ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA VUČEDOLSKE BRIGADE OD 6. MAJA 1944. KOMANDANTU TREBINJSKOG KORPUSA O SARADNJI ČETNIKA I NEMACA U BORBAMA PROTIV JEDINICA NOVJ KOD ČEVA I POLOŽAJIMA KOJE DRŽl BRIGADA1

2092 6 maja 1944 godine                                         

Položaj                                         

Za 250 3 i 68. 4 —

Primio sam Vaš akt od 5 maja t.g.5 i kao odgovor na isto dostavljam Vam sledeće:

Situacija: Jake partizanske snage skoncentrisane su u Katunskoj Nahiji. Naše jedinice iz Danilova Grada sa br. 11,6 dospjele su do Čeva. Vode se stalne borbe.7 Partizani od Gornjeg Polja, preko Trubjele i Jabuka neprestano saobraćaju upućujući pojačanja za Katunsku Nahiju. Druge partizanske snage nalaze se na liniji: Trešnjevo—Pišteti—Lipov do, i na Kaloperu se povezuju sa delovima XII Hercegovačke partizanske brigade, koja se nalazi na liniji: Kaloper—Grahovac—Omutić—Zebljak—Klobuk do Petrovića.

U slučaju da partizanske snage iz Katunske Nahije budu potisnute, njihov pravac odstupanja je jedino Pišteti—Živa— Jabuke i Zagora, te bi sve te snage bile bačene na nas, a u tom slučaju se ni najmanja teritorija ne bi mogla održati bez jačeg oslonca.

Vaša zamisao za upućivanje 2518 na Bojanje brdo, za napad na partizane u pravcu Vilusa i Klobuka, je idealna i po mom shvaćanju, to je jedini način za čišćenje Klobuka i Vilusa, po gotovo kada se ne raspolaže artilerijom ali bojim se da bi postignuti uspeh bio privremeni, jer se teritorija Banja-na i Vilusa, ne može držati, dok god su jače partizanske snage u Katunskoj Nahiji, po gotovo što se moja brigada mora angažovati na liniji, Pišteti—Prisoja do Osječenice, jer je obzirom na još vrlo jake partizanske snage u Crnoj Gori ne-smem rasturati na mnogo veliku prostoriju.

Prema tome, vaša zamisao o izvođenju prednjeg mogla bi se privesti u delo, samo pod uslovom da vaše jedinice po zauzeću Vilusa, ostanu na liniji: Vilusi, Petrovići—Vraćeno-vići—Bileća, sve dotle dok se ne završi čišćenje Katunske Nahije, a zatim zajednički da izvršimo čišćenje dalje teritorije.

U koliko ovo prihvatite, i ostanete pri tome da se pristupi izvršenju prednje zamisli, mislim da bi trebalo, da izvesne snage i od Lastve napadaju, s tim da se kreću do Za-strma i tu zadrže sve dok se nebi zauzeo Kosmaš i Ilino brdo, prodorom ka Vilusima.

Moja brigada bi u slučaju izvođenja prednjega morala operisati pravcem prema Zagori i Droškorici, gde se nalaze partizanske snage koje bi nam ostale za leđima, kada bi pravili uži prodor prema Vilusima, a operišući u ovom pravcu ja bih odsecao partizanske snage u Katunskoj Nahiji čime bi se i Vaš uspeh osigurao.

Izvršenje ove zamisli moglo bi biti u roku od 24 časa po izlasku 251 na Bojanje brdo, s tim što bi ste me trebali blagovremeno obavestiti o času izlaska 251 i dostaviti detaljan plan o ovoj akciji, koji bih sa komandantom 251 na licu me-sta prostudirao i primio na znanje.

Moja jedinica se sada nalazi na liniji: Kličevac—Podkurjaj—Petkovići—Bojanje brdo.

Upućujem Vam, zarobljenoga partizana Miljanovića Mihajla, iz sela Vrpolja opštine Ljubomirske. Imenovani se nije predao već je uhvaćen, pokušavajući pri tome da da otpor, na nadležnost, pošto je sa Vaše teritorije.9

Moju četu koju sam ostavio u Lastvi ostavljam i dalje s tim da je u slučaju pokreta možete upotrebiti kao i vaše jedinice.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU

Kapetan, Ivan M. Janičić

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 140, reg br. 22/6 (CG-V-1458).

2  Štab Vučedolske brigade.

3  Štab Trebinjskog korpusa.

4  Risto Kovačević, kapetan, na službi u Štabu Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine.

5  Pomenuti akt Redakcija nije pronašla.

6 Odnosi se na delove nemačke 181. pešadijske divizije.

7 Napad na Nemce i četnike kod Čeva vršili su 3. maja 1944. tri ba-taljona 6. crnogorske NOU brigade, jedan bataljon 2. dalmatinske NOU brigade i jedan bataljon Lovćenskog NOP odreda. Neprijatelju je stiglo pojačanje iz Danilovgrada i uspeo se održati uz gubitke, i to 60 poginulih Nemaca i 70 četnika, ranjenih je bilo preko 100, zarobljeno 13 četnika. Jedinice NOV imale su gubitke od 5 poginulih i 16 ranjenih boraca. Borbe kod Ceva nastavljene su i narednih dana. Opširnije vidi tom III, knj. 7, dok. br. 232, 236 i 246.

8  Trebinjska brigada.

9  Zarobljene pripadnike NOVJ četnici su predali Nemcima. Tako u izveštaju komandanta Vučedolske brigade od 6. maja 1944. upućenom kapetanu Risti Kovačeviću o borbama četnika i Nemaca protiv jedinica NOVJ kod Grahova, pored ostalog, piše: »U prilogu akta dostavljam izveštaj poručnika g. Kovačevića (Mirka — prim. red.) i sliku Maršala Tita. Kao što se vidi iz prednjeg zarobljenik je predat br. 11« (Arhiv VII, Ča, k. 140, reg. br. 23/6).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument