ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA VARVARINSKOG KORPUSA OD 15. MAJA 1944. KOMANDANTU 1. BELlČKE BRIGADE ZA BORBU PROTIV NOVJ I ODNOS ČETNIKA PREMA OKUPATORIMA1

»Strogo poverljivo i vrlo hitno!

Raspisati svima potčinjenim jedinicama i dostaviti u roku

od 48 časova.«

[Grb]

ŠTAB

VARVARINSKOG KORPUSA

JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

Str. Pov. Br. službeno

15 maja 1944 god.           

S. J. P.

KOMANDANTU 1 BELIČKE BRIGADE

Komandant Veliko-moravske grupe korpusa aktom svojim Str. Pov. Br. Službeno od 10 ovog meseca dostavio je sledeće:

»Najhitnije i pre svega: U vezi instrukcije Vrhovne komande od danas putem radio depeše,2—

NAREĐUJEM: 

1.  — Da ni jedna akcija sem lične odbrane protiv Ne-maca i Bugara nesme biti preduzeta a da zato nije dobijena saglasnost iz ovoga štaba odnosno naređenje.

Akcije kojima sam predviđao manje napade na okupatora kako sam u tom duhu izdao naređenje, ima se svesti samo na lične odbrane pojedinaca ili ako su napadnuti štabovi organi-zovanih jedinica i njihove snage a u slučaju, da se nemože izbeći borba, da im ne padne naš materijal u ruke, kojim bi kompromitovali sebe i organizaciju Jugoslovenske vojske u otadžbini.

2.  — Čišćenje unutrašnjih neprijatelja: komunista i njima sličnih ima biti što pre i bez svakog obzira, jer dani momenat tj. akcija protivu okupatora ima da nas nađe čista od svih unutrašnjih neprijatelja — ujedinjeno duhovno i fizički za borbu protiv vekovnog neprijatelja.

3.  — Da se ovo naređenje saopšti svim našim jedinicama odnosno njihovim starešinama odmah po prijemu ovog naređenja sa potrebnim objašnjenjem i ubedljivom poukom, da tako treba sad da se radi, da bi posle mogli biti sami, ujedinjeni i snažniji za opštu akciju. Moramo imati na umu sledeće: u akciji moramo imati čista leđa i pozadinu.

4.  — Da propaganda ostaje i dalje puna mržnje i napada na okupatora putem letaka, naših listova i žive reči — ono što jeste u stvari bez obzira što mi činimo ono što nam sada konvenira da bi posle imali čistu situaciju. Vojnički se kaže: Cilj opravdava sredstva«.

Prednje naređenje dostavlja se komandantu na znanje i tačan postupak.

Komandant, major, Zdravko Ž. Milošević

M. P.3

Dostavljeno: K-tima brigada i srezova ovoga korpusa.

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 58, reg. br. 26/3 (S-V-6982).         

2  Vidi dok. br. 165.

3 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini —gorski štab br. 59«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument