ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PISMO KOMANDANTA LJEVOREČKOG BATALJONA OD 16. OKTOBRA 1943. KOMANDANTU ISTOČNOG FRONTA CRNE GORE O RAZGOVORU SA NEMCIMA RADI NAORUŽANJA ČETNIKA1

Dragi Đorđe,2

Juče je dolazio jedan nemački oficir i razgovarao sam sa njim čitav sat i po. Interesovao se je o snagama komunističkim i ja sam mu objasnio sve. Za naše ljudstvo rekao sam mu da ovde po L. Rijeci i oko Pajkova Vira ima oko 2—300 nacionalista3 naoružanih jugoslovenskim puškama ali bez municije. Sa 5 puškomitraljeza i sa jednim bacačem bez municije takođe. Zatim sam mu rekao da su naši komandanti posle ne-uspeha u borbi protivu komunista naredili vojnicima da se rasture po manjim grupama svojim sentama4 po šumama skriveni, pa kada Nemci zauzmu centre (Kolašin, Mateševo, An-drijevicu i Berane) onda da se ove grupe sazovu pregrupišu i naoružaju i tek tada da Nemci mogu računati na našu pomoć.5 Rekao sam da u ovom slučaju mogli bi mobilisati iz dva sreza oko 2000 nacionalista za borbu, samo prvenstveno da se naoružaju. Zatim sam rekao da je naša vojska bez oružja (naročito automatskog) i bez municije i da se nadamo da će nam oni dati sve ovo.

Koliko sam mogao uvideti oni će imati dobru volju da nas pomognu, samo se mora raditi drukčije nego sa Italija-nima. Za operacije mi je rekao da će to oni precizirati kada dođu ovde u L. Rijeci u sporazumu sa prestavnicima naših vojnih vlasti.

Danas će put biti gotov i verovatno večeras ili sjutra izjutra oni će ovde stići.

Pošto je Radoman Ćeranić dolazio sinoć ovde to njega odredi za oficira od strane četnika koji će rukovoditi operacijama u skladu sa Nemcima. Ja ću mu pomoći dok se bude ovde a na dalje neka on rukovodi ovim stvarima. Ovo hitno naredi Ćeraniću da ovde dođe u L. Rijeci.

Nemački oficir mi reče da će oni dati municije nešto malo za naše puške pošto je njihova municija ista kao za naše oružje. Zatim mi reče da će nas naoružati čim dođu do itali-janskog oružja divizije Venecija.

Ti hitno dadni detaljna upustva Ćeraniću za plan operacija, kako bi Ćeranić mogao da odmah njime, kao naš vojni pretstavnik, pretstavi šta ima da se radi, pa tek sa ovakvim programom da Ćeranić dođe.

Ja sam ovde imenovao za kurire ova lica: Milutina Lali-ća, Miladina Kojića, Radoja Radovića i Komljena Radevića, a za druge ne odgovaram.

Konja ti šaljemo i ja lično moju pušku i bez puške ostajem.

Konju odredi jednog vojnika koji će ga paziti i hraniti jer je sramota da [tamo] gladuje.

. .                                                                Poz.

                     .                                                Đoko6

16/X 1943 god.

Što se tiče mobilizacije našeg bataljona, ja smatram dok je vojska strana u L. Rijeci, bolje bi bilo da bataljon ostane po četama na svojim reonima radi obezbeđenja od upada trojki i drugog dok Nemci prođu. Ovo prostudiraj.

— Isti —

7Jelena mi reče da tebi nema ovde kaputa zimskih ni jednog ni drugog, a cipele su bile zakopane u đubre i za dva dana potpuno sagorele.

Đoko

16/X. 1943 god.

G. Đorđe Lašić

Položaj

1  Original (pisan mastiljavom olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 143, reg. br. 31/3 (CG-V-183). Original je mestimično oštećen od vlage.

2  Odnosi se na majora Đorđa Lašića.

3  Reč je o Ljevorečkom bataljonu. O formiranju i radu bataljona vidi knj. 2, dok. br. 19.

4  Omaška. Treba: selima.                                        .. ....

5  Vidi dok. br. 32.

6 Verovatno je u pitanju Đoko Lašić.

7 Dalji tekst napisan je na poleđini, mastiljavom olovkom, ćirilicom. 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument