U depeši komandanta Rasinskog korpusa od 5. maja 1944. komandantu Knjaževačkog korpusa piše: »Naših delova nema južno od Jastrepca, ali zato ima severno, istočno i zapadno. Akcija čišćenja u srezu Rasinskom i Moravskom nastavlja se« (Arhiv VII, Ca, k. 273, reg. br. 19/1—47).

59  U toku 6. maja jedinice 2. proleterske divizije bile su u pokretu preko Varde ka Šupljoj Lipi, sa ciljem da se noću 6/7. maja prebace preko komunikacije Bajina Bašta — Užice. Toga dana vođena je borba protiv nemačkih i bugarskih trupa, ljotićevaca i četnika. Opširnije vidi tom I, knj. 7, dok. br. 179; knj. 20, dok. br. 150.

U depešama komandanta Valjevskog korpusa Garde od 5. maja 1944. Draži Mihailoviću, pored ostalog, piše: »Snage potčinjene meni prešle su trenutno u odbranu na liniji Bačevci — Kosjerić i to: Valjev-ski korpus sa delom Nemaca drži levu obalu Gradca u visini Lipa Ravan. Juče su na ovom otseku odbijeni svi napadi komunista. Ajdačić sa delom Nemaca zatvara položaj Bukovi — Ražana. Na prostoru Ra-žana — Kosjerić ima jedan bataljon Nemaca. Brigada Negovanova (Ar-senijević — prim. red.) kao rezerva drži Divčibare. Rakovićev korpus u Kosjeriću sa ofanzivnom ulogom... Moja težnja da sa naslonom na Nemce stvorim čvrstu odbranu linije Bačevci — Kosjerić, dok se snage ne prikupe i ne stvore preduslovi za uništavajući udar, a tada uništi prvo, druga, a potom peta divizija. U ovom cilju front prema drugoj diviziji, ostaje danas u odbrani, dok na ovu diviziju sa zapada napadaju jedan bataljon Nemaca i tri bataljona ljotićevaca, a mi je dočekujemo. Prema petoj diviziji preduzima se napad danas sa angažovanjem: Negovan pravcem Divčibare — Subjel, Raković pravcem Kosjerić — Subjel. Jedan bataljon Nemaca pravcem Kosjerić — Srbjel« (Arhiv VII,. Ca, k. 276, reg. br. 2/1—11).

U depešama od 6. maja 1944. Draži Mihailoviću, komandant Zla-tiborskog korpusa (Dušan Radović, pseudonim Debol), izveštava o rasporedu jedinica korpusa i navodi brojno stanje brigade. Dalje, između ostalog, piše: »Jutros u 4 časa otpočeo sam napad na Vardu sa tri kolone preko Jakalja, ponavljam Jakalja. Užička drumom od Jelove gore, a grupa račanskih brigada preko Godečeva. Crveni daju vrlo jak otpor. Vodimo stalno borbu. Jačina korpusa u napadu 1400 ljudi« (Arhiv VII, Ca, k. 276, reg. br. 2/1—14).

60  Vuk.

61  Na karti 1 :100.000: Vranje.

62  Reč je o savezničkim avijatičarima koji su se prinudno spustili.

63  Omaška, treba: 5—V. .             

64  Vidi napomenu 38.

65  Živojin Marković, komandant 2. kosovskog korpusa.

66  Vidi dok. br. 120, 126, 130 i prilog IV, dok. br. 14 i 15.

67  Vladimir.

68  Danilo Salatić.

69 Odnosi se na 11. hercegovačku NOU brigadu.

70  Vidi dok. br. 140 i 145.

71  O saradnji komandanta Konjičke brigade sa Nemcima u borbama protiv NOVJ vidi dok. br. 141 i 154.

72 Ilija. Upućen je iz okoline Uba da ide prema Slavoniji i Kordunu.

73 Odnosi se na štab severnih pokrajina, pod komandom generala Svetomira Đukića (Zu Zu).

74 Vidi dok. br. 158.

75 Slavoljub.                                                                                     

76 O rasporedu i dejstvima 2. proleterske i 5. udarne divizije NOVJ i borbama protiv neprijatelja vidi tom I, knj. 7, dok. br. 189 i 190; knj. 20, dok. br. 150.

U izveštaju komandanta Zlatiborskog korpusa od 8. maja 1944. Draži Mihailoviću piše: »Celog dana 7-og maja, Nemci, Bugari, Dobrovoljci i moje zlatiborske i račanske snage vodile su jaku borbu sa kolonama crvenih na prostoru Solotuša, Bioska, Kadinjača, Zaglavak, Dub. Bugarska artiljerija dejstvuje vrlo uspešno. Odred nemačkih padobranaca na Kadinjači naneo mnogo gubitaka crvenima... U toku noći crveni otstupaju u neredu preko Tare u pravcu Zaovine i Mokre Gore, a izvesni delovi u pravcu Šljivovice. Okupator ih goni. Sa brigadama produžujem gonjenje« (Arhiv VII, Ča, k. 276, reg. br. 2/1—20).

77 Delovi nemačkog 4. puka »Brandenburg«.

78  Delovi nemačke 181. pešadijske divizije.

79  Vidi dok. br. 149.

80  Delovi 37. divizije NOVJ.

81  O borbama divizija u istočnoj Bosni protiv delova nemačke SS divizije »Princ Eugen« i 369. legionarske divizije vidi tom IV, knj. 24, dok. br. 108, 165, 167 i 168; knj. 25, dok. br. 12 i 114; Oslobodilački rat, knj. 2, str. 200—203.

82  O dejstvima i daljim namerama 2. proleterske i 5. udarne divizije NOVJ vidi tom I, knj. 20, dok. br. 150.

83  Dragiša.

84  Vidi dok. br. 147; tom XII, knj. 4, dok. br. 57.

85  Reč je o dejstvima bugarske 27. divizije potpomognute jednim nemačkim artiljerijskim divizionom i jednom četom Srpske državne straže (tom XII, knj. 4, dok. br. 53).

86  Vlastimir.

87  U tim depešama od 10. maja, komandant Rasinskog korpusa iz-veštava o borbama protiv NOVJ, gde, između ostalog, piše: »Na dan 8. i 9. napadao sam komuniste u oblasti sela Rlice, Ribara, Boljevca sreza Rasinskog. Napad sam izvršio sa pravca tri sestrice na Jastrepcu ka Boljevcu i Ribarima i od sela Poljaci i Zdravinje ka Rlici. Komunisti su 9. dobili pojačanje. Usled jakog pritiska devetog pred mrak povukao sam snage od Rlice na liniji selo Zdravinje—Sušice. Grupu koja je dejstvovala sa tri sestrice zadržao sam na liniji: Pozlata, Veliki Šiljegovac. Vršim pripremu za novi napad. Sopstveni gubici osam poginulih i devet ranjenih« (Arhiv VII, Ča, k. 278, reg. br. 19/1—47).

88 Velimir Piletić.

89  To je bio pseudonim za potpukovnika Đorđa Lašića, koji je poginuo 5. maja 1944. Redakcija nije utvrdila koje lice je dalje pod tim pseudonimom. Verovatno se odnosi na Štab Limskog odreda, odnosno majora Radula Kujovića.

90  Vidi dok. br. 140.

91  Vidi dok. br. 138.

92  Četnici su izvodili neke lokalne akcije. U operacijskom dnevniku Nevesinjskog korpusa navode se podaci o radu jedinica u vremenu od aprila do početka septembra 1944. godine (Arhiv VII, k. 203, reg. br. 49/5).

93  Vidi tom I, knj. 7, dok. br. 193; knj. 20, dok. br. 150.

94  Napad su vršile nemačke i bugarske trupe, ljotićevci i četnici. U depešama komandanta Cersko-majevičke grupe korpusa (Dragoslav Račić) od 11. maja 1944. Draži Mihailoviću o saradnji četnika i Nemaca, pored ostalog, piše: »Saznajem da su Užice pune Jankovi-ćevih (Milutin — prim. red.) četnika i da Raković, Neško (Nedić — prim. red.) Ajdačić, Janković i Mitić drže neke konferencije sa Nem-cima. Ako boga znate sprečavajte ovo... Ako dalje budem vodio borbu protiv komunista zajedno sa Nemcima, ja ću duboko zaglaviti... Zbog ovoga molim da mi odobrite da se vratim na moj teren i povedeni samo štabnu akciju u Istočnoj Bosni i Sremu. Neko od nas mora ostati čist« (Arhiv VII, Ča, k. 276, reg. br. 2/1—28). Za takav stav Račića znali su i Nemci. Vidi tom XII, knj. 4, dok. br. 57.

95  Pavle Đurišić.

96  Delovi nemačke 181. pešadijske divizije.

97 Vidi napomenu 81.

98 Momčilo.                                                       

99 Radul.

100  Grupa je formirana 11. februara 1944. U njenom sastavu bili su 1. i 2. šumadijski korpus i Kragujevačka brigada.

101  Veljko.

102  Pomenuto naređenje Redakcija nije pronašla.

103  Redakcija nije utvrdila sa kojeg je mesta Draža Mihailović rukovodio dejstvima četničkih jedinica protiv NOVJ, kao i to gde se nalazio štab Vrhovne komande u proleće 1944. godine. Najverovatnije je-da se Mihailović tada nalazio u širem rejonu s. Brajići.

104 i 108 O dejstvima i pokretima 2. proleterske i 5. udarne divizijer NOVJ vidi tom I, knj. 7, dok. br. 199 i 205; knj. 20, dok. br. 150.

105 Podaci nisu tačni. Vidi tom I, knj. 20, dok. br. 150.

106  Naziv na karti 1 :100.000 nije nađen.

107  Tako su četnici nazivali 3. srpsku NOU brigadu.

109  Milomir.

110  U depešama komandanta Valjevskog korpusa od 17. maja 1944. Draži Mihailoviću, pored ostalog, piše: »Peta divizija u glavnom na prostoru Mučanj i južno... Prema ovima snagama u pokretu su Nemci sa juga i jugoistoka tri bataljona Nemaca. Bugari sa Rakovićem i sa ja-vorcima (Javorski korpus — prim. red.) u pokretu su sa istoka. Ja sa Gardom i valjevskim korpusom napadam danas sa severa sa težnjom da ovladam sa Okruglicom... Požeški korpus i Ajdačić zatvaraju ot-stupanje Crvenih na sever na položaju: Vranjevina, Crveni Vrh, Treš-tena Stena. Užička brigada sa jednim bataljonom Nemaca napada od Kokinog Broda na sever. Druga komunistička divizija na Zlataru: Jablanica, Dobroselica, Negbina, Draglica. Sa juga je napadaju Nemci i zlatiborski korpus« (Arhiv VII, Ca, k. 276, reg. br. 2/1—38).

111 U depešama komande Starog Rasa od 15. maja 1944. Draži Mi-hailoviću, o dejstvima jedinica 1. i 2. mileševskog korpusa na prostoru Draškovići, između ostalog, piše: »Namera Crvenih se nije ispoljila, ali je verovatno da teže da se probiju ponovo za Srbiju ili između Prijepolja i Sjenice za Crnu Goru. Snage broj 11 angažovane u ovoj akciji, još su slabe da bi se neprijatelj potukao i izbacio iz Sandžaka« (Arhiv VII, Ca, k. 276, reg. br. 2/1—39).

112 Načelnik šifrantskog odeljenja Vrhovne komande.

113 Oznaka za depeše.

114  Tokom 19/20. maja jedinice 2. proleterske i 5. udarne divizije NOVJ, pošto su se prebacile preko komunikacije Prijepolje — Sjenica, našle su se na prostoru pl. Jadovnik, sa ciljem prelaska na levu obalu Lima. Borbu sa neprijateljem na pl. Jadovniku prihvatila je 5. crnogorska NOU brigada. Opširnije vidi tom I, knj. 20, dok. br. 150.

115  Tada je na širem prostoru Vilusa dejstvovala 2. dalmatinska brigada, a njen 3. bataljon je 19. maja odbio četnički napad kod s. Ne-cvijeća (tom III, knj. 7, dok. br. 324).

116  Vidi dok. br. 161.

117  Dragomir Radovanović.

118  Odnosi se na 11. hercegovačku brigadu. 119 Vidi dok. br. 158 i 163.

120  Ranko. Jedno vreme u 1944. bio je komandant Južnomoravskog korpusa. Kratko vreme, pošto je major Radoslav Đurić u drugoj polovini maja 1944. smenjen sa položaja komandanta tzv. Južne Srbije, Stošić je vršio tu ulogu, ali vrlo kratko jer je komanda Južne Srbije već 23. maja stavljena pod komandu potpukovnika Dragutina Kese-rovića.

121  Odnosi se na dejstvo 21. divizije NOVJ (bez 5. srpske brigade) protiv četnika iz sastava Jablaničkog, Južnomoravskog i Vardarskog korpusa. Dejstva su otpočela 20. maja 1944. (Hronologija NOR-a, str. 776).

122 Vidi dok. br. 159.

123 Aleksa (Drinski korpus).

124  Prema operacijskom dnevniku Nevesinjskog korpusa, Gatačka brigada je, 20. maja, bila na liniji Troglav — Kobilja Glava sa isturenim delovima prema Vrbi i Dramešini, radi izviđanja (AVII, Ča, k. 203, reg. br. 49/5).

125  Đurišić.

126  Mihailo.                          ,                                 

127  Vidi dok. br. 161, objašnjenje 14.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument