ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ ŠTABA VUČEDOLSKE BRIGADE OD 15. MAJA 1944. KOMANDI OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE O BORBI PROTIV DELOVA 2. DALMATINSKE NOU BRIGADE KOD VILUSA1

209 2                                                 

15 maja 1944 godine

Za 200 3

Noću 14/15 maja t.g. jedinice ove komande, napale su na neprijatelja na položaje: Bojanje brdo — Lokane — Omu-tić4.

Napad je izvršen tačno u 3 časa posle ponoći. Posle otpora datoga na svim tačkama položaja, naše jedinice zauzele-su položaje Lokane — Bojanje brdo, sa kojih se je neprijatelj povukao u pravcu Zaslapa i Omutića.

Jačina neprijatelja na navedenim položajima bila je jedan bataljon — oko 150—200 partizana, iz sastava II. Dalmatinske proleterske brigade.

Gubitci kod neprijatelja: 1 mrtav, 3 teško ranjena i 2 lakše ranjena5. Na našoj strani 1 mrtav, i 2 lakše ranjena.

Jedinice ove brigade, sada se nalaze na liniji: Kliče-vac6 — Derviš — Kurljaj7 — Petkovići — Bojanje Brdo — — Lokane.

Neprijateljske jedinice prema nama sada su: delovi II. Dalmatinske proleterske brigade. Lovćenski partizanski odred i delovi VI. Crnogorske brigade. Jačine oko 800 partizana.

Po saznanju u Cucama su manje partizanske snage. —

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU

Za komandanta,. Mih. Vujičić8

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 140, reg. br. 27/6 (CG-V-1463).

2  Štab Vučedolske brigade.

3  Komanda operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine.

4  Vidi dok. br. 149.

5  U toj borbi jedinice 2. dalmatinske brigade nisu imale gubitaka (tom III, knj. 7, dok. br. 324).

6  Veliki Kličevac.

7 Nazivi »Derviš« i »Kurljaj« na karti 1 : 100.000 nisu nađeni. 

8 Mihailo.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument