ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ ŠTABA KONJIČKE BRIGADE OD 17. MAJA 1944. NEMAČKOJ KOMANDI U KONJICU O DEJSTVIMA ČETNIKA NA TERITORIJI BRIGADE1

ČETNIČKA KOMANDA BORCI2

17 maja 1944 godine

NEMAČKOJ KOMANDI

Konjic.3

Primili smo puščanu municiju (3,260 kom.),4 a poslali smo Vam mnogo više čaura, pa molim da nam tu razliku naknadite odmah i da nas izvijestite o tome da bi mogli poslati ljude da idu po municiju.

Naš komandant5 je 12 ov. mj. pošao u izviđanje terena u pravcu grušačke planine i sela Grušče i bio je na terenu dva dana u cilju pronalaska zaostalih partizanskih dijelova i prikupljanju materijala koji je ostao skriven po selima.6 Uspjeh je bio odličan ali pri njegovom povratku iz sela Grušče dočekala ga je zasjeda od jedne desetine jačine partizana. Išao je po potrebi sam jer mu se žurilo radi drugih poslova, dok mu je pratnja u jačini od jedne desetine sa jednim puškomi-traljezom išla pozadi njega na put stotina metara i partizani su ga dočekali i napali. Prvim metkom je bio pogođen ništa se ne nadajući i projektil mu je prošao kroz levu plećku pozadi i smrskao mu kost u levom ramenu i momentalno ga onesposobio da dade ikakav otpor. Odmah su nastavili gonjenje za njim ali im je teško ranjen umakao i posle te i sat lutanja stigao na Glavatičevo, gde sam se ja nalazio sa posadom (u 21 čas). Sjutra dan smo ga sa ljudima prenijeli do sela Luke gde su došla bolnička kola vaše komande iz Nevesinja i prenijela ga u Bolnicu u Nevesinje. Kako smo saznali odmah je operisan po Vašem ljekarima i rana nije smrtonosna, te se nadamo njegovom brzom ozdravljenju i povratku na ovaj teren. Ovo Vas izveštavam iz razloga što smatram da Vas ipak interesuje ovaj slučaj i da Vam skrenem pažnju da nisam tačno upućen kada Vam je dostavljen poslednji izveštaj o  toku događaja sa ovoga terena, ali ću Vas u glavnom izvijestiti o radu i toku događaja poslednjih dana.

Posle toga događaja sam odmah uputio jedan odred od 40 ljudi u pravcu sela Grušča u izviđanje i pretresanje terena u cilju da bi ma šta saznali o partizanima i atentatorima. Odred se vratio bez kakovih važnih rezultata jer nisu mogli ništa primjetiti niti ikoga sumnjiva opaziti. Postoji sumnja da su to sve mještani partizani koji su ostali po šumama a ne smiju da se predaju nama ni Vama jer su svesni svojih nedjela i šta ih od nas čeka i ti samo vrše terorističke akte, protiv naših vođa smatrajući da su oni glavni krivci njihove propasti. Ove mještane partizane hrane njihove kuće potajno i ljudi koji su im naklonjeni a naročito njihovi simpatizeri kojih ima jedan dobar deo među muslimanskim stanovništvom u selima Ribari, Razići i Glavatičevo. Tačno smo ustanovili da muslimani iz sela Razića služe kao partizanski jataci i odnose im hranu u šumu i tako im omogućavaju opstanak i ponovnu koncentraciju. Naročito se mogu takovim ističu neki Ćesiri iz Razića i Tucakovići iz Lađanice, koji prema mnogim podacima koje posjedujemo i danas kriju Komandanta partizanskog područja za Hercegovinu gornju nekoga Šatora7 koji je glavni i najvažniji član ove bande i koji je još od 1941 godine delao na ovom terenu i osnovao partizane u ovim krajevima i još nekoliko takovih važnih bandita.

O prednjem se možete lično uvjeriti ako pozovete vi neke ljude muslimane koji će Vam sami reći i koji su se zajedno sa nama ovoga puta pokazali kao protivnici partizana, a među njima kao najbolji Mujo Kašić iz sela Kašići, te koji stalno održava vezu sa nama i zajednički sarađujemo. Pošto smo mi u nemogućnosti da lično intervenišemo i progonimo partizane i njihove simpatizere i jatake među muslimanima, jer bi odmah svi napali na nas kako mi njih napadamo samo kao muslimane a ne kao partizane i stvorili bi neugodnu situaciju što nemamo namjeru. Muslimani mještani isto tako ne mogu aktivno da rade na tome jer nisu u većini i neće kao da se zamjere sa susjedima. Radi toga bi Vam mogao dati neke sugestije u tome pogledu i moliti Vas da Vi u sporazumu sa nama ili u sporazumu sa Mujom Kašićem pokušate poslati jedan vod vojnika Vaših a ne Hrvata i da opkole sela i da pohvataju neke ljude i prisile ih da priznaju i otkriju bandite koje hrane i da se i ne boje nikakve vlasti smatrajući se Hrvati i tako mogu stalno i nesmetano pomagati partizane i raditi za njihov račun.

Obaviješteni smo također da je milicija iz sela Bjelimići koja je organizovana i prima hranu i oružje od Vaših trupa nedavno prihvatila Hamida Mušina iz sela Ribari koji je bio partizanski »potporučnik«, glavni partizanski funkcioner među muslimanima ovoga kraja i koji je bio teško ranjen prilikom napada partizana na selo Kosmance i odnijeli ga u Bjelimiće na liječenje da navodno ne bi pao u ruke četnicima.8 Ovo mi nismo u stanju da proverimo tačno jer su suviše drski prema nama, a drugo što nisu do sada ni jednoga muslimana ubili niti kaznili koji je bio među banditima a koji se povratio posle povratka Vaše vojske nazad kući i svi govoreći kako su prisilno mobilisani i da su morali a i dalje provode partizansku propagandu svi oni isti i aktivno rade potajno za partizane. Njihovi navodi o prisilnom mobilisanju su potpuno netačni i neistiniti jer se mi borimo protiv njih već tri godine i nikada nisu mogli prisilno mobilsati sem koji su dobrovoljno otišli između nas a što ih ima stvarno ali vrlo mali broj i od tih je baš sada mnogo ih stradalo. Molimo Vas da nastanete i da ovo provjerite i tražite pod svaku cijenu njihovu isporuku Vama ili nama, jer ako ćemo se mi boriti i ginuti a oni štititi sami svoje zlikovce da ponovo rade protiv nas onda je uzaludna i besmislena svaka borba. Gdje su me-štani partizana i nisu njima naklonjeni tu ne može opstati ni jedan partizan ni jedan dan, a naročito sada kada ih nema u većim grupama da bi im se mogli zagroziti. Molim Vas da pokušate sve i da Vi pohvatate sve one krivce među muslimanima i njihove pomagače, jer jedini Vi i Vaša vlast ima autoritet vlasti kod ovdašnjih mještana muslimana pošto se hrvatske vlasti ni malo ne boje niti je se ustručavaju, a nas se ne boje zato što mi ne možemo dobiti potreban broj ljudstva sa strane jer je zauzeto u drugim akcijama, a u tome slučaju mi ne bi tražili od Vas intervenciju i mi bi sami uredili sviju njih tako da bi u tome slučaju mogli garantovati uništenju partizana uništenjem njihovih pomagača u mjestu. Hrvatske vlasti nemaju ni malo autoriteta vlasti da bi mogli nešto učiniti i postići uspjeh u tome pogledu, te ih ne trebate ni angažovati u tako delikatne poslove koji su unaprijed osuđeni na neuspjeh.

Ako smatrate da mi vodimo neku šovinističku politiku protiv muslimana to nije istina i ne morate tražiti podatke u tome pogledu od nas nego pozovite Muja Kašića iz Kašića i to pod diskrecijom i radite po njegovim sugestijama ako

Vam je u interesu da se jedared rasčisti sa našim i Vašim današnjim a i sutrašnjim neprijateljima.

Arhive partizanske ima prilično dosta pa ćemo Vam poslati nešto na upotrebu i postupak i ako da me izvinete smatram da se svi podatci o svemu najbolje mogu pokupiti na licu mjesta t.j. na terenu i gdje se momentalno može pristupiti represalijama protiv bandita i njihovih pomagača koji su mnogo opasniji i u borbi efikasniji nego partizanski borci.

Pomoću patrola od po desetinu ljudi održavam stalno vezu sa našim ljudima i radi se na terenu i prikupljaju podatci o neprijatelju i učvršćava naša organizacija. Koliko posjedujem podatke do ovoga momenta partizana nema na ovome terenu u većim grupama sem Šatora koga kriju muslimani (Tucakovići) i mještana koji se kriju i pomoću trojki i zasjeda ugrožavaju teren koji je pogodan za takve svrhe i ometaju rad na terenu, a koji ne bi mogli ipak opstati da ih ne kriju i ne hrane mještani.

Molim Vas da osim Vaše lične prisutnosti da prisilite muslimane da se organizuju, da sami pronađu zlikovce između sebe i da se predaju vlastima i kazne smrću. Samo da ta organizacija nema veze sa Hrvatima jer nemaju autoriteta da postave vlast, nego ih Vi stavite direktno pod Vašu komandu iste kao nas, jer je mnogo korisnije i efikasnije tako bez obzira da li će Hrvatima konvenirati ili neće. Njihov autoritet vlasti je vezan direktno sa Vašim jer kada ne bi Vi lično držali posade u Hrvatskoj sigurno je po njezinoj borbi i autoritetu ne bi više odavno bilo.

U buduće će to biti povremeno obaveštavanje od mene o situaciji na terenu, samo Vas molim da primite neke moje sugestije i da nas izvijestite šta sete učinili po tome. Molim Vas izvestite ovu komandu šta su Hrvati učinili sa seljakom Kilibardom koga su uhvatili u selu Blaca i kako smo saznali da ga još nema i da je navodno ubijen radi pljačke pošto je isti išao sa pijace gdje je prodavao stoku i imao je nešto novaca kod sebe. Molim vas da ovo provjerite koliko je tačno od svega ovoga i šta je sa njim.

Za četničku komandu p.por.

9

 

1  Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ca, k. 232, reg. br. 29/16 (BH-X-446).

2  Odnosi se na Konjičku brigadu.

3  Tada su se u Konjicu nalazili delovi nemačke 369. legionarske »Vražje« divizije.

4  Vidi dok. br. 141.

5  Veljko Remetić.

6  O borbama Konjičke brigade protiv delova Mostarskog NOP odreda vidi dok. br. 141, objašnjenje br. 4.

7 Ibro, tada je bio sekretar Sreskog komiteta KPJ za Konjic.

8 Redakcija nije uspela da proveri gornje navode.                                                                                

9 Potpis nečitak. Verovatno je potpisnik Stevan Grahovac.        


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument