ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA RUDNIČKOG KORPUSA OD 24. MAJA 1944. DRAŽI MIHAILOVIĆU O BORBI PROTIV 2. ŠUMADIJSKE BRIGADE NOVJ I ODNOSU PREMA NEMAČKIM TRUPAMA1

ŠTAB RUDNIČKOG KORPUSA       

Str. Pov. Br. 79                                     

24 maj 1944 g. Položaj.

Izveštaj o radu.

GOSPODINU MINISTRU VOJSKE, MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA.

Rudnik2

Po Vašem naređenju za akciju protiv komunista na prostoru Kosmaj — Rudnik3 preduzeo sam odmah sa korpusom praćenje II Sumadiske komunističke brigade, koja vršlja na ovom prostoru. Imajući tačne podatke da se ona uvek posle »izleta« vraća u svoju bazu — Darosavu ili Progoreoce čekao sam baš taj momenat. 16 ovog meseca zatekli smo je komplet u jačini 210 ljudi u Darosavi4. Posle kratke borbe a opkolivši ih sa sviju strana ubili smo 40 a zarobili njih 20. Zarobljen je komandant brigade »Lela«, ubijen politički komesar brigade, jedan komandant bataljona i nekoliko komandira četa. U gonjenju ostataka u toku 17 ovog meseca zarobili smo ih 25; u Darosavi pronašli smo komuniste sakrivene u 4 zemunice u jednom potoku i pobili ih unutra bombama jer nisu hteli da se predadu.

Jedinice Garde su mi dobro sadejstvovale, a to čine i dalje.

Od zarobljenih komunista iznudio sam tačne podatke o njihovom stanju, radu i dr. a i ijmajući tačne podatke i o ostalim stvarima izveštavam Vas da komunisti u zapadnoj Srbiji imaju tri brigade. I Sumadiska brigada, jačine 120 ljudi nalazi se u Podunavskom srezu; II Šumadiska brigada operisala je uglavnom u Orašačkom i Kosmajskom srezu — jačine 210 ljudi; III Šumadiska brigada jačine 10 — 15 ljudi krije se u srezu Takovskom5.

Nastavljamo i dalje pretrese i gonjenja za ostacima II Šumadiske brigade i svakoga dana ih po nekoliko hvatamo, jer se potpuno obezhrabreni predaju; pre dva dana došao je sam sa oružjem jedan od prvog dana u komunistima četovođi u selo Baroševac, srez Lazarevački i predao se, izjavivši da više nema gde.

Zastupniku Kalabićevom uputio sam akt 20 ovog meseca u kojemu sam molio da preduzme izvesne mere na svom re-onu te da bi stvarno jedanput za uvek raščistili sa crvenim. Koncept ovoga akta dostavljam Vam na uviđaj6.

Prilikom svih ovih akcija nisam dozvoljavao vojnicima da ma šta uzimaju po selima, čak ni hranu; ni jednog čoveka koji sedi kod kuće nisam dozvolio da se ubije, pa sam tako oslobodio i domaćina iz Darosave pored čije kuće smo našli zemunice i unutra komuniste. Svi su oni izjavljivali da su komunisti tu već dve godine, i mole nas da ih ne napuštamo, a da će oni sa nama. Iz Darosave, posle ovoga došla su mi 3 delegata sela, koji mole da primim njih 100 Darosavaca u korpus za stalno. Žalili su mi se da im je odneta i opljačkana sve pokretna imovina od raznih vojsaka i ja sam im dao odobrenje da mogu doći kod mene.

Čim potpuno likvidiramo ostatke II brigade, a to će biti ubrzo, ići ću sa jednom dobrom grupom u pohod na I Šuma-disku brigadu, jer i o njoj imam dobre podatke, pošto su obe one bile u dobroj vezi.

Prilažem zaplenjeni razni komunistički materijal.7

Napominjem da smo u ovim poterama od 9 sovjetskih vojnika, koliko su ih imali u brigadi ubili osmoricu. Pobegli su posle bombardovanja Beograda sa raznih mesta gde su radili kao ratni zarobljenici u komunističke jedinice.

Još pre dobijanja Vašeg uputstva za organizaciju Ž.R.O.S.8 otpočeli smo sa organizovanjem sanitetske službe u korpusu. Sada se obučavaju devojke i mlade žene bolničarskim poslovima pod rukovodstvom lekara u: Belanovici, Ljigu, Lazarevcu, Dudovici, Junkovcu i Venčanima. Imamo stalnu vojnu bolnicu, koja radi. — Prilažem Vam izveštaj Šefa sanitetske službe Dr. Bujana9.

Od formiranja đačkog bataljona zbog raznih mana odustao sam. Omladince koji se prijavljuju ili ih vrbujemo posle izbora, upućujem na kratkotrajne kurseve u omladinski centar, pa ih odatle raspoređujemo na razne dužnosti prema sposobnosti. U prvom redu vodim računa o popunjavanju bataljona sa školovanim mladićima, te ih već imamo po dva do tri u svakom bataljonu. Pored boračkih dužnosti oni ovako mogu da dođu najviše do izražaja, jer obavljaju poslove stvaranja svesnih boraca, po uputstvima koja dobijaju.

Prilažem10 »Ideološka Osnova« i »Omladinski Glasnik«, koji uglavnom služe kao materijal za rad omladinaca u jedinicama.

Dok sam ja bio u akciji protiv komunista jedan neodgovorni mangup, stara lopuža, polakomivši se na trojicu usamljenih Švaba, sa još nekoliko istih kao što je i on napravio je incident i potpuno nepotrebno ubio jednog nemačkog vojnika u Ugrinovcima. Pre ovoga, napad na voz izvršio sam zbog dobijenih podataka da u njemu ima 2 vagona municije. Našli smo dva vagona artiljerijske municije i top, no sve se svršilo bez krvi. — Sada municije imam i dobijaću i u buduće. Incident sam izgladio i represalija nema. — Ne pravim gluposti i skandale, a verujem i da poznajem dobro Vaša naređenja i da znam šta hoću11.

Nikada niste bili na reonu ovoga korpusa. Ovde bi mogli odlično da radite, bez potrebe za premeštanjem sa jednog mesta — duže vremena. Na narod bi imalo odromnog dejstva, jer ih ima, koji misle da ne postojite. I pitanje ishrane je lako, obzirom da imamo Kolubaru. Svima nama, Vašim potči-njenim učinili bi najveću čast dolaskom, te molim da po mo-gućstvu pređete kod nas i da nam to najavite.

Dostavljam naknadno, predloge za unapređenje i odlikovanje, jer ih je ovaj korpus ipak najmanje dobio, a ovo su ostavljeni kao zadnji, a najzaslužniji, pa Vas molim da ih primite12.

KOMANDANT, KAPETAN II KL.

Drag. M. Topalović

M.P. 13

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 76, reg. br. 22/2 (S-V-11015).

2  Napisano mastilom, ćirilicom.

3  Vidi dok. br. 165 (depeše pod nazivom »Tol-Tol«).

4  O borbi protiv 2. šumadijske NO brigade u s. Darosavi vidi dok. br. 158.

5 Na margini ovog pasusa Draža Mihailović je dopisao: »U  srezu Takov, da se pronađe«.                                                                     

6 , 7 i 10 Takav dokument i priloge Redakcija nije pronašla.     

8 Ženska ravnogorska organizacija saniteta.

9 Verovatno Veljko. Priloge Redakcija nije pronašla.               

11  Vidi dok. br. 129, objašnjenje 9.

12  Na poleđini dokumenta Draža Mihailović je dopisao, olovkom, ćirilicom »Odgovoriti«, a ispod toga je Luka Baletić napisao: »Arhiva L.B.«

13  Okrugli pečat: »Komanda jugoslavenske vojske u otadžbini — gorski štab br. 80«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument