ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE DRAŽE MIHAILOVlĆA OD 30. APRILA 1944. KOMANDANTU MLAVSKO-SMEDEREVSKE GRUPE KORPUSA ZA BORBU PROTIV PRIPADNIKA NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA U SMEDEREVSKOM KRAJU1

GORSKI ŠTAB BR. 12           

O. Br. službeno                             

30 april 1944 godine

Položaj                   

KOMANDANTU SMEDEREVSKOG KORPUSA. —

U Smederevskom kraju još nikako nije uređeno stanje. U poslednje vreme tamo su se pojavile komunističke grupe i njihovi simpatizeri3. Takvo stanje niukom slučaju ne sme se više trpeti. Smederevski kraj ima se po svaku cenu očistiti od komunista, i organizovati kako je to urađeno u ostalim krajevima Srbije. U vezi sa ovim, —

NAREĐUJEM

1.  — Da komandant Mlavskog korpusa4 odmah stavi na raspoloženje 1000 (hiljadu) vojnika potpukovniku Milošu Radojloviću, — komandantu Mlavsko-Smederevske grupe korpusa5.

2.  — Potpukovnik Radojlović, — komandant Mlavsko--Smederevske grupe korpusa odmah će se sa svima jedinicama Mlavsokg korpusa (jačine 1000 ljudi) krenuti u Smederevski kraj i povesti najenergičniju akciju na čišćenju komunista i njihovih simpatizera, a jednovremeno vršiti organizaciju stanovništva.

3.  — Komandant Mlavskog korpusa i komandant Mlavsko--Smederevske grupe korpusa depešom će me hitno izvestiti o   izvršenju prednjeg naređenja. Komandanta Smederevskog korpusa, i jedinice Smederevskog korpusa ppukovnik Radojlović takođe će upotrebiti u ovoj akciji.

Nikakve izgovore, niti odlaganje akcije neću primati. O izvršenju akcije odgovoran mi je ppukovnik Radojlović, kao i svi ostali starešine u koliko ne postupe po ovome naređenju.

Hitno je!

Načelnik Štaba Vrhovne komande, i ministar vojske, mornarice i vazduhoplovstva, Armijski Đeneral, Drag. M. Mihailović              

M.P.6

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 4, reg. br. 3/3 (VK-V-256).

2  Šifra za Štab Vrhovne komande.

3  Vidi dok. br. 127.

4  Simeon Siniša Ocokoljić.

5 Grupa je formirana marta 1944. U njenom sastavu bili su Mlavski i Smederevski korpus (teritorija srezova: mlavskog, homoljskog, ramskog, moravskog, požarevačkog, jaseničkog, velikooraškog i podunavskog).

6 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — gorski štab br. 1«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument