ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA KOLUBARSKOG KORPUSA OD 4 MAJA 1944. KOMANDANTIMA BRIGADA ZA MOBILIZACIJU LJUDSTVA RADI SPREČAVANJA PRODORA JEDINICA NOVJ KA PL. POVLENU1

GORSKI ŠTAB 782                                                                   

Str. pov. Br. Službeno

4 maja 1944 godine              

Položaj.

KOMANDANTU GORSKOG ŠTABA 78 — I 3

Od Vrhovne komande primljena je radio-depeša danas Be. ff. 613 i 614 od 2 maja sledeće sadržine:

»U toku prvoga maja glavne komunističke snage bile su u oblasti Jelove gore — Varda4. Neško5, Raković6, Ajdačić7 i Kalabić8 preduzeli su prvog maja napad sa linije: Kukalj, južno od Mravinaca — Osijanj k. 841 — Seča Reka9. Račić10 prvog maja bio je na položaju u oblasti Pašine Ravni — Ti-sova Glava — Debelo Brdo — Stubica. Račić je odbio njihov noćni napad. Drugog maja u četiri časa crveni su ponova preduzeli napad i potisli desno krilo Račića.

Levo krilo Račića sa Borovnjaka i Stubice povuklo se na Jablanik. Borbe se vode. Zlatiborski korpus napada pravcem: Jelova Gora — Varda. Jedna grupa crvenih izgleda probila se ka Mravinjacima11 i Povlenu12. Najhitnije se pripremite i zauzmite pogodan raspored za brzu akciju ako crveni pokušaju prodiranje Valjevu i Rudniku. Pripremite Kolubarski korpus da se odmah što pre krenuti u akciju čim se naredi.

Topalović13 da se što pre prebaci i grupiše oko sela Planinice«.

Dostavljam prednje komandantu radi znanja i, —

NAREĐUJEM:

1.  — Komandant II Tamnavske brigade, u vezi neposredno primljenog naređenja od komandanta grupe korpusa,14 najhitnije će pripremiti celu svoju brigadu za pokret, ako zato naknadno primi naređenje od ovoga štaba ili od štaba grupe korpusa. Za sada držati brigadu prikupljenu po bata-ljonima ali svi da gravitiraju ka Lajkovcu, pošto će u tom pravcu biti naređen eventualni pokret.

2.   — Komandant I Tamnavske brigade prikupiće celu svoju brigadu, i odmah prebaci na liniju: sela Slatina — Ra-duša prema podgorskom srezu. Na ovoj liniji izvršiti obez-beđenje i voditi računa da nebi došlo do iznenađenja. Neke patrole crvenih pojavile su se u tom kraju, a ima izgleda da se preoblače u nemačku uniformu i tako izviđaju predte-ren za svoje trupe.

Za ishranu vojnika poneće svaki vojnik suvu hranu za pet dana, a posle toga hleb će se primati sa Uba, a ostalo bataljonske komore prebacivaće hranu sa reona bataljona.

Za sanitet komandant će sobom povesti d-ra Markovića Rajka, koji sobom da ponese najpotrebniji zavojni i sanitetski materijal.

Veza sa ovim štabom biće preko četovođe sela — rzovice.15

3.   — Komandanti I i II Tamnavske brigade uhvatiće i međusobnu vezu u cilju obaveštavanja i eventulnog potpomaganja. Komandant I Tamnav. brigade odmah će uhvatiti vezu i sa komandantom sreza Podgor. i Valjevskog radi oba-veštenja o situaciji u tim srezovima.

Mere opreze i obaveštavanja da budu zastupljene do maksimuma.

Dalja naređenja za rad primaće se iz štaba ovog korpusa i iz štaba grupe korpusa.

4.  — Da komandant posavske brigade mobiliše celu svoju brigadu i izvrši posedanje i obezbeđenje desne obale r. Save na liniji: s. Ušće — s. Skela — s. Zabrežje i zaključno sa granicom Kolubarskog i Avalskog korpusa. Za obezbeđenje reke Save uzvodno od Ušća preduzeti su koraci kod komandanta Mačvanskog korpusa. Za obezbeđenje nizvodno od naše granice sa Avalskim korpusom preduzeti su koraci kod komandanta Avalskog korpusa.

Komandant će svu graničnu stražu na svojoj teritoriji staviti pod svoju kontrolu i kontrolisati njihovo noćno vršenje službe.

Posedanje reke Save izvršiti po grupama tako da na ugroženo mesto može brzo da stigne naša intervencija. Noću organizovati neprekidno kretanje naših patrola pored Save.

Kako se jedna jača komunistička grupa probila do blizu Mravinaca, sa tendencijom kretanja u pravcu severozapada, postoji mogućnost da ova grupa koja broji do 6.000 ljudi ima nameru da naše bliže i dalje snage veže za sebe, makar i po cenu svoga uništenja, kako bi se tereni oko Save oslobodili naših jedinica i na taj način stvorili vrata njihovim jedinicama iz Srema za ulazak u Srbiju. Ovo nije samo prazna pretpostavka već činjenica zasnovana na neoborivim podacima koji su prikupljeni.

Prema svemu izloženom dužnost i odgovornost komunista Posavske brigade velika je i tesno vezana za opšti uspeh. Po cenu najvećih žrtava nesme se dozvoliti da se u ovom vremenu prebaci ma i najmanja komunistička snaga iz Srema u Srbiju.

Na izvršenje.                         

Prijem naređenja potvrditi.

Dostavljeno:                                                 

Komandantima I i II Tamnav. i  Posavske brigade.   

 KOMANDANT kapetan I klase, Mil. Lapčević16                                  

M.P.

Do pokreta vršiti vežbanja sa jedinicama po dostavljenom programu.17

GORSKI ŠTAB BR. 78/1.

Str. Pov. Br. 416           

12 maja 1944 godine         

Položaj

Naređenje za koncentraciju i posedanje položaja Brigada sela: Gvozdenović Kršna glava itd.

Po izvršenju ovoga naređenja to ovo,

u AKTA:

                                   KOMANDANT..

                                            Perić18

M.P.

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 71, reg. br. 43/1 (S-V-9803).

2  Šifra za Kolubarski korpus.

3  Redakcija nije utvrdila na koju se brigadu odnosi. U sastavu korpusa bile su 1. i 2. tamnavska i Posavska brigada.

4  Odnosi se na jedinice 2. proleterske udarne i 5. udarne divizije NOVJ. O njihovom rasporedu i zadacima vidi tom I, knj. 7, dok. br. 166 i 168; knj. 20, dok. br. 150.

5  Nedić, komandant Valjevskog korpusa.

6  Predrag, komandant 2. ravnogorskog korpusa. 7 Filip.

8  Nikola

9  Napad četnika i Nemaca vršen je na jedinice 2. proleterske udarne divizije. Vidi tom I, knj. 7, dok. br. 171.

10  Dragoslav.

11  Mravinci.

12 Jedinice 2. proleterske udarne divizije su 2. maja razbile četnike i delove 2. i 3. puka SDK i proterale neprijatelja sa V. i M. Povlena. Vidi tom I, knj. 20, dok. br. 150.

13 Dragomir.

14 Misli se na Posavsko-kolubarsku grupu korpusa. Komandant je bio Vladimir Komarčević, major.

15 Nejasno. Verovatno: Brezovice.

16  Milorad.

17  Rečenica je napisana mastilom, ćirilicom.

18 Ratko.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument