ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PISMO POTPUKOVNIKA ZAHARIJA OSTOJIĆA OD 20. MAJA 1944. KOMANDANTU DRINSKOG KORPUSA O SARADNJI ČETNIKA I NEMACA U BORBI PROTIV NOVJ U CRNOJ GORI I ISTOČNOJ BOSNI1

Dragi Aleksa,2

Primio sam tvoju poštu od 9 i 10 maja 1944 godine. Vidim da imaš mnogo posla i da se dobro snalaziš u teškoj situaciji u kojoj se nalaziš. Iznenadila me je stvar sa napadom Muslimana na Goražde.3 A i tu su prsti ustaša i komunista. Vidim da je Glumac4 zadržao Dragišu5 bez potrebe, što je šteta. Ti ispravi i u buduće nemoj da se Glumac meša u komandovanje.

Ja sam Kosoriću6 naredio koliko god može da pomogne Vučkoviću i verujem da će on to uraditi. I ako taj narod ne zaslužuje mi ga moramo štititi.

Po najnovijim podacima komunisti su odbijeni na Tari i neće proći preko Broda.7

Čudi me da je Pavle8 tako brzo morao da evakuiše Berane i Andrijevicu to je šteta.9

Nadam se ipak da će dobiti pomoć od br. 1110 i tući komuniste.

Šteta što se Momčilović11 razboleo. Gledaj da mu omogućiš što bolje lečenje. Ti primi komandu nad II Sarajevskom i Kalinovačkom i letećim brigadama i komanduj preko Mazića.12

Zahvaljujem ti na lepim željama za moje ozdravljenje. Ja sam se mnogo namučio, ali je stvar krenula na bolje. Nadam se da ću za 20 dana biti zdrav.

Što se tiče situacije u Istočnoj Bosni, ona je sada povoljna. Komunisti su dobili batine na više mesta. Naši imaju izvesne veze sa br. 11, preko koga mislim da iskoristim da se Tuševljaković13 preko Vlasenice poveže sa Majevicom, kako bi od Leke14 izvukli žito za ove srezove koji su ostali bez ičega.

U Zapadnoj Bosni stanje se takođe popravilo i naši uzimaju sve više terena u svoje ruke.

Ti nastavi rad kao dosada. U koliko možeš pomogni Pavlu, ali je glavno da se naša zona organizuje i uredi.

Dodelio sam ti kapetana Mandića15 koga predviđam za komandanta Srebreničke brigade s tim ako ti ne nalaziš da bi bilo potrebno da primi Fočansku brigadu, pošto ne znam kakav je Jovanović.16 Mandić je odličan oficir, ozbiljan i ima ćeš od njega velike koristi.

Imam utisak da ona trojka—Dragiša—Rade17 i Kosta — vršljaju po višegradskom srezu i da bi ih trebalo razdvojiti. Zato prouči ovu stvar pa ako nađeš za potrebno možemo Dragiši da damo neku drugu brigadu.

Koliko za sada a ti odgovori pa ćemo za dalje da uradimo potrebno.

Mnogo te pozdravlja i želi sve dobro.

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu! Pobeda je naša!

20 maja 1944 godine

Položaj                             

Čika Branko18

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 163, reg. br. 30/3 (BH-V-328).

2  Drašković, komandant Drinskog korpusa (korpus »27. mart«).

3  U zapovesti komandanta Drinskog korpusa od 14. maja 1944. komandantima brigada za posedanje položaja na r. Drini i Tari radi dej-stva protiv NOVJ, između ostalog, piše:

»Naše snage dovršavaju uništenje II i V divizije, vode borbe sa Dapčevićem i obezbeđuju prostor koji je do sada oslobođen.

Jedinice Drinskog korpusa nalaze se na svojim ranijim položajima, izuzev većeg dela Čajničke brigade koja je na položajima prema ustašama, koje smo 8. ov. mes. uspeli da izbacimo iz Goražda i bliže okoline« (Arhiv VII, Ca, k. 166, reg. br. 38/5).

4 Stevan, načelnik Štaba istaknutog dela štaba Vrhovne komande.

5  Vasiljević, komandant Višegradske brigade.

6  Radivoje.

7  Odnosi se na 2. proletersku i 5. udarnu diviziju NOVJ. One su se, posle dužih i teških operacija protiv nemačkih i bugarskih trupa, četnika, ljotićevaca i nedićevaca, u jugozapadnom delu Srbije, prebacile na levu obalu Lima kod Brodareva. Vidi tom I, knj. 7, dok. br. 208; knj. 20, dok. br. 150.

8  Đurišić.

9 Jedinice 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, sa tri bataljona Komskog NOP odreda, izvršile su 5. maja 1944. snažan napad na Berane (sada: Ivangrad), gde se nalazilo oko 1.500 četnika i 200 nedićevaca. Posle višečasovne oštre borbe grad je zauzet. Gubici neprijatelja: 105 mrtvih, 120 ranjenih, 30 zarobljenih, a u bekstvu preko Lima nalazilo se oko 150 četnika. Gubici 7. brigade i Komskog odreda: 19 mrtvih i 47 ranjenih boraca. Opširnije vidi tom III, knj. 7, dok. br. 228,. 232 i 239.

10  Odnosi se na delove nemačke 181. pešadijske divizije.

11  Milorad.

12 Spasoje, tada je bio komandant Kalinovičke brigade Romanijskog korpusa.

13  i 17 Radomir Rade.

14  Stevan Damjanović, komandant Majevičkog korpusa.

15  Jovan.

16  Predrag, kapetan. Do sredine 1944. bio komandant Fočanske brigade, kada ga je na toj dužnosti zamenio Jovan Mandić.

18 Zaharije Ostojić, potpukovnik.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument