ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA NACIONALNIH TRUPA CRNE GORE OD 30. APRILA 1944. NEMAČKOJ FELDKOMANDANTURI U CETINJU O BORAMA PROTIV NOVJ KOD CETINJA1

Kopija

KOMANDA NACIONALNIH TRUPA

CENE GORE2

O Broj Sl.

30. IV 1944 god.

CETINJE

SAMOSTALNOJ FELDKOMANDI la.

CETINJE

Danas u 16 časova primljen je izveštaj od kapetana g. Martinovića sledeće sadržine: Jučer u 10 časova u pravcu našeg kretanja naišli smo na otpor partizana jačine oko 1 bataljon slabijeg sastava3, oko 70 ljudi. Borba je vođena oko-podne i trajala je do 16 časova. Ranjenih i mrtvih od naše i Njemačke strane nije bilo, a od partizana bilo je izvestan broj ranjenih. Partizani su odstupili u pravcu Stitara, a sa jednim manjim delom u pravcu Mikulića. U toku daljeg pokreta za selo Mikuliće naišli smo na slabiji otpor ispred po-menutog sela i zauzeli selo Mikuliće u mraku. Zanoćili smo u selo Mikuliće.

Danas u 5 časova u jutro izvršili smo pokret put Tomića i Resne. Oko 10 časova naišli smo na otpor jačine jedne čete na položaju Maroevica, naša prethodnica zauzela je kote oko Maroevice i samu Maroevicu i odbacila partizane u pravcu Malošin Do. Odbacili smo neprijatelja i produžili pokret ka Resni. U Resnu smo stagli u 16 časova. Ranjenih i mrtvih od naše i Njemačke strane nije bilo. Municija i hrana da se redovno upućuje.

Kod vojnika je veliki moral i disciplina. Dalja naređenja čekamo od majora Keniga.

Prednje se dostavlja radi znanja.

KOMANDANT MAJOR

 

1  Kopija originala (pisanog na mašini, latinicom) u Arhivu VII,. Ča, k. 147, reg. br. 42/3 (CG-X-114).

2  O obrazovanju te komande vidi dok. br. 138.

U nekim dokumentima kao komandant te komande potpisuje se potpukovnik Đorđe Lašić.

3  Tada su na tom sektoru dejstvovali delovi 6. crnogorske NOU brigade.

4 Jovo Đukanović, major.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument