ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA GRUPE POŽEŠKIH BRIGADA OD 28. APRILA 1944. KOMANDANTU 2. POŽEŠKE BRIGADE DA MOBILIŠE ČETNIKE POBEGLE IZ BORBE PROTIV JEDINICA NOVJ KOD ROGE1

KOMANDA                                      Vrlo hitno2

POŽEŠKIH BRIGADA

JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

Pov. Br. službeno

28 aprila 1944 god.

Položaj

KOMANDANTU II POŽEŠKE BRIGADE,

Obavešten sam da je jedna grupa obveznika iz letećeg bataljona te brigade3 (oko 50 pedeset) noću između 26/27 ovog meseca kada su razbijeni u Rogama4 i Roškoj ploči5 od strane komunista, pobegli svojim kućama i to baš sada kada su komunisti došli i u naš srez. Sada kada su nam komunisti došli na prag, treba svaki da se javi koji je sposoban da nosi pušku i ima oružje i bez poziva, a oni borci sa oružjem napuštaju položaj i beže kući, to naređujem: da komandant brigade odmah pozove sve one koji su napustili — pobegli iz letećeg ba-taljona da se jave, ostavljajući im rok 6 sati za javljanje i u roku od 24 časa od prijema ovog naređenja upute pod komandom jednog starešine na položaj u sastav letećeg bataljona. Ko se ne odazove ovom pozivu na vreme sa njime postupiti po kratkom postupku.

Isto tako prikupite svo ljudstvo koje ima oružje, ako to već niste učinili i obezbeđujte vaš reon. Razviti što bolje oba-veštajnu službu a za tu svrhu mobilisati što više ljudstva bez oružja. O svakoj novosti izveštavati me.

Komandant korpusa sa letećim bataljonima nalazi se u Visibabi i Rasnoj.

... M. P.6               Komandant major, Đuro Đokić

ŠTAB

KOMANDE II POŽEŠKE BRIGADE 

NEPOKORENE JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

Pov. Br.: Službeno

17 maja 1944 godine

Slobodne srpske planine

Položaj

Raspisano po priloženom konceptu, to —

U AKTA. —

KOMANDANT,

pešadiski potporučnik,

Dob. Rendulić7

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 51, reg. br. 6/2 (S-V-5928).

2  Napisano mastilom, ćirilicom.

3  Vidi Zapovest u dok. br. 140.

4  Noću 26/27. aprila 3. srpska brigada razbila je grupisanje četnika i gonila ih ispred sebe. Vidi tom I, knj. 20, dok. br. 150.

5  Takav naziv na karti 1 :100.000 nije pronađen.

6  Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini —gorski štab br. 126«.

7  Dobrivoje.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument