ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA KONJIČKE BRIGADE OD 8. MAJA 1944. NEMAČKOJ KOMANDI U KONJICU O UTROŠKU MUNICIJE I MOLBA ZA DODELU ISTE1

KOMANDA

KONJIČKOG ČETNIČKOG ODREDA2 8 maja 1944 god. BORCI.

NJEMAČKOJ KOMANDI

KONJIC.3

Za vreme akcija vršenih od 28 aprila do 5 maja 44,4 o čemu podnosim zaseban izveštaj, utrošilo mi je ljudstvo svu municiju kojom je raspolagalo. Sada mi je ljudstvo potpuno bez municije i u slučaju ma kakve borbe morao bih otstupiti usled nedostatka municije.

Aktom Vaše komande od 22 aprila 44,5 izvešten sam da mi stoji na raspoloženju u Vašoj komandi 2363 komada metaka za puške i 1440 komada metaka za italijanski puškomitra-ljez te da po istu pošaljem.6 Odmah sam poslao kurira sa konjima da pretera municiju i kada je kurir došao po municiju, u Vašoj komandi je odbijeno da se već dodeljena municija izda. Navodno su tražene prazne čaure (hilzne) da se pošalju pa će se tada municija izdati.

Iznenadilo me da mi se dodeljena municija nije izdala, pošto sam se ja sporazumeo sa Vašim komandantom da mi se izda municija bez vraćanja praznih čaura (hilzni). To iz razloga što ja ne vodim frontalne borbe, u kojim postoji mogućnost prikupljanja praznih čaura (hilzni), nego vodim gerilske borbe po strahovito hrševitom i teškom terenu, u kojima je ljudstvo u stalnim brzim pokretima i skokovima, te je nemoguće vršiti prikupljanje praznih čaura. Prikupljanje praznih čaura može se vršiti tek posle borbi po mestima gde su borbe vođene, a i tada se ne može prikupiti ni polovina utrošene municije, jer je teren strahovito krševit i municija istrošena se zagubi. Po završenom čišćenju terena, organizovat ću prikupljanje praznih čaura (hilzni) i tada ću Vam dostaviti iste.

Za sada a u duhu sporazuma sa Vašim komandama, molim da mi se hitno dostavi odnosno izda ranije dodeljena municija i to:

863 kom. čehoslovačke infanterijske municije,

1500 „ nemačke ss municije, i

1440 „ italijanske municije za puško-mitraljez.

koja mi je municija dodeljena za borbe vođene od 15 do 18 aprila 44 u sektoru sela Jezero—Kula—Čičevo.

Pored gore navedene količine municije, ranije mi dode-ljene od Vaše komande, molim da mi se dodeli utrošena količina municije u borbama vođenim od 28 aprila do 5 maja 44, i to:

8560 kom. puščane municije,                                             

3250 „ municije za italijanski puško-mitraljez,

2100 municije za italijanski teški mitraljez,

250 ručnih bombi,

150 signalnih raketli,

50 svetlećih raketli,

500 municije za M.P.

Trebovanje za gornju municiju dostavljam u prilogu i molim za izveštaj kada ću moći poslati konje po municiju.

Komandant, poručnik Voj. Reljić7

 

1  Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 232, reg. br. 27/16 (BH-X-444/l).

2  Odnosi se na Konjičku brigadu.

3  U Konjicu su se nalazili delovi nemačke 369. legionarske divizije.

4  Krajem aprila 1944. četnici Konjičke brigade vodili su borbu protiv Mostarskog NOP odreda. U iznenadnom napadu na manje obezbe-đujuće delove bolnice odreda, četnici su uništili bolnicu, pobili ranjenike a zarobljenike streljali. U izveštaju Štaba Nevesinjskog korpusa od 5. maja 1944. nemačkoj komandi u Nevesinju o tome se, između ostalog, kaže:

»KOMANDANTU NJEMAČKE VOJSKE«           

NEVESINJE

Akcijom nemačke i hrvatske vojske, na teritoriji sreza Konjičkog nije postignut nikakav uspjeh. Partizani za vrijeme ove akcije, sklonili su se u šume i kamenjare, pa odma nakon odlaska ove počeli da se sakupljaju i koncentrišu na sektoru sela Blaca,— Dule, — Grušča, sa namerom da ponovo ovladaju konjičkom Župom.

Ove partizane nakon njihove grupacije u selu Grušči, napao je Konjički četnički Odred na dan 28 IV t.g. i progonio ih je sve do kotline rijeke Rakitnice. U toj borbi je ubijeno 19 partizana, a više njih je ranjeno. Četnici su imali jednog mrtvog i jednog ranjenog.

Na dan 29 IV Konjički četnički odred napao je drugu grupu partizana na sektoru Humac—Vala, i ta je grupa potpuno razbijena. Partizani su imali 8 mrtvih i nekoliko ranjenih.

Na dan 30 IV četnici su pretresli čitav teren na kome su bili partizani i pronašli bolnicu, 9 partizana koji su likvidirani, pored toga uhvaćeno je 6 partizana, koji su nakon ispita streljani na licu mjesta... Znači u ovim borbama koje su vodili četnici, sa partizanskom bandom Šatora (Ibro — prim. red.) u Konjičkoj Župi u dane 28, 29, 30 IV o.g. uništeno je 43 partizana« (Arhiv VII, Ča, k. 232, reg. br. 26/16). U dokumentu se navode imena i funkcije ubijenih pripadnika odreda.

U Hronologiji oslobodilačke borbe (str. 726) navodi se da je u borbama protiv četnika u s. Grušči, 28. aprila 1944, poginulo oko 30 ranjenika, političkih radnika i boraca, a nekoliko ih je zarobljeno.                                                 

5 Taj izveštaj Redakcija nije pronašla.

6 Vidi dok. br. 154.

7 Pseudonim Veljka Hemetića, komandanta Konjičke brigade.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument