ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ OFICIRA ZA VEZU NEVESINJSKOG KORPUSA OD 28. APRILA 1944. O RAZGOVORIMA SA NEMCIMA U VEZI SA IZRUČENJEM ANGLO-AMERlČKIH AVIJATIČARA KOJI SU PRINUDNO DOSPELI KOD ČETNIKA1

oficir za vezu komande grupe Četničkih odreda nevesinje—gacko2 28 aprila 1944

Danas prije podne, kada sam otišao u njemačku komandu, u mestu4, radi svršavanja redovnih poslova, ađutant komadanta saopštio mi je sledeće:

»Njemačke vojne vlasti obaveštavane su da se na Odžaku nalaze dva engleska padobranca od kojih je jednom ime Ričard. Da se oni tamo kriju kod komandanta južnog sektora četnika po nalogu četničke komande kojoj su bili predani. Pored ovoga saopštio mi je da je u konjičkom srezu u ruke četnika palo 6 padobranaca, da su njemačke vojne vlasti za-htevale od tamošnjeg četničkog komandanta da im te ljude preda i da je on odgovorio da će ih uputiti svojoj pretpostavljenoj komandi od koje oni treba da ih traže.«5

Na sve ovo odgovorio sam da sumnjam da je to tačno, jer da je bilo nešto tako da bih ja bio obavešten, ali da ću za svaki slučaj stvar ispitati i podneti tačan izveštaj.

Danas u toku poslepodneva otišao sam kod njemačkog ađutanta sa našim političkim pretstavnikom g. Perovićem6 koji je pokušao da nemcima prikaže da su u pitanju neki Crnogorci koji su pušteni iz italijanskog ropstva i koji su u engleskim uniformama došli u srez nevesinjski sa ispravama njemačkih vlasti, pa su zbog nemogućnosti odlaska svojim kućama radi komunista, bili privremeno sklonjeni na Odžak. Nakon date izjave gospodina Perovića po ovoj stvari, ađutant njemačke komande odgovorio je da gospodin Perović svakome onome kome je prijatelj može odlično poslužiti, dok kao neprijatelj može mnogo škoditi, i vrlo je opasan.

Posle ovoga uzeo sam reč. Pokazao sam našu dobronamernost prema nemcima, razmimoilaženje sa englezima i amerikancima i njihovom današnjom politikom koju vode prema nama na korist Tita i komunista, i t.d. Naposletku rekao sam da mi nismo obavešteni o bilo kokvim padobrancima koji su pali na našu teritoriju, a i da su eventualno pali, to nisu ljudi koji dolaze sa izvesnim zadatkom kod nas, već oni koji su morali da se prisilno kod nas spuste i koji eventualno mogu da padnu u ruke onih seljaka koji su u stanju da ih za njihovo odelo i ono materijala što imaju kod sebe, ubiju, sakriju i zadrže, bez znanja ove komande i njezinih ljudi. Rekao sam da ćemo preko našeg komandanta u srezu konjičkom nastojat ustanoviti pravo stanje povodom tvrdnje da je tamo palo 6 padobranaca za koje mi uopšte nismo obavešteni, a da ćemo učiniti sve da se uđe u trag i drugim eventualno palim englezima ili amerikancima na našu teritoriju i u ruke naših ljudi.

Napominjem da mi je pre podne saopšteno da su naša dva stražara na izlazu iz Nevesinja prema Gacku, međusobno razgovarali o dvojici engleza koji su pali u Žiljevo i predati četničkoj komandi koja ih je sklonila kod Veljka Sipovca na Odžak. U razgovoru posle podne rečeno mi je da će mi se sutra o svemu ovome dati detaljniji podaci sa kojima njemačka komanda raspolaže, kako bi sa tim podacima lakše pronašao ono što oni traže.

Ja sam nemce uverio da ću preduzeti sve potrebno da dođem do istine i da mi je želja da nemcima dokažem našu iskrenost prema njima, te da ću naći načina da to učinim. Znači čitava stvar nije svršena, nego je tek u toku.

Moram napomenuti i to da oni svoju sumnju za naše odnose sa englezima zasnivaju na činjenici da su primetili da naši ljudi za vreme preletanja Englesko-Američkih aviona, signališu bacanjem raketa i drugim svetlosnim signalima. G. Perović dokazao da je u pitanju mišljenje naših ljudi da će im englezi misleći da su to partizani baciti kakovu spremu, a da u stvari ovo nije ništa realno, odnosno ništa što bi moglo potvrđivati izvesnu vezu između četnika i engleza. U prilogu ovome ide izveštaj koji sam podneo potpukovniku Keneu kada sam saznao da nemci od ovog prave pitanje

g. Perović u toku diskusije rekao je:             

 

1)  Mi nemamo nikakvih interesa da čuvamo i držimo engleske pilote, a njima je u svakom slučaju mnogo sigurnije ići u nemačko ropstvo, nego ostati kod nas, jer im mi nismo u stanju pružiti nikakvu zažtitu.

2)  Gospodo nemci, obzirom na prilike koje vladaju na ovoj teritoriji a koje su posledice Vaše politike od 1941 godine, ko danas garantuje sigurnost vaših života ovde osim vaša vlastita snaga, pa kako se kod takvog stanja može od nas zahtevati da u svojoj ruci držimo razuzdane narodne mase.

2)  Velikodušnost našeg naroda u stanju je da i na svoju štetu, reskirajući najveće žrtve, pruži zaštitu svakome ko je od njega traži. Postoji verovatnoća da je to slučaj i ovde i da zaista izvesni pojedinci ukriva7 taman i same engleske pojedince bez znanja četničkog vodstva.

3)  Mi nemcima nismo prijatelji za to što ih volimo, nego zato što nam prave usluge, jer danas ljubavi među narodima bez čistog računa nema. Nama nemci danas davaju leb, i istovremeno tuku komuniste koje danas englezi oberučke pomažu u borbi protiv nas.

4)  Tragika srpskog naroda leži u tome što ovde nije stvorena jedna politička jedinica pod njemačkom kontrolom odmah nakon kapitulacije Jugoslavije. Današnje stanje rezultat je onoga što se ovde zbivalo 1941. godine.

Prednje se dostavlja radi znanja.

Moli se ta komanda da potpisanom dadne potrebne direktive za dalji rad i držanje u ovoj stvari.

Oficir za vezu, Kosta Dakić

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 232, reg. br. 24/16 (BH-X-440).

2  Radi se o Nevesinjskom korpusu. Četnici su pred Nemcima krili svoje vojne formacije.

3  Izveštaj je, verovatno, upućen komandantu Nevesinjskog korpusa.

4  Redakcija nije utvrdila na koje se mesto odnosi. Na širem području Nevesinja i Gacka, tada su se nalazili delovi nemačke 369. legionarske divizije.

5  U izveštaju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 21. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji u Crnoj Gori i napadu na Nemce kod Gacka, pored ostalog, piše:

»Od četnika oslobođeno 16 savezničkih avijatičara u Hercegovini. Pet avijatičara četnici predali Nemcima-« (tom III, knj. 7, dok. br. 198).

6 Vukašin.

7 Skrivaju.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument