ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST INSPEKTORA ČETNIČKIH JEDINICA ZA SRBIJU OD 16. OKTOBRA 1943. POTČINJENIM KOMANDANTIMA ZA NAPAD NA JEDINICE NOVJ NA PODRUČJU PL. RUDNIKA1

ZAPOVEST

RUKOVAOCA AKCIJE ZA ČIŠĆENJE KOMUNISTA ZA 16. OKTOBAR 1943. GODINE. —

Posle današnje borbe komunističke grupe povukle su se preko Vrnčana ka Sinoševićima.2 Verovatno da će zanoćiti oko Sinoševića i Ljutovnice.

Za gonjenje 17 ovog meseca, — NAREĐUJEM:

1.  — Gardiski korpus: sa svojim jedinicama zatvoriće prostor:                                                                             .

2.  Brigada: Svračkovci —

Konjički divizion: Majdan.                              .

Bataljon 1. brigade: Tripovac. .

Stabna grupa: s. Davidovica.         

Na ovoj prostoriji i u toku 17 ovog meseca držače zasede preduzimajući svaki pred sobom izviđanje u cilju saznanja o grupisanju komunista.

Na slučaj njihove pojave, energično iste napasti.3

Kačerska brigada:4 16. ovog meseca zanoćiti tako da zatvori prostoriju Vranovica—Kriva Reka. 17 ovog meseca u zoru preduzeće gonjenje i nastupanje pravcem: Kalinovići5 — severno od Ljutovnice preći prugu i produžiti na pravac Vr-letna strana—Velereč—Svračkovci gde uvatiti vezu sa Čika Pajom.6

Potpisati i Čika Pera7 sa svojim štabnim grupama zano-ćiće u Davidovici i 17 ovog meseca u 9 časova krenuće pravcem ka Majdanu i po dolasku u selo Majdan uhvatiće vezu sa Komandantom Konjičkog diviziona. — Bataljon 1. Brigade u 9 časova krenuće pravcem: tako da izbije u visinu Maj danske opštine i u Popovićima8 uhvatiće vezu sa Konjicom. —

Ugovoreni znaci: Barjacima, za 17 ovaj mesec ustaljeni za nedelju.

Znaci raspoznavanja: odziv nadimak potpisatoga, a lozinka prezime moga načelnika štaba,9

Na slučaj pojave komunista ma prema kojoj jedinici sve ostale hitaće na pucanj kako bi se isti obuhvatili i pobili.

Sve izveštaje slati mi preko Čika Pere.

M.P.10

Rukovalac akcije,

Pukovnik,

Simić11

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 21, reg. br. 23/2 (S-V-25).

2  Reč je o delovima 1. šumadijske NOU brigade i Čačanskom NOP odredu »Dragiša Mišović«, koji su se pod borbom povukli ka s. Takovo. Vidi dok. br. 14; tom I, knj. 5, dok. br. 122.

3  Opisujući borbe četnika protiv jedinica NOVJ na području pl. Rudnik, komandant korpusa Gorske garde (Kalabić) 16. oktobra piše Neš-ku Nediću, pored ostalog, sledeće: »Ja se nalazim u najgorem kraju Srbije, Orašac i Rudnik. Borba svaki dan sa komunistima, padaju svaki dan, ali se odmah popunjavaju« (Arhiv VII, Ča, k. 27, reg. br. 26/3).

4 Brigadi je 15. oktobra pukovnik Jevrem Simić naredio da pristupi gonjenju jedinica NOVJ na pravcu s. Lalinci — s. Branetići (Arhiv VII, Ca>k-21, reg.br. 222).

5 Kalimanići.

6 Popović Spasoje, kap. II. klase, komandant Župske brigade. 7 Nikola Kalabić.

8 "Popovićima" na karti 1 : 100.000 nije nađeno. 9 Načelnik je bk» major Miođrag Palošević.

10 Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 1b.«

11 Jevrem.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument