ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PISMO POMOĆNIKA KOMANDANTA ZLATIBORSKOG KORPUSA OD 15. MAJA 1944. NAČELNIKU ŠTABA KORPUSA O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOVJ KOD SEMEGNJEVA, JABLANICE I VISOKE1

Vignjeviću2,

Do danas sam predao za V. K. sledeće depeše:

1.  »Br. jedan. 13 maj. Danas u devet časova, posle petočasovne borbe po treći put zauzeto Semegnjevo za poslednja dva dana3. Zaplenjeno mnogo stoke, devet konja komore, oružja pa čak i municije i raznog drugog materijala. Uhvaćena trideset dva crvena. Obe strane imaju gubitke. Borba vođena sa drugom prol. i četvrtom crnog. brigadom.

2.  Crveni u begstvu za Jablanicu4. Naš korpus bez užičke ih goni. Borba se vodi na Rzavu kod Jablanice. Ka Visokoj samo peta divizija5. Ova ovde prebacuje ranjenike preko Lima pa će i ona za Srbiju. Mogu se predvojiti u oblast Murtenice. Molim naredite da se sluša moja stanica dok traju operacije. kap. Kolarević.

3.  Br. 3. 15 maj. Šaljem radio telegrafiste SEIKS i JUG u. . . materinu. Oni neslušaju moju stanicu ESKU već stanice petokolonaša iz Užica. Ja dajem neposredno sa terena iz-veštaje za vreme borbe već pet dana. Niko neće da me sluša, te V. K. nema tačne izveštaje već lažne izveštaje petokolonaca. Danas u osam časova je cela druga divizija u opštini Jablaničkoj. kap. Kolarević.

4.  Br. 4. 15 maj. Danas šesti dan napadamo i tučemo drugu komun. diviziju. Borba traje neprekidno dan i noć. Nije istina da je ta divizija negde drugde već je danas ujutru u Jablanici odakle je gonimo6. Tu smo je konačno razbili. Jedan deo ostupio preko Brezovca a drugi deo za Ljubiš. Ima samo osam sto boraca i više od hiljadu ranjenika jer sprovodi i bolnice pete divizije. Nastavak.

5. Nast. Druga divizija od našeg korpusa samo za poslednjih pet dana ima preko tristo gubitaka7. Od toga sto trideset zarobljenih. Mi imamo preko šesdeset gubitaka. Naredite da se moja stanica sluša samo dok traju operacije kako bi bolje znali situaciju. Ništa drugo ne tražim. Kolarević.

Dragi moj Gegen8,

Zbog depeše broj tri znam da će se Kondor9 ljutiti, ali sam se bio naljutio zašto da me ne slušaju baš onda kada je najpotrebnije. ... im materina, te govnare slušaju Rakovića10 i Neška11, koji znaju i poznaju isto toliko situaciju, koliko i moj ćaća u Kraljevu. Šalju sada izveštaje negde iz Užica12, u kojima verujem ima 99°/o onoga što im kaže »major« Đor-đević. Tako je Neško Nedić izvestio još 12 maja da su obe divizije komunističke u Visokoj i Čičkovoj, dok je toga dana cela druga divizija bila od Sargana pa do Jablanice. Njihovi izveštaji, u koje Nemci prilično veruju, oterali su 12 maja jake nemačke odrede sa Stubla13 i Bor [ove] Glave, a tu su oni baš presekli te dve divizije, negde njima u pomoć u Ro-žanstvo. Uglavnom ja napisah, i potpisah a vi tamo vadite »kestenje«.....«14

15 maj 1944 god.                       

Pozdrav Tvoj Kolarević15

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 30, reg. br. 25/6 (S-V-1974/2).

2  Miloš, načelnik Štaba Zlatiborskog korpusa.

3  Prema operacijskom dnevniku 2. proleterske divizije NOVJ borbe protiv neprijatelja kod Semegnjeva vodila je 11. maja 4. proleterska brigada, a 12. maja 2. proleterska brigada 2. proleterske divizije. Brigade nisu imale gubitaka (tom I, knj. 20, dok. br. 150).

4  U toku 13. maja jedinice divizije izvršile su pokret na prostoriju: Dobroselica, Borova glava i Donja i Gornja Jablanica. Istog dana bilo je manjih sukoba sa četnicima. Opširnije vidi tom I, knj. 7, dok. br. 197 i 200; knj. 20, dok. br. 150.

5  O dejstvima i rasporedu jedinica 5. udarne divizije NOVJ vidi tom I, knj. 7, dok. br. 196.

6 Petnaestog maja jedinice 2. proleterske divizije bile su: 4. proleterska u Negbina — Kučani i njen jedan bataljon u G. Ljubišu, gde je vodio borbu sa četnicima, 2. proleterska u Dobroselici, a 3. srpska u s. Stubo (tom I, knj. 20, dok. br. 150).

7  Prema operacijskom dnevniku 2. proleterske divizije, njene jedinice u borbama i pokretima od 11. do 15. maja 1944. nisu imale gubitaka (tom I, knj. 20, dok. br. 150).

8  Verovatno se odnosi na kapetana Vignjevica.

9 Dušan Radović, komandant Zlatiborskog korpusa. 10 Predrag. 11 Nedić.

12  O rasporedu jedinica Valjevskog korpusa (Neško Nedić) vidi dok. br. 151.

13  Verovatno Stubo.

14 Tako stoji u originalu.

15 Milomir. 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument