ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA VALJEVSKOG KORPUSA OD 15. MAJA 1944. KOMANDANTU ZLATIBORSKOG KORPUSA ZA NAPAD NA JEDINICE NOVJ KOD MOČIOCA, TRUDOVA I DOBROSELICE U SARADNJI SA NEMAČKIM I BUGARSKIM TRUPAMA1

RUKOVALAC OPERACIJA                           

NEŠKO NEDIĆ2                                                

Pešadiski kapetan II kl.                                                    

15 maja 1944 godine   

U 9h časova           

Položaj               

KOMANDANTU ZLATIBORSKOG KORPUSA. —

Peta divizija 14 ovog meseca po podne izbila je prednjim delovima na liniju: selo Močioce — selo Ojkovice sa jednim delom u selo Klekovo. Glavnina ove divizije još je u oblasti Visoka — Bjeluša3.

Pred vama je verovatno bila Druga divizija, čiji prednji delovi 13 ovog meseca po podne izbili u Dobroselicu, a od jutros imam podataka da su u selu Negbina4. Dalje namere komunista još su neispitane, ali postoje tri mogućnosti:

1.  — Da posle sastavljanja Pete i Druge divizije okrenu opet zajedno prema severu u oblast Arilje — Požega — Užice možda i dalje.

2.  — Da produže probijanje na jug u pravcu Sandžaka, i

3.   — Da produže probijanje na istok u oblast Javor — Golija.

Za prvu pretpostavku moralo bi se na pogodnoj liniji zatvoriti izvlačenje partizanima na sever. U ovom pogledu ja sa svojim jedinicama za sada držim levu obalu Rzava počev od sela Sirogojna pa preko ušća Katušnice u Rzav zaključno sa Visočkim visom i Treštenom stenom.

U ovoj situaciji prema ovakvom rasporedu mojih snaga Nemci5 sa pravca jugo istok sa linije: Katići — Maskova — selo Trudovo — Kokin Brod treba da krenu u napad na sever u toku današnjeg dana. Izvlačenje prema Arilju zatvoreno bugarima i našim snagama.

Pod drugom pretpostavkom da komunisti idu na jug trebalo bi ih što energičnije napasti sa pravca severa, jer će verovatno na Uvcu naići na otpor. Za ovu pretpostavku ja svoje snage krećem pravo na jug u napad na njih.

Pod pretpostavkom tri, ja svoje snage krećem za njima u pravcu jugo-istoka.

Moj Štab za sada se nalazi u zaseoku Smiljanići sela Ljubiša.

Vi sa vašim snagama trebalo bi da izbijete prema Murtenici te da prema situaciji možemo zajedno raditi.6

Užička vaša brigada koja je pod mojom komandom nalazi se u Kokinom Brodu zajedno sa jednim bataljonom Nemaca.

Topal pozdrav7 —

Komandant, kapetan II klase. Neško Nedić

pozdrav čika Pera8

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 61, reg. br. 16/1 (S-V-7759).

2  Nedić je, tada, bio komandant Valjevskog korpusa.

3  O rasporedu i dejstvima 5. udarne divizije NOVJ 14. maja, vidi tom I, knj. 7, dok. br. 169 i 199.

4  Petnaestog maja 1944. raspored jedinica 2. proleterske divizije bio je: 4. proleterska u s. Negbini, 2. proleterska u s. Dobroselici i 3. srpska NOU brigada u s. Stubo. Prethodnog dana 4. proleterska bila je u Dobroselici i Borovoj glavi, 2. proleterska u s. Gornjoj Jablanici, a 3. srpska u Donjoj Jablanici, gde je odbila četničke napade. Opširnije o dejstvima i zadacima 2. proleterske divizije vidi tom I, knj. 7, dok. br. 197 i 204; knj. 20, dok. br. 150.

5  Delovi legije »Krempler« i puka »Brandenburg-«.

6  Vidi dok. br. 152.

7  Napisano olovkom, ćirilicom.                                   

8 Napisano mastilom, ćirilicom (Čika Pera je Nikola Kalabić).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument