ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA 3. BRIGADE KORPUSA GORSKE GARDE OD 19. MAJA 1943. KOMANDANTIMA BATALJONA ZA SARADNJU SA NEMCIMA U VEZI NAREĐENJA KOMANDANTA GRUPE KORPUSA1

ŠTAB

3 BRIGADE GORSKE GARDE NJ. V. KRALJA PETRA II

Br. 155

19 maja 1944 g.

Slobodne Srpske planine

KOMANDANTU2 2. BATALJONA

Komandant Kosmajskog Korpusa Gorske Garde Nj. V. Kralja Petra II sa Br. Službeno od 15. maja t.g. dostavio je sledeće:

Komandant Grupe Korpusa Gorske Garde Nj. V. Kralja Petra II naređenjem svojim Str. Pov. Br. Službeno od 15. maja tek. god. dostavio je sledeće:

»Usled pokušaja upada komunista u Srbiju3 i nastalih borbi povodom toga Nemci su zauzeti i momentalno su prestali sa svojim redovnim poterama protiv naših odreda i ljudstva.4 Dešava se čak i da dođe do susreta naših snaga sa Nemcima i da nas Nemci tom prilikom ne napadaju. I naša momentana situacija zahteva da Nemce i njihove sluge otvoreno ne napadamo, nego da se pripremimo za odlučan udar koji će biti krunisan slobodom.

Povedeni ovom situacijom naši ljudi su ponovo zaboravili sva loša iskustva koja smo imali sa Nemcima i počinju da se javno pojavljuju na mestima gde prolaze Nemci, govore javno preko telefona, ne kriju naše tajne. — Ovo nas može opet skupo koštati, jer se i dalje prati svaki naš pokret budno i svaka naša reč.

Na se ne bi ponovile greške iz prošle zime5 naređujem:

a)  Da naše jedinice na reonu korpusa ne smeju sa Nem-cima nigde se sastajati, niti sa njima održavati ma kakav dodir.

b)  Sve naše tajne i dalje se imaju čuvati, kao da su najveće potere.

v) Zabranjeni su svi telefonski razgovori na reonu sem naročito ovlašćenih lica za to od Komandanta Grupe Korpusa.

Komandanti će ovo naređenje saopstiti svojim potcinjenim jedinicama i našim funkcionerima po selima.«

Dostavljajući prednje naređenje komandanta Grupe Korpusa Gorske Garde Nj. V. Kralja

NAREĐUJEM:       

Da se po prednjem tačno i u svemu postupa i potrebno da se saopšti potčinjenim starešinama i funkcionerima po selima.

Dostavlja se prednje na znanje i tačan postupak.

Dostavljeno:                                       

K-tu 1, 2, 3 i 4 bataljona K-tu 1 udarne brigade K-ru prateće čete.

Komandant potporučnik, Arsenije S. Jovanović                 

M.P.6

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 28, reg. br. 1/3 (S-V-1556).

2 Dalji tekst u rečenici napisan je mastilom, ćirilicom.

3  Reč je o dejstvima 2. proleterske i 5. udarne divizije NOVJ u jugozapadnom delu Srbije. Vidi tom I, knj. 20, dok. br. 150.

4  i 5 O saradnji četnika i Nemaca u Srbiji u zimu i proleće 1944. vidi dok. br. 120, 126, 165, depeše br. 708 i 709. i prilog IV, dok. br. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 16.

6 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske Vojske u otadžbini — gorski štab br. 74/1«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument