ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVOD IZ OPERACIJSKOG DNEVNIKA ZLATIBORSKOG KORPUSA OD 30. MARTA DO 10. MAJA 1944. GODINE1

IZVOD IZ »OPERACIJSKOG DNEVNIKA« KORPUSA 18.2

30. III:            Pošto su komunisti odbijeni sa terena Zlatiborskog korpusa3 i gonjeni od strane Leteće i Zlatibor-ske brigade do s. Latvice, to su se brigade, po na-ređenju komandanta korpusa vratile na svoje terene da bi se blagovremeno moglo postupiti po naređenju Načelnika Štaba Vrhovne Komande — ra-diogram Br. 774 od 30 marta,4 kojim je naređena mobilizacija svih snaga i priprema za eventualni odlazak na zadatke van svojih terena.

1—3. IV: Izvršena je mobilizacija svih snaga korpusa tako da je pod oružjem bilo 2169 četnika, raspoređenih na terenima brigada u očekivanju naređenja za dalji rad i eventualni pokret.

4. IV:             Usled sprečavanja komunista da prodru preko Ušća5 i oblasti Raške dalje u Srbiju, po naređenju Načelnika Štaba Vrhovne Komande — radiogram Br. 31 od 4 aprila,6 Zlatiborski korpus imao je da zatvori pravac odstupanja komunista: oblast s. Jasenova. Po ovom naređenju izdata je operativna zapovest O.Br. 148 od 4. IV.7 po kojoj su jedinice korpusa zauzele sledeće položaje:

Zlatiborska brigada, jačine 750 ljudi: Bela Glava (k. 1337);

Užička brigada, jačine 570 ljudi: Bukov do —Bijočino Brdo — Pleće — sve istočna granica s. Jasenova;

Leteća brigada i štab korpusa, jačine 250 ljudi: Bela reka (Straža).

Grupe Račanskih brigada, jačine 599 ljudi na svom terenu sa zadatkom da čvrsto drži položaje na Drini i spreči svaki pokušaj prelaza komunista iz Bosne, preko Drine.

5—12. IV: Jedinice na položaju u očekivanju nailaska komunista po pretpostavci Vrhovne Komande. Vrše izviđanja u pravcu Katića i Kušića.

11 aprila naredio sam da Zlatiborska i Užička brigada krenu sa posednutih položaja u pravcu s. Katića i da napadnu komuniste u toj oblasti. Brigade su stigle u s. Katiće 12 aprila u 10 časova i preduzele izviđanja unapred.

13. IV:            U zoru — dok su brigade bile na položajima oko Katića — jedna grupa komunista,8 jačine 350 ljudi, napadne sa svih strana na Katiće. Posle borbe od 3 časa, komunisti su odbijeni u pravcu s. Kušića.9

Rezultat ovog sukoba: gubici komunista 7 mrtvih i 18 ranjenih. Plen: 7 pušaka.

Naši gubici: 1 mrtav i 2 ranjena.

Usled dolaska 1. bataljona Nemaca u s. Katiće naredio sam da se brigade povuku na stare položaje: Jasenovo — Klekova — Bela reka.

Istog dana dobiveno je naređenje Načelnika štaba Vrhovne Komande od 11 aprila da je od-' ređen delegat V. K. pukovnik Simić da objedini komandu Zlatiborskog i Požeškog korpusa.10 Delegat pukovnik Simić koji je stigao na teren 15. IV. naredio je zapovešću O. Br. 4811 da Zlatiborski korpus ostane i dalje na položaju određenom od strane Načelnika štaba V. K.

18. IV:            Po naređenju delegata O.Br. 49 od 18 aprila, formirao sam Leteći odred za nasilno izviđanje u pravcu s. Kušića. Odred je formiran iz sastava Zla-tiborske brigade pod komandom poručnika Pavla Markovića. Jačina odreda 120 ljudi sa najboljim naoružanjem; odredu je dat zadatak za rad.

19.  IV:            Od komandanta letećeg odreda sa terena dobiveni su dragoceni podaci o komunistima, njihovoj jačini i namerama.

Istog dana počeli su da dolaze iz Užica jače grupe Nemaca i odmah poseli položaje koje su držale naše jedinice po zapovesti od 4 aprila.

Usled dolaska Nemaca naredio sam da se jedinice ovog korpusa povuku i zauzmu položaje na 1. obali Rzava od s. Klekove do ušća Katušnice u Rzav kao uporišta za napad na crvene u oblasti Katića i Kušića,12 tako, da su imale sledeći raspored:

Zlatiborska brigada: Klekova — D. Bela reka — Treštena Stena;

Užička brigada: Treštena Stena (D. Ljubiš) — s. Cubraci — Đavo;

Leteća brigada i štab korpusa: Smiljansko brdo.

20.  IV:           Komunisti se nalaze u oblasti Katića, Kušića, Milandže i dalje prema Goliji i Javoru.

Okupatorske snage: Močioci — B. Reka — Jasenovo.

Naše jedinice: na starim položajima od 19. IV.

Požeški korpus na Okruglici — Ravnoj Gori. Deo Kalajtovićevih13 u s. Stitkovu, a deo I. Ravnogorskog korpusa u s. Močiocima.

Leteći izviđački odred korpusa u oblasti Mučnja.

21. IV: Po naređenju Načelnika Štaba V. K. radiogram br. 358—361 od 20. IV.14 izdata operativna zapovest grupi Račanskih brigada15 da formira I Ra-čansku brigadu jačine 300 ljudi za prelaz preko Drine i operacije u pravcu Srebrenice i naređeno da se izvrši prelaz u dogovoru sa majorom Račićem,16 noću između 24/25 aprila tg.

Istoga dana okupatorske snage naglo se povuku za Užice, zbog čega sam odmah naredio da jedinice Zlatiborske i Užičke brigade zatvore stare pravce i zauzmu položaje po naređenju od 4. IV. (Jase-novo).

22. IV:            U zoru stigla u s. Močioce jedna grupa komunista17 jačine oko 150 ljudi, a istog daaa pred veče još jedna grupa jačine oko 500. Ovog dana izviđačka odelenja Zlatiborske brigade imala su manji sukob sa komunistima i zarobile 7 partizana — Bosanaca.

23. IV: Od izviđačkih odelenja dobiveni su podaci, da komunističke snage koje nadiru pripadaju II i V komunističkoj diviziji i da su jačine najmanje 7500 ljudi sa velikom komorom, dakle iste jedinice koje su pokušale da prodru u oblast Raške i odbijene. Da je namera ove komunističke grupe povratak na terene Starog Rasa.

Toga dana stignu iz Užica jače nemačke snage i posednu položaje: Bela reka — Jasenovo.

Na osnovu izložene situacije naredio sam da jedinice Zlatiborskog korpusa, u mesto namerava-nog napada ostanu i dalje na određenim položajima u odbrani i spreče komunistima prelaz preko r. Rzava i dalji prodor u unutrašnjosti teritorije. Užička brigada pomerena je na prostoriju Sirogojno — Čičkova da spreči eventualni prelaz komunistima ako bi pokušali da se prebacuju istim kanalima natrag.

24. IV: Toga dana došlo je do manjih i beznačajnih sukoba.

Oko 4.30 časova jake snage iz sastava V komunističke divizije, jačine oko 900—1200 ljudi izvrše napad na jedinice Zlatiborske i Leteće brigade na položajima: Treštena Stena. U ogorčenoj i krvavoj borbi koja je trajala sve do 9,30 časova, komunisti su zadržani na obalu Rzava ali usled gađanja nemačke artiljerije sa položaja »Straža« usled čega su trpele gubitke i naše jedinice i usled velike nad-moćnosti komunista, brigade su se povukle na po-. ložaje: Smiljansko brdo18 Borkovac. U isto vreme jedna jaka komunistička kolona kretala se je pred sam mrak u pravcu Visoke preko Okruglice, gde je odbila delove Požeškog korpusa.

Borba je — sa malim prekidima — trajala ce-log dana do kasno u noć. Jedinice Zlatiborske i Leteće brigade sjajno su se borile i uspele da zadrže daleko nadmoćnije komunističke snage od daljeg prodora u oblasti Ljubiša. Naročito se je istakao 1 bataljon Zlatiborske brigade pod vođstvom svog već proslavljenog komandanta potporučnika Dragoljuba Savića, kome sam za pokazatu hrabrost izdao pohvalnicu a njegovom bataljonu dao naziv »Jurišni bataljon »Zlatibor«, kako će od sada da se zove.

Rezultat borbe toga dana: gubici komunista 73 mrtva, 162 ranjena i 28 zarobljenih. Ovo po iskazima samih zarobljenika i prema izjavi jednog njihovog funkcionera »Lud je onaj ko je naredio ovaj napad na Treštenu stenu koja nas je koštala naj-bolja 73 borca; od kuda da popunim gubitke«.19 Naši gubici: 4 mrtva, 16 ranjenih i 7 nestalih. Od zarobljenika čiji je broj bio priličan, doznalo se da komunisti nemaju nameru da se vraćaju za Stari Ras i Bosnu već da izvrše napad na Užice, zauzmu grad i produže dalje u Srbiju na »slobodnu teritoriju« oko Južne Morave, gde imaju svoje 4 brigade.

25. IV:             Posle borbe 24 aprila koja je trajala celog dana, nastupilo je malo zatišje. Naše jedinice su bile u pripremi i držale čvrsto svoje položaje. Posle kraćih čarki noću 24/25 aprila komunisti su oko 3 časa napali jakim snagama naše položaje i to sa dva pravca: od ušća r. Ljubišnice u Rzav i sa pravca Visoke a drugom slabijom kolonom jačine oko 700 ljudi izvrše nasilni prelaz r. Rzava između Čičkova i Sirogojna i napadnu delove Užičke brigade koja je držala ove prelaze u svojim rukama.

Posle žestokih i teških borbi nadmoćnim komunističkim snagama uspelo je da odbace naše jedi-' nice sa svojih položaja i ovladaju linijom: Cava — Drenovo (Katušnica) — Vladaja — Trnava. Naše jedinice se povuku na položaje: Zlatiborska i Lete-ća: Gostilje — Trnava, a Užička: zaseok Vulovići20 (Ravni) jer su komunisti nadirali i niz Rzav sa jedne i druge strane.

Štab korpusa povukao se sa Smiljanskog brda za Alin Potok i na Glizu.

Nemačke jedinice koje su se nalazile na položajima: Bela reka — Ljubiš povuku se na Smiljansko brdo—Borkovac.

Borba je trajala celog dana i završila se kasno u noć.

Rezultat sukoba ovog dana: gubici komunista 28 mrtvih, preko 68 ranjenih i 33 zarobljena, među kojima 7 Italijana i 5 ženskih. Plen: 5 tovarnih konja, nešto namirnica i 11 pušaka.21

Naši gubici: 3 mrtva, 9 ranjenih i 8 nestalih. Izgubili smo 4 tovarna konja: 2 iz Zlatiborske brigade i 2 iz štaba korpusa.

Nemci su toga dana naneli komunistima strahovito teške gubitke upustivši ih u dolinu Katušnice a potom ih napali teškim i lakim oružjem. Bez preterivanja može se reći da su im Nemci naneli najmanje 250—300 žrtava.22

Oko 18 časova iz Užica stigne još 50 kamiona Nemaca, razbiju komuniste u dolini Katušnice, oprave porušeni most na reci i na opšte iznenađenje svi Nemci se povuku za Užice kamionima. 26. IV:             Glavne komunističke snage izbile na liniju: Alin potok — Rožanstvo,23 desna kolona nešto slabija na liniju: Sirogojno—Ravni i niz Rzav na istu visinu, i preduzele pokret u tri pravca i to: glavna kolona Mačkat — Bioska — Stapari — Kadinjača; desna kolona dolinom Rzava, a leva kolona Alin Potok — Branešci — Šljivovica — Kremna — Kaluđerske bare — Solotuša — Kadinjača.

Okupatorske snage sve u Užicu kao i dobrovoljci i poljska straža.

Toga dana oko 4 časa jedna slabija kolona komunista napadne na jedinice Leteće i Zlatiborske brigade u Krivoj reci i bude odbijena. Užička brigada vodila je celog dana teške borbe i zadržavala snage komunista koje su bezobzirno napadale i probijale se ka pruzi Užice — Požega.

Štab korpusa odvojen od jedinica povuče se pravcem Branešci — Vrutci, a jedinice usled velike nadmoćnosti pravcem Zlatiborska i Leteća Ljubanje — Potpeće, a Užička Ravni — Drežnik.

Rezultat sukoba toga dana: na strani komunista 22 mrtva, veliki broj ranjenih i 18 zarobljenih. Plen: veći broj stoke koju komunisti poterali sobom.

Naši gubitci: 2 mrtva, 9 ranjenih i 27 nestalih. Poraz je pretrpela naročito Leteća brigada na položaju: Kriva Reka — Mačkat, gde je pored žrtava izgubila i 6 konja sa namirnicama.

27.  IV:             Glavne komunističke snage izbile u dve kolone na liniju: Bioska — Stapari — Ponikve, desna kolona: Drežnik — Kruščica, leva kolona: Solotuša.

Okupatorske snage: vrše odbranu Uzica u neposrednoj okolini grada.

Usled teške situacije — između komunista i okupatora — naše jedinice povukle su se i to: Leteća, Zlatiborska i Užička na liniju Sevojno — Tre-šnjica, a štab korpusa pravcem: Vrutci — Kadinjača — Jelova Gora sa namerom da se prebaci u Ribaševinu.

Istoga dana jedna grupa komunista napadne na dva bataljona I Račanske brigade na Prisedu (između Solotuše i Kal. bara) i posle sukoba od dva časa komunisti budu odbijeni u pravcu Ponikava. Rezultat sukoba ovog dana: gubitci komunista 13 mrtvih, 21 ranjenih i 11 zarobljenih. Naši gubitci: 1 mrtav i 2 ranejna.

28.  IV:             Komunističke snage izbile na liniju: Ponikve —— Kadinjača a desna kolona u Zdravčiće i Dobrodo. Okupatorske snage vode ogorčene borbe sa njima na svim mestima.

Jedinice Zlatiborskog korpusa na položajima: Trešnjica — Sevojno.

29.  IV:             Po naređenju delegata pukovnika Sirnica krenule jedinice u pravcu Visibabe gde su ostale celog dana na odmoru.

U jutro oko 5 časova 2 i 3 bataljon II Račanske brigade po naređenju komandanta korpusa posele su položaj: Konder — Glog, a štab korpusa nalazio se između s. Jelovika i Gloga. Pošto je tim pravcem naišla glavnina komunističkih snaga24 to je njihova leva pobočnica napala 2. i 3. bataljon II Račanske brigade i štab korpusa. Posle borbe od 2.40 časova štab korpusa i oba bataljona II R. brigade povukli su se u pravcu s. Kostojevića na Obodnik.

Ovog jutra dobiveni su podaci da tim pravcem nadire glavna komunistička kolona.

Rezultat sukoba ovog dana: gubici komunista 7 zarobljenih.

Naši gubici: 5 mrtvih i 3 nestala iz štaba korpusa i 7 ranjenih i 11 nestalih iz oba bataljona II Račanske brigade.

30. IV:            Zlatiborska i Leteća brigada sa delom Užičke brigade izbiju na liniju: Trnava — Gubin do — Ribaševina i preduzmu gonjenje komunista u pravcu Varde i dalje.

Istoga dana, komandant I Račanske brigade potporučnik Ordagić25 krstareći preko Ponikava u cilju izviđanja komunista, predhodno se javivši bugarskim jedinicama koje su bile na Ponikvama, produži izviđanje, ali oko 13 časova za vreme ručka, Bugarske jedinice sa jednog od položaja ispale nekoliko bacača granata koje na mestu ubiju potporučnika Ordagića i 5 vojnika a 7 teže rane. Zbog inače teškog stanja u Račanskim brigadama imao sam velikih teškoća dok sam uspeo da iskupim ljude koji su se bili razbegli uplašeni pogibijom njihovog komandanta. Odredio sam privremeno za komandanta brigade jednog komandanta bataljona iz te brigade potporučnika Obrena Jugo-vića i brigadu uzeo pod svoju komandu.

1.  V:              Glavne komunističke snage izbile na Vardu i produ[žu]ju dalje u nekoliko pravaca.26 Okupator ih goni u stopu. Moje jedinice produžuju gonjenje. Vršim koncentraciju Račanskih brigada za napad na komuniste sa boka.

2.  V:              Zlatiborska, Užička i Leteća na liniji: Varda, grupa Račanskih brigada na položaju: Jasikovac — Šarampovo. Štab korpusa: Kostojevići.

Na osnovu naređenja V. K. Br. 77 od 30 aprila27 izdao sam operativnu zapovest za dalji napad i gonjenje komunista sa zadatkom:

Zlatiborska: da izbije na liniju: Bratićevac (k. 879) — Oruljak;

Užička: da izbije na liniju s. Cebići — Zvečan (k. 1011);

Leteća brigada: na liniju Zlatiborske brigade: i Grupe Račanskih brigada: na liniju Sokolina (k 1225);

Štab korpusa: Jakalj.

1 bataljon 2 Račanske brigade pod komandom narednika Milojevića vodio je celog dana borbe sa komunistima na Dražinoj Ravni i Zarožju.

Rezultat služba28 ovog dana: gubici komunista 25 mrtvih, 8 ranjenih i 11 zarobljenih. Plen: 3 to-varna konja i 2 sanduka municije.29

Nismo imali gubitaka.

Do mraka jedinice izbile na liniju: s. Ćebići — D. Zarožje — zaseok Vasići — s. Jagodići — Sokolina. Komunisti u nadiranju prema Povlenu.

4.  V:                Glavne komunističke snage odbačene sa Povlena ponovo su pokušale da se vrate istim pravcem. Njihove predhodnice napadnu na delove Užičke brigade koji su bili na položajima u s. Ćebićima. Usled nadmoćnosti komunističkih snaga Užička brigada povuče se pod borbom na Vardu, odakle se tako isto pod jačim pritiskom povuče i posedne položaj: Glog — Konder.

Istoga dana jedinice Zlatiborske, Leteće i grupe Račanskih brigada vodile su borbe na Gnjiloj Proseci i Sokolini odakle ih odbiju u pravcu Zarožja, Gvozdačkih planina i Dražine Ravni.

Naročito žestoke borbe vodio je 1 bataljon 2 Račanske brigade koji je nanosio teške gubitke crvenima u stenama Zaroških planina i gudura.

Rezultat sukoba toga dana: gubitci komunista 27 izbrojanih komunističkih leševa, veliki broj ranjenih i 18 zarobljenih. Plen: 1 teški mitraljez »Breda« i 12 pušaka.            Naši gubici: 2 mrtva, 8 ranjenih i 30 nestalih.

5.  V:                Prema prikupljenim podacima na Vardi se nalaze slabije komunističke snage dok se glavnina nalazi u Zarožju. Cim su dobijeni ovi podaci izdao sam operativnu zapovest za napad na komuniste u oblasti Varde.

U s. Jagodićima, na Gnjiloj Proseci i Dražinoj Ravni vođene su teške borbe sa komunistima. Učestvovala je Zlatiborska i Leteća brigada koja je uspela da odbije komuniste u pravcu Zarožja, nanevši im teške gubitke.

Mi nismo imali gubitaka.

Usled dobivenih podataka da se glavnina komunističkih snaga vraća preko Varde naredio sam da se jedinice Zlatiborska, Leteća i grupa Račanskih brigada povuku na položaj Jasikovac — Sarampovo odakle će biti lakši napad u bok komunista.

6. V:                Prema dobivenim podacima da se na samoj Vardi nalazi samo predhodnica komunista naredio sam da se napadnu i izdao zapovest po kojoj je napad trebao da se izvede:

Zlatiborska: da napadne sa pravca Jakalj —Jelovik; Užička sa pravca Glog — Varda; grupe Račanskih brigada sa pravca: Godečevo.

Napad je počeo u 4 časa izjutra. Komunističke patrole i trojke bile su se već razmilele po svim selima: Jaklja, Jelovika, i Godečeva. Počela je žestoka borba. U osvit dana primećeno je izviđanjem da se glavnina komunističkih snaga kreće putem Var-da — Glog — Konder — Kadinjača i da je pokret preduzet još tokom noći između 5 i 6 maja. Ovim putem prošla glavnina komunističkih snaga jačine najmanje oko 5000 ljudi.

Borba je trajala celog dana sa pobočnicama i uspelo je grupi Račanskih brigada da oko 16 časova upadne u Vardu razbivši zaštitnice komunista30. Jednovremeno upala je u Vardu i jedna Oplenačka brigada.

Rezultat sukoba ovog dana: gubitci komunista 23 poginula, više ranjenih i 16 zarobljenih31. Plen: 1 teški mitraljez, 31 puška, 2 sanduka municije i nešto sanitetskog materijala pošto je u s. Godečevu bila partizanska bolnica.

Naši gubitci: 5 ranjenih, 4 nestala, i 1 mrtav.

Među poginulim komunistima bila su dva »oficira« što je ustanovljeno po oznakama činova.

Naredio sam gonjenje komunista i neprekidni napad iz pozadine, što je moralo biti privremeno obustavljeno usled napada nemačkih aviona.

Pred mrak toga dana jedinice su bile na položajima Jelova Gora — Cerje — Lazići — Dub, a na prostoriji Kik — Konder — Zaglavak crveni su ostavili oko 70 leševa. Borba prekinuta usled mraka.

Glavnina komunističkih snaga uspela je da se prebaci preko druma Užice — Rogačica kod Kadi-njače i između s. Duba i s. Zaglavka32 jer su okupatorske snage slabo zatvorile te pravce. Produženo je gonjenje komunista.

Rezultat sukoba: gubici komunista od naše strane 9 mrtvih i 16 zarobljenih. Od strane Nemaca preko 200 najmanje i veliki plen u stoci.33

8.  V:               Glavnina komunističkih snaga izbila na Ponikve.

Nadiru u dve kolone pravcima: Kaluđerske Bare — Dobro polje — Ljuto polje — Zaovine a jednom slabijom: Stapari — Bioska — Šljivovica. Žestoke borbe vodi okupator. Stotine i stotine leševa crvenih boraca leže po poljima Kadinjače, Ponikava i dalje prema Tari.34 Komunisti beže glavom bez obzira i traže spasa jedino u begstvu. Veliki broj ostao je po selima gde ih hvataju naše seoske straže i predaju komandama. Većim delom beže Srbi iz Crne Gore i Bosne (Kalinovik — Foča). Nemci su zaple-nili veliki broj komora.

Zlatiborska, I i II Račanska brigada izbile na Ponikve.

9.  V:              Naredio sam da jedinice ovog korpusa produže dalje gonjenje i to:

Zlatiborska i grupe Račanskih brigada prav-cem: Bioska — Kremna — Mokra Gora i dalje; Uži-čka brigada da izbije preko Drežnika na Alin po-tok odakle će bočno da dejstvuje. Štab korpusa u s. Dubu.

10. V:             Kapetan Tufegdžić35 stigao sa 1400 boraca. Bio je sastanak sa istim u s. Dubu. Delegat pukovnik Simić upućuje ga u cilju gonjenja preko Tare i Za-ovina.

Zlatiborska i grupe Račanskih brigada izbile na prostor: Kremna, i Šljivovica, a Bugari sa artiljerijom na Kaluđerske Bare.

Štab korpusa: severno od Kremne.

Overava:

Delegat-pukovnik

Jev. S. Simić36

KOMANDANT, kapetan Radović37

M. P.

Arhiva38

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 30, reg. br. 30/5 (S-V-1946). Na omotu dokumenta piše: »Izvod iz operacijskog dnevnika korpusa 18« i okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 18«.

2  Odnosi se na Zlatiborski korpus.

3  O dejstvima jedinica 2. proleterske i 5. udarne divizije NOVJ u širem prostoru Zlatibora i studeničkom kraju, vidi dok. br. 104; tom I, knj. 7, dok. br: 75, 77; knj. 20, dok. br. 150.

4,6 i7 Pomenute depeše i zapovest Redakcija nije pronašla.

5 Vidi dok. br. 110, 115, 136; tom I, knj. 20 dok. br. 150.

8 Napad je izvršio ojačam 1. bataljon 10. krajiške NOU brigade. Četnici su razbijeni uz gubitke od 5 poginulih i 8 zarobljenih. Bataljon nije imao gubitaka (tom I, knj. 7, dok. br. 114).

9 Tada se u širem rejonu s. Kušić nalazila 10. krajiška NOU brigada 5. udarne divizije NOVJ.

10  Vidi dok. br. 113.                                                               

11  Navedenu zapovest Redakcija nije pronašla.         

12 Vidi dok. br. 120.

13 Vuk Kalaitović. Vidi dok. br. 120.

14 i 15 Vidi dok. br. 125.

16 Dragoslav.

17 Odnosi se na 4. proletersku (crnogorsku)N0U brigadu 2. proleterske divizije NOVJ.

18 Na karti 1 : 100.000 Smiljanići.

19  U naređenju Štaba 5. udarne divizije NOVJ od 24. aprila 1944. Štabu 2. proleterske divizije za marš na prostorije Visoko — Kruščica — Dobrače navodi se da su delovi 5. divizije na kotama severno od Bele Reke brzo razbili četničke jedinice. Nema podataka o gubicima (tom I, knj. 7, dok.br. 151).

20  Naziv »Vulovići«, na karti 1 : 100.000 nije nađen.

21 i 22 Navedene gubitke Redakcija nije uspela da proveri.

23 O rasporedu i dejstvima jedinica 2. proleterske i 5. udarne divizije NOVJ, toga dana, vidi tom I, knj. 7, dok. br. 155 i 156; knj. 20, dok. br. 150.

24 Odnosi se na delove 5. udarne divizije NOVJ. ,Vidi tom I, knj-dok. br. 164 i 165.

25  Dobrosav.

26  Toga dana su jedinice 2. proleterske divizije NOVJ izbile na prostoriju: Seča Reka — Jakalj — Varda — Ćebići — Crveni Breg, i istog dana vodile borbu protiv četnika, nemačkih i bugarskih trupa i SDK. Opširnije o pokretu divizije i njenim borbama protiv neprijatelja vidi tom I, knj; 7, dok. br. 171; knj. 20, dok. br. 150.

27  Pomenuto naređenje Redakcija nije pronašla.

28  Verovatno sukoba.

29  U operacijskom dnevniku 2. proleterske divizije NOVJ navodi se da je 2. maja divizija imala gubitke od 1 poginulog i 1 ranjenog borca. (tom I, knj. 20, dok. br. 150).

30 i 31 U poslepodnevnim časovima 4. proleterska (crnogorska) brigada razbila je četničke napade. Istog dana 2. proleterska divizija imala je gubitke od: 8 poginulih i 5 ranjenih boraca (tom I, knj. 20, dok. br. 150).

32 Vidi tom I, knj. 7, dok. br. 150; tom XII, knj. 4, dok. br. 53.

33  U borbama od 7. maja 1944, 2. proleterska divizija imala je samo jednog ranjenog borca (tom I, knj. 20, dok. br. 150).

34  Toga dana 2. proleterska divizija, čije su jedinice bile na navedenoj prostoriji, imala je gubitke od 4 ranjena borca (isto).

35  Vojislav, komandant Cerskog korpusa. O zadacima korpusa vidi dok. br. 146.

36  Jevrem.

37  Dušan.

38  Dopisano olovkom, ćirilicom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument