ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


*

IZVEŠTAJ KOMANDANTA VUČEDOLSKE BRIGADE OD 10. MAJA 1944. KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE O BORBI PROTIV DELOVA 2. DALMATINSKE BRIGADE KOD VILUSA I SARADNJI ČETNIKA I NEMACA U CRNOJ GORI1

2092

10 maja 1944 godine

Položaj

Za 200 3.—

Noću 9/10 maja tek. godine u 3 časa posle pola noći preduzeo sa napad na partizanske jedinice na položaju: Droš-korica — Zagora — Kaloper.

Na gore navedenim položajima nalazile su se jedinice II dalmatinske proleterske bragide4.—

Tačno u 4 časa posle pola noći borba je primljena na položajima oko Pišteta i vođena je do 13 časova 10 tek. meseca.

Partizani su potisnuti sa položaja Droškorice i povukli su se prema Jabukama, Zagori i Osječenici.

Od dalmatinske brigade u borbu su bile angažovane četiri čete u jačini od 100 do 130 boraca.

U borbi protivu neprijatelja učestvovao je jedan kombi-novani bataljon ove komande u jačini od 150 boraca.

U ovoj borbi poginula su četiri partizana, koja su nađena. Poginuli partizani-proleteri rodom su od Knina i Sinja iz Dalmacije. — Bilo je i ranjenih partizana. Zarobljenih partizana nije bilo.

Gubici na našoj strani: Poginuo jedan četnik — Bigović Dušan iz Grahovskog bataljona. — Ranjena su tri četnika (2 iz Grahovskog, a jedan iz Rudinsko-Trepačkog bataljona).

Zaplijenjena jedna puška sa jednog poginulog proletera, pištolj i nešto municije. — Drugog plijena nije bilo.

Za sada se nalazim sa brigadom na liniji: Derviš — Kurljaj5 — Bojanje brd.—

Za sada na teritoriji ove komande nalaze se sledeće partizanske snage: u s. Broćancu jedan bataljon, na Klobucima6 i Dobrom Dubu jedan bataljon, na Grahovcu jedan bataljon, na Vilusima štab 12 Hercegovačke brigade, u Spili jedan bataljon, u Jabukama, Zagori i do Osječenice jedan bataljon II dalmatinske. Prema dobivenim podatcima nalaze se još neke jedinice na teritoriji Banjana i Rudina ali ovo još nije tačno provereno. — Jačina ovih 5 bataljona je oko 600 boraca sa štabom brigade.

Pokret od Cetinja dospeo do Ceva gde su pribegli utvrđivanju sa br. 11.7 Da li će produžiti za sada pokret, nepoznato mi je. — Kako mi izgleda zadržaće se zajedno sa br. 11 na Cevu a iz kojih razloga nepoznato mi je.

Da li postoje još kakvi pokreti u Crnoj Gori sa naše strane nepoznato mi je. — Ivan Ružić je negde kod Nikšića. — Pokret prema teritoriji ove komande nije preduzimao za sada u koliko mi je to poznato.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

KOMANDANT, KAPETAN, Ivan M. Janičić

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 140, reg. br. 24/6 (CG-V-1460).

2  Štab Vučedolske brigade.

3  Šifra za Štab i komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine.

4 O rasporedu jedinica 2. dalmatinske brigade, tih dana, vidi tom HI, knj. 7, dok. br. 324.

5 »Derviš« i »Kurljaj« na karti 1 : 100.000 nisu nađeni.

6  Klobuk.

7  O borbama Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ kod Čeva protiv četnika i delova nemačke 181. pešadijske divizije, vidi tom III, knj. 7, dok. br. 246; tom XII, knj. 4, dok. br. 48.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument