ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE KOMANDANTA NACIONALNIH TRUPA CRNE GORE OD 22. MAJA 1944. OFICIRU ZA VEZU KOMANDE OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE O STANJU ČETNIČKIH ORGANIZACIJA U CRNOJ GORI I SARADNJI SA NEMCIMA1

KOMANDA NACIONALNIH TEUPA

CRNE GORE

Pov. Broj 574

22-V- 1944. god.

CETINJE

OFICIRU ZA VEZU KAPETANU G. RISTU KOVAČEVIĆU.2

Izveštaj o situaciji kod Vas primio sam.3 Situacija kod nas u Crnoj Gori sledeća je:

Komunisti u Crnoj Gori drže prostoriju od Sandžaka do linije: Podgorica—Danilovgrad—kolski put Čevo—Cetinje. Nik-šić drže naše jedinice.4

Po svim podacima danas u Crnoj Gori nalazi se najjača komunistička grupa u Jugoslaviji.5

Posle neuspelog pokušaja napada na partizane u cilju čišćenja Crne Gore od komunista6 i to od Sandžaka i Podgo-rice, stanje je dosta nepovoljno. Naše snage bile su dosta slabe da uspešno izvedu ovu akciju, jer pomoći nismo imali ni od koga. Pomoć koju su Nemci dali bila je minimalna i tako reći ništavna, tako da su naše snage i ako su u početku imale vidne uspehe, bile prinuđene da se povuku na polazne položaje.

Bombardovanje Podgorice7 od strane saveznika pogoršalo je stanje kod naših boraca, naročito pogibijom majora Lašića.8

Da bi stanje bilo još i gore u okolini Podgorice nalazi se veliki broj izbeglica iz Vasojevića, Kuča i Bratonožića, koji tako reći ne dobijaju ništa, dele sa vojskom i ono hrane što vojnici dobijaju.

U ovako teškoj situaciji prinuđeni smo bili da se i posled-nji put obratimo Nemcima za pomoć.9 U ovom smislu napisao sam Samostalnoj Feldkomandanturi10 pretstavku za pomoć protivu komunista, sa svim obrazloženjima. Pretstavku je pročitao Vaš kurir Baćović i izvodno će Vam saopštiti kratak sadržaj.

Odgovor po pretstavci očekuje se svakog dana. Vojska i narod sa nestrpljenjem očekuju dan opšteg pokreta za oslobođenje od najvećega zla čovečanstva.

Naše jedinice u ovako teškim prilikama nalaze se: Kod Podgorice, Danilova Grada, Nikšića, Ceva, Rijeke Crnojevića, Crmnice i Cetinja. Veći deo čuva komunikacije a ostatak čisti pozadinu od komunističkih manjih delova.

Sada se radi na tome da se očisti teritorija katunske nahije do linije Nikšić—Viluse—Bileća. U ovoj akciji, koja treba da bude u što kraćem roku, neophodno je potrebno da učestvuju i Vaše jedinice. Čišćenjem napred navedene prostorije imali bi neposrednu vezu, front bi se skratio i mogli bi sa više nade na uspeh da produžimo čišćenje ostatka i Crne

Gore i Hercegovine. O ovome pokretu svakako ćemo obavestiti i Vas pre dva dana kako bi i Vi imali mogućnosti da izvedete najnužnije pripreme. Obaveštenje će biti u vidu šifre preko nemačke komande u Trebinju: »Uputićemo vam kurira... dana u ... časova«. To će biti znak da tada počinje akcija.

Neophodno je potrebno da šaljete češće kurire sa obaveštenjima i za vezu.

KOMANDANT MAJOR, J. Đ11

 

1  Kopija originala (pisana na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 136, reg. br. 33/1 (CG-V-659).

2  Kovačević je bio član Štaba Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine i oficir za vezu sa Nacionalnim trupama Crne Gore.

3  Redakcija nije utvrdila o kojem se izveštaju radi.

4  Vidi dok. br. 161.

5  Tada se na teritoriji Crne Gore nalazila glavnina 2. udarnog korpusa NOVJ.

6  Vidi dok. br. 138, 140, 157 i 165.

7 Reč je o savezničkom bombardovanju od 5. maja 1944. godine.

8  Đorđe.

9  Vidi dok. br. 148.                                                                 

10  Odnosi se na Feldkomandanturu 1040 u Cetinju.

11 Jovo Đukanović.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument