ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE ŠTABA VUČEDOLSKE BRIGADE OD 14. MAJA 1944. KOMANDANTU GRAHOVSKOG BATALJONA ZA NAPAD NA JEDINICE NOVJ KOD VILUSA1

KOMANDA                                                         

VUČEDOLSKE VOJNO-ČETNIČKE BRIGADE

Br. Služ.

14 maja 1944 godine

Položaj

KOMANDANTU GRAHOVSKOG NACIONALNOG

BATALJONA.—

                                                   POLOŽAJ

Prema dobivenim izveštajima, izviđanjima u toku 14 ov. rneseca, partizani se nalaze, na položajima: Timor2 — Bojanje Brdo — Zvek3, jačina tačno neispitana, otprilike oko 50—70 partizana4.

Naše jedinice nalaze se na položajima: Celina — Kur-ljaj5 — Podkurljaj — Zaguljski Krši — Bogomolje6 Lokane.

Obzirom da bi partizani u slučaju da ovladaju položajem: Bijela Gora — Lisac — Krnja Jela, ugrozili i onemogućili opstanak brigade u Grahovskoj dolini, potrebno je da se još odmah, od partizana oduzmu i sa njih partizani proteraju položaji: Timor — Bojanje brdo — Zvek.

U cilju izvršenja prednjeg,

NAREĐUJEM:

Da se napad na navedene položaje izvede 15 maja t.g. tačno u 3 sata izjutra7 (posle ponoći), na sledeći način:

Komandant Grahovskog bataljona, sa dve čete napasti će u navedeno vrijeme položaj Timor i nastati da istim ovlada.

Po zauzeću Timora, napastiće na Bojanje brdo, sa još jednom četom, koja će do tada biti, kao rezerva i zatvarati pravac prema Zagulju i Krnjoj jeli.

Komandant Banjskog bataljona, tačno u tri sata da napadne partizane pravcem Lazina8 i kape9, stim što se kapama i uzvišenjem više Lazine treba što pre ovladati, a zatim sa navedenog uzvišenj a mitraljezima, tući Bojanje brdo, Zvek i prema Omutiću, te time potpomoći napad Grahovskog bataljona od južne strane, a pri zauzimanju Bojanja brda sadejstvovati i sa svim upotrebljenim delovima.

Komandant Rudinsko-Trepačkog bataljona, uputiće još večeras odeljenje sa lakim bacačem, i potrebnom količinom municije komandantu Grahovskog bataljona kojemu se isto pridaje radi lagšeg osvajanja navedenih položaja. Odeljenje teškog bacača izvešće komandant na podesnom mestu na prostoru Petkovići — Gornje polje10, sa kojega će moći tući položaje: Bojanje brdo — Zvek — Omutić. Gađanje sa bacačem otpočeti tek onda kada naše jedinice budu otpočele napad na Timor, pri tome strogo voditi računa da se gađaju samo položaji ispred naših jedinica, t.j. Bojanje brdo — Zvek — Omutić, i strogo voditi računa da se ne ugroze naši delovi od gađanja bacačem.

Po zauzimanju Timora i dalje komandant Grahovskog Bataljona obeležavaće Bijelom raketlom mesto do kojega je dospio, a kada bude podišao položajima koje bije teški bacač, daće crvenom raketlom znak, u pravcu partizana, što će biti znak da bacač netreba više da tuče taj položaj, već da promijeni i gađa sledeći. U koliko se borba produži i posle svanuća, može se putem kurira i dozivanjem obaveštavati Bacačko odeljenje gde da gađa.

U slučaju da se ovlada navedenim položajima, jedinice imaju ostati na istima do daljeg naređenja. A u slučaju da se ne uspije zauzeti ih, jedinice će se povući na današnje položaje, stim što će komandant bataljona ispaliti jednu zelenu raketlu, u pravcu partizana, kao znak da naše jedinice ne nastupaju već odstupaju.

Veza će se održavati kuririma i ugovorenim znacima, stim što će naši delovi na svakom od navedenih položaja u koliko ga zauzmu odmah zapaliti vatru.

Ugovoreni znak za ovu akciju biće: »Zubci«     

Znak za raspoznavanje »Petar« Popuna hranom i municijom iz Grahova. Štab brigade biti će u Grahovu, gde se imaju slati i izveštaji i sve drugo.

Zastupa Komandanta,

poručnik Mih. Vujičić11

Na izvršenje!

M.P.

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 140, reg. br. 26/6 (CG-V-1462).

2  i 3 »Timor« i »Zvek« na karti 1 : 100.000 nisu nađeni. Verovatno lokalni nazivi.

4  Na položajima s. Nudo — Bojanje brdo (k. 1048) nalazio se 5. ba-taljon 2. dalmatinske NOU brigade, orijentisan za dejstvo prema Bijeloj gori. Tokom 15. maja imao je lakše sukobe sa četnicima i manjim delo-vima nemačkih i ustaških jedinica na prostoriji Bijela gora — Konjsko (tom III, knj. 7, dok. br. 324).

5  i 6 »Kurljaj« i poslednja dva naziva na karti 1 : 100.000 nisu nađeni. Verovatno, lokalni nazivi.

7 Vidi dok. br. 164.

8 »Lazina« na karti 1 : 100.000 nije nađena.

9 »Kape« nejasno. Verovatno, lokalni naziv.

10 Verovatno se odnosi na Grahovsko polje, jer naziv »Gornje polje« na karti 1 : 100.000 ne postoji.   

11 Mihailo. 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument