ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA RUDNIČKOG KORPUSA OD 28. APRILA 1944. DRAŽI MIHAILOVIĆU O NEUSPELOM ORGA-NIZOVANJU ČETNIKA I AKTIVNOSTIMA PRIPADNIKA NARODNOOSLOBODILACKOG POKRETA U SELIMA KOD ARANĐELOVCA1

RUDNIČKI KORPUS                             

Jug. vojske u Otadžbini

Str. Pov. Br. sl.                             

28. aprila 1944. god.                             

Položaj.

Izveštaj o stanju , komunista.

GOSPODINU MINISTRU VOJSKE, MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA.

U selima Darosavi, Progorevcima, Garašima i Jeloviku, srez orasački u opšte ne postoji naša mesna organizacija. Tamo, oduvek caruju komunisti, a naročito u Darosavi i Progorevcu.

Jedinice Kraljeve garde, naiuđu samo u velikim formacijama i prođu svremena na vreme kroz ova sela, kada se uvek sklone komunisti, pa pošto ovi prođu nastave svoj rad.

Kad god su iz ovih sela komunisti upali u kolubarski ili kačarski srez, uvek su blagovremeno bile obaveštene jedinice ovog korpusa, te su ih napale i tukle.

Zadnjih nedelja, naredio sam te bataljoni Lazarevačke i Kačerske brigade vrše iznenadne upade i blokiranja u ovim selima, sreza Orašačkog. Uvek su naišli na komuniste. A posle toga pojedine starešine Garde se uvek ljute što im zalazimo na njihov reon i pišu sujetna pisma pojedinim komandantima bataljona ovog korpusa.

Da bih sprečio ulazak komunista na reon ovog korpusa, odredio sam četiri bataljona da stalno borave na mestima njihovog eventualnog prelaza i to u selima: Bosuta, Živkovci, Kruševica i Kamenica2.

Međutim, ovakvim radom t.j. bez sadejstva i Garde komunisti se ne mogu uništiti. Pre nekoliko dana mobilisali su 12 ljudi u selu Progorevcu (opština Darosava), a dobili su i pri-novaka iz Beograda posle bombardovanja3, te ih sada ima više od stotine4.

Da bi se ova komunistička grupa potpuno uništila molim za naređenje komandantu Gorske Garde, da odredi da stalno borave po sto ljudi u selima sreza Orašačkog i to u: Darosavi, Progorevcu, Garašima i Jeloviku, a koji bi imali stalnu i čvrstu vezu sa bataljonima ovog korpusa koji su im granični.

Mi smo svi u ovom smislu više puta pisali pojedinim starešinama Garde, a i ja sam; međutim nisu hteli ni da nam odgovore, verovatno zato što smo se usudili da nešto korisno predložimo Gardi, a što se tiče baš njihovog rejona.

Do dobijanja od Vas preciznog naređenja ja ću skupiti ceo korpus i vršiti gonjenje komunista po ovim selima sreza Orašačkog, bez obzira na granice jer se ova stvar tiče sviju nas.

Znam sigurno da nijedan komandant bataljona, a retko i brigade iz Garde sme da uđe i da boravi po ovim selima sreza Orašačkog, pa Vam se stavljamo na raspoloženje da mi ovo pitanje rešimo.

Prilog: izveštaj komandanata Lazarevačke i Kačerske brigade5.

KOMANDANT,

pešadiski kapetan II. klase,

Drag. M. Topalović6

M. P.7

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 75, reg. br. 5/6 (S-V-10901).

2  Na tom prostoru dejstvovao je 1. šumadijski NOP odred.

3  Odnosi se na bombardovanje savezničke avijacije 16. aprila 1944.

4  Radilo se o formiranju 2. šumadijske brigade krajem aprila 1944. u Darosavi (sada: Partizani). O formiranju brigade vidi tom I, knj. 20, dok. br. 147.

5 Prilozi nisu pronađeni.

6 Dragomir.

7 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — gorski štab br. 80«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument