ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA ROMANIJSKOG KORPUSA OD 29. APRILA 1944. KOMANDANTU BRIGADE »ROMANI-JA« ZA SADEJSTVO S NEMAČKIM TRUPAMA PRI NAPADU NA 17. UDARNU DIVIZIJU NOVJ KOD VLASENICE1

 Najhitnije

KOMANDA                                             

JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

GORSKI ŠTAB 2202                       .                   

Str. Pov. Br. Službeno

29 aprila 1944 god.

KOMANDANTU JURIŠNE »ROMANIJA«

Komandant Istaknutog dela štaba V. K. dostavio je sledeće naređenje3:

Komandant Vlaseničke brigade dostavio je izveštaj sledeće sadržine:

»Jutros, 27 ov. m. oko 9 časova, od Sokolovića preko Mrkalja i Visočnika stigli su komunisti u selo Berkovinu. Ovo je razbijena 27 komunistička divizija4. Na Berkovini se sada nalazi 2 Krajiška brigada sa štabom divizije u kući Ilije Dragića. Primećeno je oko 100 vojnika, dok meštani govore da ih ima više, ali koliko ih ima u Malom Polju ne znam, jer se nije mogla uhvatiti veza sa komandantom 2 Planinskog bataljona, koji je otišao u pravcu Žeravice. Pred veče su Nemci5 gađali komuniste iz bacača na Berkovini. A sa Krama i sa topom od Žljebova. Izgleda da je namera komunista da se probiju preko D. Babine za Knežinu i dalje, verovatno preko G. Babine za Drapniće. Ovo se zaključuje po tome što su jednoj ženi iz Poljanice blizu Vrabačke davali 10.000 kuna da ode do G. Babine u cilju izviđanja da tamo slučajno nema Nemaca.

Partizani govore da u sastavu 2 Krajiške nalazi se i Bir-čanski odred i jedan deo Moravske brigade6. Kolika je jačina nepoznato je. Sa Krajiškom je i turska brigada7. Govorili su da su juče vodili ogorčenu borbu sa četnicima8. Pljačkaju mnogo. Moral im je vrlo slab. Slabo odeveni imaju vrlo slabu obuću. Imaju vrlo jak pritisak od Nemaca. Nemci su otpočeli da gađaju topovima Berkovinu. Moje je mišljenje da će se partizani pokrenuti najverovatnije u pravcu zapada. U vezi istog molim komandanta da se izda najhitnije naređenje komandantu I Sarajevske brigade, ove i Kladanjske brigade, da se što pre posedne sa ove strane prema komunistima: Siri-jevići — Pusto selo, Zagrade — Bukovik — Kazmerići — r. Bioštica (selo Jabuka — Sarenovo polje — Žunovi — Kruševo — Progoševo). Desno krilo ovoga položaja zalomljeno je zbog ustaša koji iz Sokolca ispoljavaju nameru da upadnu u našu teritoriju.«9

Na osnovi prednjeg komandanti će najhitnije narediti svojim jedinicama (I Sarajevska — Vlasenička — Leteća Romanija i Kladanjska) da posednu položaje i to:

I Sarajevska, leteća »Romanija« i Vlasenička selo Buko-vik — Kazmerići — Jabuka — Sarenovo polje — Žunovi —

Na Kaljini održavati vezu sa Kladanjskom brigadom.

Ovom akcijom rukovodiće poručnik Tuševljaković.10

Pod komandom Tuševljakovića biće i Kladanjska brigada, koja poseda položaj severozapadno od r. Kaljine severno preko sela Kruševa — s. Progoševo.

Za rezervu koristiti jednu od letećih jedinica najbolje »Romaniju«, koju držati pozadi svog desnog krila a na prostoru Rijeci — s. Cvrčići — Kaljina — Hasa.

U vezi prednjeg naređujem:

Da brigada 22111, brigada »Romanija« i brigada 22412 posednu položaj: s. Bukovik — Kazmerići — Jabuka — šarenovo Polje — Žunovi.

Na Kaljini održavati vezu sa Kladanjskom brigadom.

Kako Nemci u vezi sa ustašama vrše akciju pravcem drum: Sokolac — Vlasenica kao i iz prostora: Kladanj — Olovo, to iste ne napadati u koliko budu korektni prema našem življu, a po potrebi Nemcima staviti na raspoloženje sigurne putovođe od meštana-stanovništva.

Da bi se nepoželjni sukob sa nemačkim snagama izbegli važe sledeći znaci raspoznavanja: »Ozren—Javor«

Ispred položaja isturiti delove za osmatranje i javljanje u cilju blagovremenog otkrivanja neprijatelja i ispoljavanja njegove namere.

Pošto su komunisti pritisnuti od Nemaca a oskudni u svima potrebama, jako demoralisani, to će komandant na stati da se ovi pogodni momenti iskoriste drskim i energičnim radom i zalaganjem.

O svima novostima i promenama najhitnije izveštavati.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

DRAŽA NAS VODI VELIČINI I SLOBODI                                   

POBEDA JE NAŠA!

KOMANDANT

pukovnik, Goj. Borota13

Dostavljeno svim jedinicama.

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 232, reg. br. 8/3.

2  Šifra za Romanijski korpus.

3  Istaknuti deo štaba Vrhovne komande izdao je još 23. aprila 1944. naređenje za dejstvo jedinica Romanijskog korpusa. U njemu se, pozivajući se na naređenje Draže Mihailovića od 20. aprila, naređuje da u napadu na 17. udarnu diviziju NOVJ, na prostoru srebreničkog i vla-seničkog sreza, učestvuju sledeće jedinice: leteća brigada »major Todorović«, Romanijski odred, leteća brigada »Romanija«, 1. sarajevska brigada, 1. i 2. bataljon Vlaseničke brigade, Olovski bataljon Kladanjske brigade, Ozrenska leteća brigada i jedan bataljon od 100 četnika iz Visočke brigade. U naređenju se, pored ostalog, kaže:

»Komandant Romanijskog odreda postaraće se da spremi što veću rezervu hrane i municije za ostale jedinice i da udesi, ako je moguće, da br. 11 (nemačke trupe — prim.red.) pođe u napad drumom za Vlasenicu. Komandant leteće brigade majora Todorovića u sporazumu sa kapetanom Glumcem postaraće se da se do 28. ov. mes. prebaci sa desne obale Drine što veća količina brašna u Sokoloviće, kao i da prebaci moju radio stanicu i sigurno sprovede do Sokolovića dajući joj potrebno obezbeđenje.

Do 26. ov. mes. svi komandanti će me izvestiti o brojnom stanju ljudstva i oružja, koje će povesti u akciju, s tim što će se postarati da ovaj broj bude što veći obzirom na važnost ove akcije« (Arhiv VII, Ča, k. 163, reg. br. 8/3).

4  O rasporedu i dejstvima Divizije vidi izveštaj njenog Štaba od 14. maja 1944. u Arhivu VII, arhiv NOP-a, k. 1111, reg. br. 12—7.

5  Delovi SS divizije »Princ Eugen«.

6  O rasporedu i zadacima 17. udarne divizije NOVJ vidi tom IV, knj. 24, dok. br. 168.

7  Odnosi se na 15. majevičku NOU brigadu.

8  U obaveštenju Štaba Istaknutog dela Vrhovne komande od 5. maja 1944. komandantu 1. sarajevske brigade o pregledu situacije u istočnoj Bosni, pored ostalog, piše:

»28 aprila

Nemci napadaju III korpus crvenih sa pravca: Gračanica — Tuzla — Zvornik — Srebrenica, s juga od Rogatice i Višegrada i Rogatice — Sokolca — Preljubovića, sa zapada: Kladanj — Olovo — Han Pjesak. Naše snage već tri dana gone 27. diviziju, naneli joj velike gubitke. Svakodnevno pristižu zarobljenici.

30 aprila

Naše snage napale su jednu komunističku kolonu, koja se kretala u pravcu Vladojevića, ali su se brzo morale povući, jer ih je s leđa napala druga kolona crvenih, koja se kretala po visu između s. Ceto-jevića...

Leteća »Romanija« sa svojim komandantom prednjači u svakom pogledu. Ona je najaktivnija, stalno napada crvene. Ostali su mnogo podbacili« (Arhiv VII, Ca, k. 163, reg. br. 20/3).

9 O dejstvima ustaško-domobranskih jedinica protiv jedinica 3. udarnog korpusa NOVJ u istočnoj Bosni, krajem aprila 1944, vidi tom IV, knj. 24, dok. br. 188 i 189.

10 Radomir.

11 Prva sarajevska brigada.

12  Vlasenička brigada.

13  Gojko.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument