ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA VARVARINSKOG KORPUSA OD 13. MAJA 1944. KOMANDANTIMA BRIGADA ZA POSEDANJE PROSTORIJE MASKARE — BOŠNJANE — ŠANAC RADI SPREČAVANJA PRODORA JEDINICA NOVJ NA LEVU OBALU ZAPADNE MORAVE1

Najhitnije na ličnosti

ŠTAB 

VARVARINSKOG KORPUSA

JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

Pov. Br.: službeno                         

13 maj 1944 god.                

Položaj.

KOMANDANTU 1 BELIČKE BRIGADE 2

Naše trupe upućene u akciju protiv komunista u Jastrebac vode ogorčene borbe na prostoru Čekotin Grob — Kaonik — Šiljegovac3. Borbe se čuju čak i ovde. Prema dobivenom izveštaju partizani su se u većem broju prebacili verovatno iz Toplice i pojačali njihove odrede koji su se nalazili u severnom podgorju planine Jastrebca. U izveštaju se navodi da oni stežu obruč i opkoljavaju naše delove, a pristigla pojačanja sa strane opkoljavaju oba obruča.

Radi zatvaranja leve obale Zapadne Morave na prostoriji sela: Maškara — Bošnjana — Sanca potrebno je prikupiti iz svake brigade po dvadeset i pet (25) dobro naoružanih četnika sa automatskim oruđem kojim sada na licu mesta raspolažu, a Temnićska brigada izvršiće koncentraciju svega naoružanog ljudstva kojim sada raspolaže na istoj prostoriji i to odmah.

Komandant prve i druge beličke brigade na svojoj teritoriji zadržaće potreban broj naoružanog ljudstva za izvršenje potrebnog zadatka i to ljudstvo staviti na raspoloženju mom pomoćniku.4

Komandant druge beličke brigade traženo ljudstvo od strane komandant grupe korpusa5 (njih trideset) sa jednim oficirom i to kapetanom g. Veljom Miloševićem zadržaće kako je to već od strane komandanta grupe naređeno i to ljudstvo ne ulazi u obzir za dolazak na gore označenu prostoriju, nego će odeljenje formirati, od 25 (dvadeset i pet) mobilisanih ljudi. Verujem da će komandant brigade moći ovaj broj ljudi snabdeti sa oružjem i municijom sa teritorije svoje brigade i uputiti pod komandom jednog oficira. Isto tako komandant prve beličke brigade moći će da takođe prikupi isti broj naoružanih ljudi sa teritorije svoje brigade i njih pod komandom jednog oficira uputiti pravcem Bošnjana.

Komandanti prve i druge beličke brigade ova odeljenja formiraće odmah po prijemu ovoga naređenja i uputiti ih pravcem sela Svojinova, Izbenice, Orašje, Cernica i tu će dobiti naređenje za dalji svoj pokret.

Komandant temnićke brigade sa ljudstvom koje kod sebe ima krenuće odmah za selo Bošnjane i narediće komandantima bataljona da sa svojih teritorija prikupe ostatak naoružanog ljudstva, sa kojim će komandant izvršiti zatvaranje prelaza leve obale Z. Morave prema gore označenim naseljima.

O prednjem sam obavestio i komandanta V.M.G.K.6 radi znanja.

Dostavljeno komandantima brigada ovoga korpusa7.

KOMANDANT — MAJOR, Zdravko Z. Milošević

M. P.8

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 58, reg. br. 24/3 (S-V-6981).

2  Naziv jedinice napisan je mastilom, ćirilicom.

3  Kod Velikog Šiljegovca je 3. srpska NOU brigada napala delove Rasinskog korpusa. Borba je vođena celog dana 14. maja i naredne noći. Četnike je spasla intervencija bugarskih trupa iz pravca s. Đunisa. Opširnije vidi: Perović Milivoje, Južna Srbija, knj. I, Kultura, Beograd 1963, str. 351.

4  Tada je pomoćnik bio poručnik Milun Vidić.

5  Reč je o Velikomoravskoj grupi korpusa (Varvarinski, Ivankovač-ki i Resavski korpus).

6  Velikomoravska grupa korpusa. Tada je komandant bio potpukovnik Todor Gogić.

7  Korpus je imao 1. i 2. beličku i Temnićku brigadu.

8  Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — gorski štab br. 58«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument