ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ OFICIRA ZA VEZU NEVESINJSKOG KORPUSA OD 3. MAJA 1944. KOMANDANTU KORPUSA O RAZGOVORU SA NEMCIMA U VEZI SA PRIMANJEM HRANE ZA ČETNIKE I PREDAJE STOKE NEMCIMA 1

Oficir za vezu Komande grupe četničkih odreda

Nevesinje2 3 maja 1944 godine.—

REFERAT.

Komandantu grupe četničkih odreda.—

Danas posle podne bio sam pozvan u ovdašnju Njemačku komandu. Samnom je došao Vojin Buha kao pretstavnik ovdašnje komande sreza.

Tamo su bili pored majora Zegera i njegovog ađutanta, major — intendant »Vražije Divizije«3, sa još dva mlađa oficira.

Pozvali su nas radi rasprave pitanja snabdevanja njihove vojske mesom i stočnom hranom. Predložili su:

1)  Da četnici, kao protuusluga za hranu koju primaju od njemačke vojske, dadnu izvesnu količinu mesa i stočne hrane.

2)  Da mi sa svoje strane obećamo koliko možemo čega redovno davati.

3)  Da će nemačka vojska, da bi nam ovo olakšala, za svakih 10.000 kgr. izdatog mesa žive vage, dati 100 kgr. soli.

4)  Pitanje snabdevanja hranom četnika kao i do sada nije dovoljno, ali dalo se primetiti da je to uslovljeno pitanje pod tač./1.

5)  Traži se naša saglasnost da se meso od seljaka koje se dogoni na pijacu, otkupljuje po ceni od 320 kn4 po kilogramu žive vage, jer kažu da su to cene koje je odredila hrvatska vlast, a sa kojima se saglasio ovdašnji pretsjednik opštine.

6)  Da četnička komanda insistira da pravoslavno stanovništvo procentualno dogoni na pijacu onoliko stoke koliko do-gone muslimani i hrvati (izgleda da su hrvati tužili da mi sprečavamo dogon i prodaju stoke na pijaci).

7)  Mi smo objasnili položaj našeg seljaka u odnosu na seljaka hrvata i muslimana koji imaju punu pomoć i podršku hrvatske vlasti. Naše slabo ekonomsko stanje. Žrtve koje smo dali u borbi protivu komunista i obavezu staranja o njihovim familijama koje su ostale bez hranitelja. Šverc sa svim pa i monopolisanim artiklima koje narod mora da kupuje po cenama crne berze te sve druge okolnosti koje nalažu da se naš narod pomaže, a ne da se odmaže ali to sve izgleda njih se savršeno ne tiče, već traže odgovor na postavljena pitanja, odnosno zahteve.

Rekli smo da ćemo čitavu stvar predočiti našim merodavnim starešinama koji će po toj stvari doneti odluku i istu saopštiti njemačkoj komandi.

Napominjem da su mi na njemačkom jezaku govorili i o mogućnosti rekvizicije, a nama su rekli i to da će za otkupljenu stoku na pijaci, eventualno jedan mali procenat isplaćivati u soli po ceni od 150 kn. po kilogramu.

Prednje se dostavlja molbom da se donese potrebno rešenje i potpisanom dadnu direktive za odgovor. Br. ff. 613 i 614 od 2 maja sledeće sadržine:

Kosta Dakić

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 232, reg. br. 25/16 (BH-X-443).

2  Odnosi se na Nevesinjski korpus.

3  Odnosi se na nemačku 369. legionarsku diviziju.

4 Kuna, novčana jedinica tzv. NDH.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument