ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA ZAKMURSKOG BATALJONA OD 21. MAJA 1944. KOMANDANTU DRINSKOG KORPUSA O BORBAMA ČETNIKA I NEMACA PROTIV NOVJ KOD GRANDIĆA I MALUŠE1

ŠTAB III. ZAKM.2 BATALJON                   

Broj Sl.

21-V 1944. godine                                  ...

Položaj

KOMANDANTU DRINSKOG KORPUSA FOČA

Dostavlja Vam se izveštaj o vođenoj borbi sa partizanima. Dana 20 - V 1944 god. kada sam dobio naređenje da mobilišem ostatak II. bataljona istoga dana sašao sam na Brod izvestila me žand. patrola da su partizani stigli u Tr-bušče.3 Odmah sam se vratio u selo Prijedražje i zauzeo položaj prema Trbušču.

Partizani koji su ostupili iz Zakmura otvorio sam vatru i vratio ih uz reku Bjelavu za Grandiće. Odmah sam sa ljudstvom krenuo preko Maluše da napadnem partizane. Saznao sam da su drugi razbili 1 četu koja je sa njima vodila borbu i stigla u selo Vojnoviće.

Danas 21 - V o.m. krenuli su u pravcu Belena. Iste sam napao sa Maluše, a u isto vreme su ih dočekali i Nemci i na-neli smo im velike gubitke i povratili za Vrbnicu.4 U ovoj borbi bilo je mrtvih partizana 12, ranjenih veliki broj u koliko sam do sada saznao, zarobljenih 7. —

Nemci su krenuli u pravcu Vrbnice i sada se vodi žestoka borba. Ja sam ostao da preberem šumu sa ljudstvom, jer ima partizana koji su se krili po šumi posle borbe. Sa 1 četom nemam veze, nisam mogao uhvatiti.

Zarobljeno je i oružja, kasnije ću Vam dostaviti izveštaj. Ostao sam bez i jednog metka pošto sam čitav dan vodio borbu, molim Vas da mi pošaljete municije ako imate.

Sa ovim aktom sprovodim Vam 3 partizana i 1 partizanku i to:

1. Lukić Nedo, sreza Doboj, koji se predao sa puško-mitraljezom.

2   Bobić Slavko, srez Derventa, predao se bez oružja.

3  Ostojić Savo, sreza Zemun, zarobljen i

4   Kozomora Milka sreza Cazin, bolničarka, zarobljena bez oružja —. —

S.V.U.B.Z.K. i Ot.5

21-V 1944. god. u 22 č. Komandant III Zakm. bat

Vukan Jojić

 

1  Original (pisan mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 167, reg. br. 5/1 (BH-V-980).

2  Zakmurski bataljon je bio u sastavu Fočanske brigade.

3  i 4 U Trbušče je, 20. maja, stigla 2. krajiška brigada 17. divizije NOVJ. Posle podne, s pravca Foče i Miljevine, brigadu su napali četnici, ustaše i delovi nemačke SS divizije »Princ Eugen« 369. legionarske divizije. U žestokim borbama brigada je uspela da zadrži posednute položaje. I 21. maja neprijatelj je žestoko napadao položaje jedinica 17. divizije. Zbog pomanjkanja municije delovi 15. majevičke brigade povukli su se prema Vrbnici, gde su se posle nekoliko časova prikupili i 2. krajiška brigada i ostale jedinice. Odatle je preduzet nastupni marš u pravcu s. Izgori. Opširnije o tim borbama i obostranim gubicima vidi tom IV, knj. 25 dok. br. 114.

5 S verom u boga za kralja i otadžbinu.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument