ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ POMOĆNIKA KOMANDANTA ZLATIBORSKOG KORPUSA OD 9. MAJA 1944. KOMANDANTU KORPUSA O RASPOREDU JEDINICA I NAMERAMA DA SA NEMAČKIM I BUGARSKIM TRUPAMA NAPADNE JEDINICE NOVJ KOD SEMEGNJEVA1

I Pomoćnik

K-nta zlatibor. Korpusa

Intendant, kapetan II kl.

KOLAREVIĆ M. MILOMIR

9 maj 1944 godine u 20 čas.

Prepelište

s. Kremna

KOMANDANTU ZLATIBORSKOG KORPUSA

Situacija 9 maja uveče.

Pokret od Kostojevića i Cerja prema zapovesti od 8 maja2 izvršen pravcem Dub — Bioska i večeras se desna kolona nalazi i to:

I  Račanska brigada u pokretu od Kaluđerskih Bara za Miloševac.

II Račanska brigada u 15 časova stigla u s. Vitasi. Sa njom je i Štab Grupa brigada.

3, 4 bataljon i Štab Zlatiborske brigade u 15 časova izbio na liniju Pepeljev Grob — Prepelište (s. Kremna), gde se i sada nalazi.

Jurišni bataljon Zlatibor u 14 časova stigao u Rosulje (s. Šljivovica) gde se i sada nalazi.

Za vreme pokreta 4 bataljon Zlatiborske uhvatio 2 proletera sa oružjem iz X Krajiške brigade. Srbi, pravoslavni, komunisti, ne priznaju ništa.

Situacija kod crvenih:

9 maja rano izjutra grupa koja je bila u Šljivovici krenula za Semegnjevo.3 Uz put, a između Šljivovice, Kremana i Semegnjeva pokupili svu stoku koju su na paši našli. Savić otuda javlja da su meštane opljačkali do gole kože, da su sa sobom poveli oko 20 meštana da nose ranjenike i da im budu putovođe do Cigle! i da su 7 o.m. vršili napad na Palisat odakle su odbiveni uz velike gubitke.4

Grupa5 koja je kretala kroz Taru noću 8/9 maja napala je na Nemce u Mokroj Gori i posle žestoke borbe probila se zapalivši tom prilikom i ž. stanicu.6 Na Ljutom Polju, Dobrom Polju i u Zaovinama ih ima još uvek i oni će se verovatno još noćas prebaciti preko Mokre Gore jer se primećuje njihov pokret u pravcu Milekića. Ovi što su prošli kroz Mokru Goru otišli su u pravcu D. Jablanice. U toku današnjeg dana vodila se borba oko Jatara i južno od Mokre Gore. Nemaca još uvek ima po Mokroj Gori, zatim jedna četa iznad Milekića, jedna četa na Jelenskoj Kosi k. 1130, a jedna na Visokoj Gl. k. 1174. Pored toga Bugari i Nemci kod ž. st. Kremna. Drina od Višegrada do Starog Broda posednuta od Nemaca. Na Kaluđ[erskim] Barama Bugari.

Naredio sam za 10 maj pokret u 3 časa s tim da koncentrično napadnemo na Semegnjevo svi u 7 časova sa Viogora, iz Semegnjevske Gore i od Grude.6

Za svaki slučaj Užička i Leteća, kao i ostale snage: Požeški7 i dr. da krenu što pre na pravac Sirogojno — K.8 Brod, jer jedan izveštaj kaže da su seljacima u Biosci govorili da će ponovo na Ibar.

Na traženje seljaka iz Bioske da im se odmah odredi nov komandant mesta da bi što pre počeo sa radom, odredio sam dosadašnjeg zamenika Čedomira Stanića.

Kapetan Živanović9 se žali da nema municije. Izveštava: na pušku 5—8 metaka a na mitraljeze do 60.

Moral kod jedinica dobar. Ishrana i pored svih naređenja o rekviziciji, dosta slaba.

20,10 časova               

Kapetan

M. Kolarević10 M.P.11

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 30, reg. br. 22/6 (S-V-1973).

2  Zapovest nije pronađena. Vidi dok. br. 143.

3  O rasporedu i zadacima jedinica 2. proleterske divizije toga dana vidi tom I, knj. 7, dok. br. 187 i knj. 20, dok. br. 150.

4  Napad je izvodio 1. bataljon 1. krajiške NOU brigade 5. udarne divizije NOVJ. Vidi tom I, knj. 7, dok. br. 188 i 191.

5  Odnosi se na jedinice 5. NOU divizije koje su se probile preko železničke pruge Užice — Višegrad i spalile ž. st. Jatare.

6 Vidi dok. br. 143.

7 Misli se na Požeški korpus.

8 Kokin Brod.

9  Borislav, komandant Leteće brigade Zlatiborskog korpusa.

10  Milomir.

11 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 134«


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument