ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BORBENA RELACIJA VIŠEGRADSKE I LETEĆE BRIGADE »5. OKTOBAR« OD 10. DO 24. MAJA 1944. GODINE1

RELACIJA

Akcije protivu crvenih višegradske brigade i brigade »5 oktobar« u vremenu od 10—24 maja 1944 godine.

10 maj: leteća brigada »5 oktobar« drži položaj: Staniše-vac — Stolac. Višegradska brigada drži položaj: Stolac — — Bunar2 — Tetrebice — Zapolje3 — Filipovo brdo4 sa dva bataljona, a tri bataljon na predstraži: Brezovac — Duvnica — Trnavci.

Brojno stanje: leteća brigada 347 boraca sa 12 automatskih oruđa (puškomitraljeza), 4 teška mitraljeza, tri teška bacača, 10 pikavaca i 300 pušaka.

Višegradska brigada: 700 boraca sa 3 teška mitraljeza, 4 puškomitraljeza i 650 pušaka.

Zadatak svih jedinica bio je: Izviđanje u pravcu: Jablanica — Semegnjevo — Kršanje — Miloševac — Zaovine5.

U cilju tačnijih i potpunijih podataka o neprijatelju, uputio sam 3 bataljon leteće brigade »5 oktobar« u pravcu: Vežanja — Bijele Vode — Dobro Polje i sve dotle dok se ne sukobe sa neprijateljem i dok ga ne nateraju da se razvije za borbu i ispolji svoju snagu. Bataljon je krenuo na zadatak 10 maja u 4 časa određenim pravcem: S. z. od Vežanje kod s. Popovića naišao je na manje grupe crvenih6 koje su otstupile u pravcu Mitrovca. Bataljon produžuje u pravcu Jevtića gde se susreće sa crvenim patrolama i potiskuje ih do Bjeluša. Kod Bjeluša bataljon prima borbu sa jačim neprijateljem. Borba je počela u 14 č. i trajala do noći. Naši su u ovoj borbi bili slabije snage, ali su bili podišli na sasvim bliska odstojanja, za povlačenje imali brisan teren i u borbi su izdržavali sve dok nije pala noć, kada su se iz borbe izvukli i otstupili. U ovoj borbi imali smo jednog lakše ranjenog i jednog mrtvog. Gubitci neprijateljski su nam nepoznati.

11   maj: Jedinice na istim položajima sa istim brojnim stanjem sa zadatkom izviđanja spoljnim patrolama.

12   maj: Ruđanski bataljon upućen za Jablanicu u cilju nasilnog izviđanja preko Oštrelja i Brezovca. U s. Jablanici naišli su na patrole crvenih, koje su iz Jablanice proterali u pravcu Semegnjeva. Gubitaka sa naše strane nije bilo, neprijatelj je imao tri ranjena.

12/13 maja: oko 21 čas crveni su napali naše predstraže na Brezovcu i posle kraće borbe naše predstraže sa Brezovca povukle su se na liniju Đurovići7 — Cvrkote — Rakovići. Bez gubitaka.

U toku ove noći situacija se menja i crveni sa Tare preba-ciju se južno od pruge Višegrad — Užice,8 te cela leteća brigada »5 oktobar« u toku noći menja položaj i izbija na liniju: Janjića brdo9— Goleš — Trnavci.

13  maj: Izviđačka delatnost.

14   maj: brigada »5 oktobar« sa četom pratećih oruđa u 8 čas. polazi sa svojih položaja u dva pravca: jedna kolona Goleš — Draževina — Bijela Glava, a druga kolona: Trnavci — — Duvnica — Oštrelj — Brezovac, sa zadatkom: nasilno izviđanje.

Na liniji: Mračak — Šargan — Oštrelj brigada prima borbu i neprijatelja potiskuje do linije Bijela Glava — Brezovac10. Borba je bila žestoka i trajala je od 10—15 časova. I bataljon nekoliko puta otimao je od crvenih vrh Oštrelj na juriš.

U ovom sukobu imali smo: 1 mrtvog i 5 teško ranjenih. Crveni su imali preko 15 mrtvih i bezbroj ranjenih. Na bojištu crveni su ostavili izlomljene puške, 1 puškomitraljez i ostali bačeni materijal (torbice, šinjeli, rančevi itd.).

U toku 14 maja na teritoriju bjelobrdske opštine stiže major Račić11 sa svojom grupom od 1300 vojnika, i sa njim zajedno priprema se akcija za gonjenje crvenih u pravcu: Jablanica — Dobroselica — Kokin Brod12.

15  maj: Po naređenju Vrhovne Komande višegradska brigada (3 bataljona) i leteća brigada »5 oktobar« — ukupno 650 ljudi stavlja se pod komandu majora Račića i u 5 časova kao desna kolona preduzima pokret pravcem: Bijelo Brdo — Goleš — Draževine — Bijela Glava — Orlik sa zadatkom: ovla-đivanja linijom: Orlik — Prisad13.Do 14 čas. kolona izbija na vrhove Orlika bez borbe. Levo krilo kolone ulazi u s. G. Jablanica i po naređenju kolona staje, a upućuju se izviđački delovi u pravcu Kolijevke — Jelove Gore.

Moja kolona zauzima položaj: Hum14 — Ravna Gora — — Božanići15 sa predstražnim položajem: Kolijevka — Jelova gora i u ovakvom rasporedu naređuje se prenoćište.

16  maj: Pa zapovesti majora Račića deo višegradske brigade i leteća brigada »5 oktobar« formira opet desnu kolonu i dobij a pravac: Kolijevka — Stubo — Dobroselica — Tetrebovac.

Kod s. Stubo predhodnice izveštavaju, da su crveni s. Stubo napustili 15 m. prije našeg dolaska. Dok se izvršilo razvođenje kolona, izdavanje zapovesti, crveni napuštaju zapadni deo s. Dobroselice i posedaju Tetrebovac — Borovu Glavu i istočne padine ravnoga Tornika.

Pa zadatku naša kolona ima da ovlada položajem Tetrebovac što pre u cilju nadkriljavanja levog krila crvenih. Naše jedinice podilaze položaju Tetrebovca koji je potpuno go i uz sadejstvo teških bacača na juriš zauzimaju Tetrebovac.16 Ovde smo imali jednog ranjenog.

Sa ovog položaja naša kolona goni neprijatelja u trku i nedozvoljava mu da se ma i na jednoj čuki zadrži i da jači otpor sve do položaja u s. Draglici. Levo krilo naše kolone (3 bataljon) u zaseoku Suljagići pleni sve što je bilo u štabu II proleterske divizije sem ljudi i to: dve šivaće mašine, materijala za odela i veš, kazani lepo spremljene hrane sa svinjskim pečenjem, bezbroj sitnica kao: flašice kolonske vode, finih predratnih sapuna, veću količinu čistog pisaćeg papira i mnogo arhive. Sve ovo je predato majoru Račiću i njegovom štabu. Prvi zarobljenik crvenih bio je proleter, koga je u trku stigao i uhvatio četnik Božo Ivanović i Vitomir Gogić. Zarobljenik je predat takođe štabu Račića.

Dok levo krilo naše kolone na juriš otima čuku po čuku, dotle desno krilo naše kolone (1 bataljon) u najvećem trku zaobilazi crveno levo krilo i izbija na kose sela Draglice koje strmo padaju r. Uvcu.

Borba postaje sve žešća, neprijatelj otporniji i svo ljudstvo uvodi se u borbu. Desno krilo naše kolone u trku izbija na Golo brdo iznad sela Sjeništa17 i sprečava crvenim da ga posednu i da nadkrile naše desno krilo. Crveni ovladali jednim delom Golog brda i očajnički ga brane. 2 leteći bataljon sa 4 četom ruđanskog bataljona hita u pomoć 1 letećem bata-ljonu i otimaju od crvenih na juriš Golo Brdo. Ovde četa pratećih oruđa ispoljava svoje puno dejstvo sa našeg levog krila i ubitačnom bočnom vatrom goni crvene sa Golog brda na Sjeniške kose. Naši ovlađuju Golim brdom potpuno i pojedini delovi 1 letećeg, 2 letećeg i štrbačkog bataljona ubacuju se za crvenim u s. Sjeništu, gde crvenim zaobilaze levo krilo i vataju ih sve kod škole u Sjeništima u potpunom neredu vukući ranjene i mrtve sa položaja i gledajući svoj bezizlazan položaj.

Borba po Sjeniškim kosama na život i smrt. Levo krilo Račićevih trupa zastaje i vatra — borba na grebenima Mur-tenice čuje se čak pozadi naše kolone. Tražimo jači pokret levog krila Račićeve kolone u cilju blokade crvenih u Sjeništima i Negbini, ali bez uspeha.

Crvenim stiže pomoći i svom žestinom navaljuje da povrate položaj Golo brdo. Bjelobrdski bataljon iz rezerve ubacujem u borbu, azbukovačka brigada bježi s položaja, stvara se gužva, pod pretnjom ubijanja vraća se azbukovačka brigada na položaj i njenim dejstvom i dejstvom bjelobrdskog bataljona koji je stigao iz rezerve postižemo nadmoćnost u vatri i zadržavamo položaj Golo brdo u svojim rukama.

Pod zaštitom mraka crveni se izvlače, a zbog nedostatka municije gonjenje se ne preduzima i crveni u toku noći gube dodir sa našim prednjim delovima i izvlače se iz borbe dobro kažnjeni.

Naše trupe ostaju na položaju Golo brdo, gde su i zanoćile.

U toku noći izvlačimo naše ranjene i mrtve, sprovodimo u previjalište i dalje ih transportu]emo u bolnicu u Užice.

U toku ovog dana imali smo: 17 ranjenih od kojih 9 vrlo teško i 1 mrtvog. Crveni su sa položaja Golo brdo i Sjeniških kosa vukli jedan drugog, bilo ranjenog ili mrtvog kao mačka mačiće. Sto se tiče gubitaka kod crvenih jedinica koja im je ovde vodila borbu bila je potpuno oštećena da i ono malo što je od nje ostalo bilo bi pohvatano da im nije neka druga brigada stigla u pomoć, ali pozitivno se zna, da je jedna naša bacačka granata od 6 kgr. pala u njihovu kolonu i ubila 13, da nisu sve mrtve mogli izvući ni u toku noći, već smo tek sutra dan našli preko 10 mrtvih na položaju. Tačni gubitci se neznaju, ali prema izjavi pojedinaca može se zaključiti da ih je bilo preko 60 mrtvih, a ranjenih ko zna.

17  maj: U toku današnjeg dana ljudstvo ostalo na mestu radi odmora. Izvršena popuna leteće brigade, a ostalo ljudstvo vraćeno u srez na svoj stari posao. Brojno stanje leteće brigade 347 ljudi.

18  maj: Po zapovesti naša leteća brigada formira ponova desnu kolonu i dobija pravac Sjeništa — Rutoše, sa zadatkom da ovlada položajem: k. 1171 —1153 i položajima s.z. od sela Bistrice.

Do 16 časova brigada izbila na određenu liniju sa prikupljenim podatcima o crvenim da se nalaze na levoj obali Bistričke reke i u Zlataru. Na dostignutoj liniji brigada je zanoćila i u toku noći stiže zapovest za rad 19. maja.

19   maj: Po zapovesti majora Račića naša brigada kao desna kolona dobija zadatak: U 5 časova preduzeti pokret sa linije: k. 1171 — 1153 pravcem: Bistrica — Bitovik — Crveno Prlo — s. Sedobro.                                                               

Do 14 časova brigada ovlađuje linijom: Petrića brdo i kosa ka s. Sedobru. Kolone levo od nas zaostale mnogo i sa njima nemamo veze. Izviđačke čete se upućuju u s. Kosa-ticu i s. Sedobro. U s. Sedobri hvatamo vezu sa crnogorskim četnicima, a preko Kosatnice 1 bataljon izbija na Zlatar na mesta zvana Ploče i Ćeten.18 Na Zlataru nema niko (crvenih).

U toku noći stiže zapovest da se brigada vrati na desnu obalu r. Bistrice zbog nejasne situacije. Brigada je zanoćila na liniji: s. Kosatica — s. Sedobro.

20  maj: U toku današnjeg dana po zapovesti zauzimamo položaj od crkve u G. Bistrici, pa drumom do D. Bistrice.

Od majora Račića stiže zapovest da brigada ostane u s. Bistrici do daljeg naređenja.

U toku 21 i 22 maja brigada je na odmoru u Bistrici s tim što se dovodi oružje u ispravnost kao i ostala oprema i sa ljudstvom vrši obuka po 4 časa dnevno.

23 maja potpisati je dobio zapovest od Vrhovne Komande da krene na teritoriju višegradskog sreza u cilju obezbeđenja na liniji: r. Drina od Slapa do mesta na Limu, pa Limom do Uvca. Pokret se preduzima u 11 časova i na Uvac se stiže u 19 časova.

U toku ove akcije snabdevanje sa hranom bilo je vrlo dobro zahvaljujući dobroj organizaciji intendanta brigade, tako da ljudstvo uopšte nije oskudevalo u hrani, a hrana se je dobavljala sa teritorije našeg sreza.

Za vreme ove akcije duh i moral kod ljudstva bio je za svaku pohvalu. Kukavica i slabića uopšte nije bilo. Među jedinicama (bataljonima) savršena veza i harmonija, a naročito u borbi. Uopšte ne može se zaključiti ko pre da se pohvali i istakne, da li starešine ili sami borci.

U ovoj akciji naročito su se istakli komandanti batalj ona, koji su radili sa puno inicijative, a mogu istaći kao najbolje: potporučnik Vučković S. Jovan, Jakšić A. Rajko, narednik Gajić M. Budimir, Milićević B. Milivoje, Jojić Boško, Pavlović J. Milorad, podnarednici: Miloš V. Karaklić, Sveto M. Anđić, Boško R. Baranac, Vitomir J. Perišić, Miloš Šimšić, Mićević T. Jovan, Kepić M. Radivoje, kaplari: Popović L. Milan, Stanić V. Čedo, Rađen N. Dušan, Božović P. Luka, Marković M. Aleksa, četnici: . . .19

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu. Draža nas vodi veličini i slobodi.

24 maja 1944 godine           

Položaj        

Komandant kapetan I klase, Drag. D. Vasiljević20                          

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 167, reg. br. 28/1 (BH-V-954).

2, 3 i 4 Na karti 1 :100.000 takvi nazivi nisu nađeni. Verovatno su lokalni nazivi.

5  Na tom prostoru nalazile su se jedinice 2. proleterske divizije NOVJ. O njihovom rasporedu i dejstvima vidi tom I, knj. 20, dok. br. 150.

6  Reč je o delovima 3. srpske udarne brigade 2. proleterske divizije. Četnicima je pružen žestok otpor i odbijeni su na polazne položaje (tom I, knj. 20, dok. br. 150).

7  Naziv »Đurovići« na karti 1 : 100.000 nije nađen.

8  Trinaestog maja jedinice 2. proleterske divizije stigle su na prostoriju, i to: 4. proleterska brigada na prostor Stubo — Tornik — Markov Do — G. Jablanica, 2. proleterska i 3. srpska brigada u D. Jablanicu (tom I, knj. 20, dok.br. 150).

9 Na karti 1 :100.000 Janjići.

10 i 12 Napad je vršen na 3. srpsku brigadu. Četnici su odbijeni. Brigada nije imala gubitaka (isto).

11 Dragoslav.

13   Verovatno: Presedo (k. 1297).             

14  Na karti 1 :100.000 Um.                       

15  Na karti 1 :100.000 nije nađeno.

16  Borba je vođena protiv 2. proleterske brigade, koja je pod pritiskom četnika i bugarskih trupa prinuđena da se, pod prihvatom de-lova 4. proleterske brigade, povuče na nove položaje. Gubici 2. i 4. brigade toga dana bili su 1 mrtav i 1 ranjen borac. Opširnije vidi tom I, knj. 7, dok. br. 204; knj. 20, dok. br. 150.

17 Seništa.

18 Nazivi »Ploče« i »Ćeten« na karti 1 :100.000 nisu nađeni.

19  U izostavljenom delu teksta nabrajaju se imena 26 četnika pohvaljenih za odlučnost u borbama.

20  Dragiša.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument