ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE KOMANDANTA 3. BRIGADE KORPUSA GORSKE GARDE OD 20. MAJA 1944. KOMANDANTIMA BATALJONA O BORBI RUDNIČKOG I KOSMAJSKOG KORPUSA PROTIV 2. ŠUMADIJSKE NOU BRIGADE U DAROSAVI1

Štab

3 brigade gorske garde           

nj. v. kralja petra II

Pov. Br. služb.         

20 maja 1944. god.

Slobodne Srpske planine

KOMANDANTU2 2. BATALJONA

Komandant Kosmajskog Korpusa sa Pov. Br. Službeno od 18 maja tek. godine dostavio je sledeće:

»U vezi poslednjih potera za komunistima od naše strane dostavljam tome komandantu na znanje sledeće:

U toku noći 15/16 o.m. blokirana je Darosava i Progorevci od strane delova ovog korpusa i Rudničkog korpusa.3

Pre podne otpočela je borba koja je trajala oko jedan sat. Rezulat borbe je: 50 mrtvih partizana boraca i 21 živih uhvaćenih. Jedan deo partizana, kako se docnije saznalo, nije se mogao izvući iz obruča blokade, nego je ostao prikriven po jarugama i zabranima, te je na taj način ostao pošteđen. Od naših jedan ranjen iz Kolubarske brigade.

Na dan 17 maja t.g. jedinice ovog korpusa izvršile su pretres sela Kamenice. U toku pretresa došlo je mestimično do kraćih borbi protiv partizana koji su se krili po jarugama. Rezultat: 2 mrtva partizana, od kojih jedna ženska sama se ubila i 2 živih uhvaćeno od kojih 2 rusa i 1 italijan, 1 iz sela Kovačevca.

Podaci o jatacima, kuririma u dr. prikupljaju se, pa čim se srede potrebno će biti dostavljeno tome komandantu na dalji postupak.«

Prednje se dostavlja na znanje.

Dostavljeno:                                       Komandant potporučnik,

K-tu 1, 2, 3 i 4 bataljona                       Arsenije S. Jovanović

K-tu 1. udarne brigade.

 

M.P. 4

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 28, reg. br. 52/2 (S-V-559).

2  Dalji deo rečenice napisan je mastilom, ćirilicom.

3  Reč je o blokadi 2. šumadijske NOU brigade i njenom razbijanju. U izveštaju komandanta 2. šumadijske NOU brigade od 29. maja 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o razbijanju brigade i dolasku jedne njene čete na Kosmaj, navodi se, prema izjavi preživelih rukovodilaca brigade, da je četnički napad izvršen 11. maja 1944. Upore-đujući podatke toga izveštaja i dokumente četničkog porekla, očigledno je da je napad izvršen rano ujutro 16. maja 1944. U pomenutom izveštaju se u vezi sa gubicima kaže:»Glavno je da je neprijatelj uspeo da razbije brigadu i gubici mogu da se cene na našoj strani 20—30 boraca ...« (tom I, knj. 20, dok. br. 148).

U izveštaju komandanta 5. bataljona Kačerske brigade od 16. maja 1944. komandantu brigade, između ostalog, kaže se:

»Danas 16 o. m. oko 7 časova ujutru u zajedničku akciju celokupnog Rudničkog korpusa i ovaj bataljon napao je na komuniste u selu Kruševici. Borba je vođena 4 sata. U borbi je učestvovala samo druga i treća četa ovog bataljona.

Prilikom borbe ovaj bataljon je uspeo da ubije četiri partizana i pet da zarobi, od kojih je jednog komandant korpusa lično streljao. Zaplenili smo četiri puške i manji broj municije ...

Prilikom borbe na našoj strani ranjen je u nogu teže redov Milutin Danojlić kome je odmah ukazana prva pomoć a zatim je upućen po žandarima p.s. trupnom lekaru u Belanovicu, a po naređenju komandanta korpusa koji je i sam lično preduzeo da se ranjeniku što hitnije ukaže lekarska pomoć« (Arhiv VII, Ča, k. 76, reg. br. 33/1). Vidi dok. br. 163.

4 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini gorski štab br. 74/1«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument