ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA CERSKO-MAJEVIČKE GRUPE KORPUSA OD 11. MAJA 1944. KOMANDANTIMA CERSKOG I MAČVANSKOG KORPUSA ZA BORBU PROTIV JEDINICA NOVJ KOD ZAOVINE1

Štab

cersko majevičke grupe korpusa

jugoslovenske vojske u otadžbini

O. Br. službeno                                           

11 maja 1944 god. u 9 čas.

POLOŽAJ

ZAPOVEST

Sekcija Vardište raz. 1 : 100.000

U toku 10 maja vođena je borba sa komunističkim snagama2 na položaju Bukova Glava (1391) — k. 1427 — Rust —

—  Runjeva Glavica (1438) sa kog položaja komunističke snage potučene i razbijene verovatno su se povukle u pravcu: Krnje Brdo — Đurđevo Brdo ili ka selu Zaovine3.

U cilju gonjenja komunista potrebno je uhvatiti sa njima dodir i ispitati gde se sada komunističke snage nalaze pa u tom cilju,—

NAREĐUJEM:

1.— Cerska i Rađevska brigada krenuće odmah pravcem: Rušića Do — Bijela voda — zaseok Jevtići — Zaovine, sa zadatkom da izvide da li se na tom pravcu nalaze komunisti kao i to gde su odstupili. Po dolasku u selo Zaovine zaustaviti se i poslati mi izveštaj o rezultatu izviđanja4.

2.— Štab Cerskog korpusa sa drugom letećom brigadom i Azbukovačkom brigadom posešće položaj: Rust — (1321) —

—  Runjeva Glavica, desno hvatati vezu na k. 1427 sa Mač-vanskim korpusom čije komandno mesto biće na istoj koti.

Komandno mesto štaba Korpusa sa Azbukovačkom brigadom biće na Runjevoj Glavici.

3.— Mačvanski korpus sa svojom brigadom krenuće pravcem: Kaluđerske Bare — Tarabića brdo — Dobro Polje izbiti na položaj 1427 koji posesti i čekati dalje naređenje.

Komandno mesto na koti 1427.

Vezu u desno održavati sa Jadranskom brigadom a u levo sa štabom Cerskog korpusa.

4.  — Jadranska brigada krenuće odmah pravcem: Kalu đerske Bare — Tarabića Brdo — Greben i izbiti na Bukovu Glavu koju posesti i držati do daljeg naređenja5.

Komandno mesto na Bukovoj Glavi.

Vezu u levo održavati sa Mačvanskim korpusom a desno sa Bugarskim snagama ukoliko se tu nalaze.

5.  — Treća leteća brigada (Filipova) biće u rezervi na položaju kota 1141 a koja se nalazi jugozapadno od Tarabića Brda za jedan kilometar.

6.  — Ranjenike i bolesnike slati na Kaluđerske Bare.

7.  — Za vezu sa ovim štabom svaka jedinica odnosno brigada poslaće po dva ordonansa.

8.  — Komandno mesto ovog štaba: Đurđića Kolibe, odakle prelazi na k. 1141 pa onda na Rust i Gavran gde i izveštaje slati.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU

KOMANDANT — MAJOR, Drag. S. Kačić6

Dostavljeno:

Svim jedinicama u 9.30 čas.

Načelnik štaba

kapetan Mil. Slović7

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 77, reg. br. 17/2 (S-V-11235).

2  Borbu protiv četnika i nemačkih trupa vodili su delovi 2. proleterske divizije NOVJ. Četnički gubici: 35 mrtvih, 40 zarobljenih i 1 ranjeni (tom I, knj. 20, dok. br. 150).

3  O rasporedu i dejstvima jedinica 2. proleterske divizije vidi tom I, knj. 20, dok. br. 150.

4  O brojnom stanju i zadacima Cerskog korpusa vidi dok. bre. 143.

5  Četrnaestog maja četničke jedinice iz ove zapovesti napale su 3. srpsku NOU brigadu 2. proleterske divizije kod Semegnjeva, ali su odbijene uz gubitke od 15 mrtvih i ranjenih (tom I, knj. 20, dok. br. 150).

6  Dragoslav.                                                             

7   Miloš.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument