ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAHTEV KOMANDANTA MLAVSKO-SMEDEREVSKE GRUPE KORPUSA OD 18. MAJA 1944. KOMANDANTU SMEDEREVSKOG KORPUSA ZA IZJAŠNJENJE U VEZI S KLANJEM I TERORISANJEM NARODA U SMEDEREVSKOM KRAJU1

GRUPA KORPUSA BR. 802 JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

O. Br. 26.—

18 maja 1944 godine

Položaj.

Traži izjašnjenje zbog klanja naroda i batinanje bez presude prekog suda.                                                             

                   

KOMANDANTU SMEDEREVSKOG KORPUSA. —

Na dan 13 ovog meseca saznao sam od naroda u selu Se-oni da su neki ljudi zaklani i da su neke žene i ljudi na njivi batinani i obarani na zemlju radi klanja od strane jedne trojke koja je bila pijana; jednom je od batina i glava provaljena u prisustvu potporučnika g. Pavlovića Žike3 a zatim je isti opljačkan.4

Koncem meseca marta pismeno sam Vam naredio da obrazujete preki sud i da samo on ima pravo da kažnjava, a da se sa dosadanjim metodama terorisanje naroda prestane, međutim osvedočio sam se da se po istom naređenju u opšte ne postupa. Narod zbog ovakvih postupaka je naplašen i bega od naših jedinica i organizacije. Na osnovu izloženog dostavite mi izjašnjenje u sledećem:

1.  — Zašto je noću 3/4 maja t.g. zaklan seljak Pantić iz sela Seone od strane odreda p.poručnika g. Pavlovića bez sudske presude?

2.  — Zašto je 3 maja t.g. tučena Živana Pantić stara 50 godina od strane jedne dvojke p.poručnika g. Pavlovića?

3.  — Zašto je 3 maja t.g. tučena Zagorka Pantić iz sela Seone od strane jedne dvojke, tako da i danas ima modrice po celom telu što sam se lično uverio?

4.  — Zašto je zaklana od strane odreda p.poručnika g. Pavlovića žena Rosa unuka Jevrema Milica iz Seone noću 3/4 maja t.g. bez presude prekog suda?

5.  — Zašto je Ljuba Milić invalid bez desne ruke iz sela Seone 3 ovog meseca pre podne batinan na njivi gde je radio, od strane jedne trojke, a zatim kada je doteran kod p.poručnika g. Pavlovića Žike batinom su mu provalili lobanju, previli i pustili kući?

6.  — Zašto je opljačkan od strane vojnika p.poručnika Pavlovića Žike seljak Ljuba Milić iz sela Seone 3 ovog meseca sa sledećim stvarima: 3 anterije, 3 fermena, deset košulja, i 3 konbinezona ženska, koji su docnije vraćeni?

7.  — Zašto krađene anterije nose vaši komandanti brigada, kao na primer komandant 9 brigade, to narod vidi i kaže da smo Dražini pljačkaši, na taj se način ruši ugled organizacije?

8.  — Dostaviti spisak lica kome su dodeljene anterije i košulje?

9.   — Zašto je komandant 9 brigade pretio ukućanima Ljube Milica, da će ih sve poklati ako što pričaju o odnetim stvarima. Zar se tako ponašaju Vaši komandanti Brigada?

10.   — Iz koje je jedinice došao komandant 9 brigade, i od kada je na tom položaju? Zašto mi se isti nije javio 12 ovog meseca kada sam bio u selu Vrbovcu?

1. — Zašto je na dan 3 ovog meseca vojnik Branislav Žikić u društvu sa nekim Mićom vojnikom iz odreda p.po-ručnika Pavlovića oborio na zemlju ćerke Ljube Milića iz sela Seone i to: Branislavku i Veru na njih vadili kamu i zamahivali da ih zakolju, a zatim pustili?

12.  — Ista dvojica iz tač. 11 prebili su Radoicu Petrovića starog 50 godina Solunca, zatim ga oborili na zemlju i vadili kamu da ga zakolju?

13.  — Zašto je na dan 3 ovog meseca ista dvojka tukla Leposavu Stanić iz sela Seone, tako da je ista i danas ne valja, zatim je oborili na zemlju uhvatili za kosu izvadili kamu i jedan od njih uzviknuo je: »Kolji je ćerku joj krvavu«, žena je obamrla od straha i još ne može da se umiri? ista je stara 52 godine.

14.  — Zašto je na dan 3 ovog meseca bijena Jelena Mar-ković stara 50 godina, rodom iz sela Seone, zatim je nate-rana da sedne na stapeništu, izvadili kame i Mića je uzviknuo Brani: »kolji je, ćer joj krvavu. . .«. Tako da se ista i danas plaši čim naiđe neka vojska i beži iz sela?

15.  — Po aktu mom O.Br. 17 od 12 ovog meseca5 šta ste uradili i zašto ni do 18 maja niste postupili po mom naređenju, jer ste dozvolili da 18 maja p.poruč. Pavlović dođe u Podunavski srez.

Izjašnjenje dostaviti do 20 ovog meseca.

M.P.

Komandant,

Đeneralštabni p.pukovnik

Mih. Jovanović6

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 83, reg. br. 6/4 (S-V-12679).

2  Šifra za Mlavsko-smederevsku grupu korpusa.

3  Živorad. Jedno vreme je bio komandant 9 (podunavske) brigade Smederevskog kopusa.

4  Kao i drugi četnički komandanti Živan Lazović, komandant Smederevskog korpusa, naređivao je klanje nedužnog stanovništva, u čemu je i sam lično učestvovao. Vidi dok. br. 58, depešu br. 507 i 509; dok. br. 67, depešu br. 1298.

Draža Mihailović je znao za ovakve postupke svojih komandanata, na što ih je i sam podsticao.

U izveštaju izvesnog Kruse b. d., verovatno od marta 1944. Draži Mihailoviću o nedelima četnika Smederevskog korpusa i Živana Lazo-vića lično, govori se o nizu takvih zločina. Tako je, 29. decembra 1943, pri povratku iz Boleča Lazović, pored ostalog, izjavio:

»Poklali smo noćas 30 ljudi u Boleču«. U izveštaju se, dalje, kaže:

»Pored mnogih zaklanih seljaka i opljačkanih, mnogi seljaci i građani su na drumu i skidano im je odelo i obuća... Od poklanih seljaka opljačkani su dukati i mnoge druge stvari...

Kapetan Lazović lično sklon je da svakog brzo likvidira, čim mu se učini da mu stoji na putu ili nešto smeta i t.sl. Ubija pojedince po ne-proverenim dostavama, bez saslušanja i presude. Čak to izvodi javno i bezobzirno i nije nikakvo čudo što se narod gnuša svega. Narod toliko tuče da pojedincima otpada meso sa tela. U svemu prednjačio je kapetan Lazarević (Božidar — prim. red.) koji je sadističkim nagonom lično sekao pojedincima uši, probadao ih kamom, naterivao ih da sede na žaru itd. i napokon polumrtve, zaklao i jednostavno i najčešće bacao u Moravu ...

Početkom januara ov. god. po naređenju Lazovića blokiran je Dra-žanj. Tada su svi stanovnici isterani iz kuća i dovedeni pred crkvu, gde je pred svima batinjana učiteljica, jer joj je na slavnom kolaču bila izrađena petokraka zvezda ...«

U izveštaju se navodi niz pojedinačnih klanja od strane Lazovića i Lazarevića (Arhiv VII, Ča, k. 95, reg. br. 32/2—1).

5 Navedeno naređenje Redakcija nije pronašla.

6 Mihailo. U stvari, pseudonim potpukovnika Miloša Radojlovića.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument