ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA SREMA OD 12. OKTOBRA 1943. VRHOVNOJ KOMANDI JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI O BORBAMA PROTIV 1. SREMSKOG NOP ODREDA KOD KUPINOVA1

ŠTAB

KOMANDE SREMA JUGOSL. VOJSKE U OTADŽBINI

------Br. 15

12 oktobra 1943 god. POLOŽAJ

VRHOVNOJ KOMANDI JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

Nemačka kaznena ekspedicija u Sremu.           

 U vezi poslatog pismenog izveštaja i radio-depeše o artileriskoj vatri u pravcu Fruške gore, a prema naknadno prikupljenim podacima, pokazalo se ono, što sam predviđao: čišćenje terena u Sremu od strane nemačke kaznene ekspedicije.2 Ali, ma da su Nemci preduzeli čišćenje Srema u nekoliko pravaca, a pored ostalog i levom obalom Save od Zemuna pa u pravcu Klenka, njihovi odredi nisu pretresali šumovite terene i močvare gde je postojala mogućnost da se mošinovci3 sklone, što je ovde i bio slučaj. Na taj način akcijom čišćenja bio je zahvaćen i teren duž leve obale Save, na kome sam trebao da izvršim prelaz.

Jedan odred od 200 Nemaca i Rusa sa 4 tenka i 10 kamiona prošao je pravcem: Zemun, Jakovo, Boljevci, Progar, Kupinovo, Obrež i dalje prema Klenku. Ne na-ilazeći na svome putu gotovo nigde na mošinovce,4 koji su se povlačili u šume, ova je ekspedicija u svome nadiranju kroz sela ubijala srpske seljake, vršila rekviziciju i paljevine.

Prelazak u Srem

Čim sam primio i proverio izveštaje po kojima su odredi kaznene ekspedicije prošli, naredio sam u noći između 5 i 6 ov.m. prelaz na levu obalu Save kod sela Kupinova grupi u jačini od 80 ljudi pod komandom pešadiskog majora g. Miodraga Anđelkovića.

Prelaz je počeo u 3,45 časova kod sela Skela.

Pripreme za prelaz preko reke bile su izvršene tako, da je prebacivanje odreda bilo obavljeno u roku od jednog sata, i u najboljem redu.

Sastav odreda.

Odred su sačinjavali: 35 ljudi iz Sremskog odreda, pod komandom poručnika g. Pavla Grujića, 20 ljudi Posavske brigade pod komandom narednika Vasića i 25 ljudi Tamnavske brigade pod komandom narednika Pavla Vasiljevića. Ljudi su bili naoružani puškama i sa 2 puškomitraljeza.

Bekstvo 23 vojnika za vreme ukrcavanja.

Prilikom ukrcavanja ljudi u spremljene čamce, desio se slučaj da su 23 vojnika iz grupe Tamnavske brigade jednostavno napustili mesto prelaza, i trčećim korakom izgubili u mrak, u prkos nekoliko mojih poziva da stanu. Mojim prisustvom i pogodnim objašnjenjem ostalim ljudima, sprečeno je bilo da preostali ljudi ponesu sa sobom mučne utiske, koji bi mogli negativno da utiču na njihovu spremnost za pretstojeću borbu. U ovome su me pomagali major g. Anđelković, poručnik g. Čedomir Devrnja i potporučnici g.g. Mihailo Pavlović i Miodrag Kojić.

Zadatak odreda.

Odred je imao zadatak da po prelazu na levu obalu Save zauzme selo Kupinovo, da pretrese Kupinski kut,. Jasensku šumu, zatim da zauzme selo Progar, Ašanju, Obrež i dalje prema predviđenom planu.

Zauzimanje Kupinova.

Odmah po iskrcavanju na levu obalu Save, na južnom delu Jasenske šume, u visini Skeljanske ade, izvršen je raspored odreda, a zatim blokirano selo Kupinovo. Već u 5.30 časova, jedan deo odreda ušao je u selo, dok je drugi vršio pretres terena. Pri ulazu u selo, otpora nije bilo, izuzev nekoliko ispaljenih pušaka od strane Mesnog mošinovačkog komiteta koji se dao u bekstvo. Tom prilikom naši su vojnici uspeli da uhvate dva člana komiteta.

Raspoloženje naroda u Kupinovu.              

I ako rano u jutro, prisustvo vojnika izazvalo je naseoske ulice gotovo sve stanovništvo.U prvom momentu iznenađeno, stanovništvo je, po saznanju da se u selu nalazi Jugoslovenska vojska, pokazalo na jedan dirljiv način svoje oduševljenje, koje se izražavalo u spontanom klicanju Nj. V. Kralju, Draži Mihailoviću i Jugoslovenskoj vojsci. Tu i tamo, u grupama seljaka, žena i dece to oduševljenje uzimalo je takve razmere, da su se ljudi međusobno grlili, ljubili i plakali od radosti.5 Usklici »Živeo Kralj Petar II«, »Živeo Draža Mihailović«, »Živela Jugoslovenska vojska« — odjekivali su na daleko. Narod je zatim krenuo u crkvu, gde je očitano »Oče naš«, u znak blagodarenja, jer selo nema sveštenika, a unutrašnjost crkve je demolirana, i služba nije vršena od dana uspostavljanja prvo ustaške a onda mošinovačke vlasti u selu. Tom prilikom komandant odreda održao je jedan kraći govor, predat mu prilikom prelaska, a koji, između ostalog, glasi: »Mi smo došli da Vas oslobodimo od ustaša i svih onih; koji vas drže u ropstvu. Mi smo Jugoslovenska vojska, a kao izvršioci naređenja Nj. V. Kralja Petra II i armiskog đenerala Draže Mihailovića mi vam dolazimo kao braća donoseći vam mir i slobodan život.« Govor je propraćen dugo-trajnim usklicima »Živio Kralj Petar II«, »Živio Draža Mihailović«, »Živela jugoslovenska vojska.« Posle ovoga, određeni broj ljudi, koji je ušao u selo  isto je napustio, i po predviđenom planu otišao u sastav grupe koja je po zadatku pretresala okolni teren, kao i Jasensku šumu u pravcu Progara, dok su drugi pretresli Kupinski kut.

Borba sa mošinovcima                   

Oko 15 časova pojavile su se na širem prostoru mošinovačke trojke sa pravca sela Ašanje, a odmah za njima nastupao je mošinovački odred sa oko 100 ljudi.6 Nastala je borba koja je trajala puna tri časa. U toku borbe, u prvo vreme, naši su uspeli da ih potisnu, kojom prilikom oni ostavljaju za sobom oko 30 mrtvih mošinovaca. Ubrzo za tim mošinovci dobijaju pojačanje, i borba se nastavlja u svoj žestini kojom prilikom pogine vođa grupe ljudi iz Tamnavske brigade narednik Pavle Vasiljević. Njegova pogibija čini zastoj u redovima ljudi grupe Tamnavske brigade, dok ljudi iz grupe Posavske brigade pokazuju veliku hrabrost i požrtvovanje. Za vreme borbe nadleću dva nemačka aviona. Snažnom nadiranju mošinovaca nije bilo moguće dalje odolevanje, i naši ljudi bivaju prinuđeni da se postepeno povlače ka obali Save, jer im je pretila opasnost opkoljavanja a time i potpuno uništenje.

Gubitci u ljudstvu.         

Za vreme borbe palo je 7 naših ljudi, a 9 ranjeno, dok su mošinovci izgubili preko 30 mrtvih, a među njima i političkog komesara poznatog pod nadimkom »Dečko«.

Naši ljudi nisu imali gubitaka u oružju, dok smo od mošinovaca zaplenili 31 pušku, municiju i propagandni materijal.

Povratak na desnu obalu Save. 

Pod zaštitom vatre izvršeno je prebacivanje u prvom redu ranjenih, 5 mrtvih i zaplenjeno oružje, a zatim prebačeni preostali vojnici. Ranjenicima je odmah ukazana lekarska pomoć.

Držanje ljudstva u borbi.

I ako je neprijatelj bio brojno jači, celokupno ljudstvo bilo je u borbi dobro, iako je municija sa kojom je bilo naoružano bila dosta slaba. Od automatskog oruđa imalo se samo dva puško-mitraljeza, dok je starešin-ski kadar trebao više da povede računa o rukovanju u borbi i kombinacijama.

Smenjivanje komandanta Sremskog odreda

Rezervni poručnik g. Pa-vle Grujić nije pokazao uspeh u borbi, radi čega sam istog smenio sa položaja i odredio ga na službu u Štabu ove komande, a za komandanta Sremskog odreda odredio drugog oficira.

Kapetan g. Teodorović7 vraćen u svoju raniju komandu.

Kapetana Teodorovića razrešio sam dužnosti i uputio u nejgovu raniju komandu kod majora g. Piletića,8 odakle je i upućen u ovu komandu, pošto je isti nesposoban za otpravljanje ma kakve dužnosti, a uz to je i alkoholičar.

Jačanje mošinovaca u Južnom i Istočnom Sremu

Mošinovci su po dobijenim podacima od seljaka iz Kupinova pre izvesnog vremena doveli neke grupe koje nazivaju »graničnim odredima«. Ovaj podatak podudara se sa onim, o čemu sam u ranijem izveštaju obave-stio, da mošinovci prikupljaju izvestan broj grupa u Južni i Istočni Srem. Postoji verovatnoća, da će mošinovci u buduće pretpostavljati važnost Južnog i Istočnog Srema Fruškoj gori u toliko pre, što ih Nemci ne gone po šumama i ritovima, gde se oni ispred njihovih potera sakrivaju.

Pokret mošinovaca.

Ja vidim da se situaciji u Sremu poklanja puna pažnja, obzirom na položaj Srema u odnosu na druge pokrajine, a naročito na Beograd, jer, u poslednje vreme, kao što rekoh, opaža se veći priliv mošinovaca na teritoriji Srema koji se, verovatno, spuštaju iz Slavonije i Bosne.

Postoji verovatnoća da će mošinovci obratiti veću pažnju u budućim svojim operacijama severnom delu Jugoslavije, obzirom na spolj-no-političku situaciju u odnosu na Mađarsku i Rusiju.

Dalje namere u radu

Bez obzira na to, što nisam mogao da se održim sa 80 ljudi u Sremu, i dalje energično radim na pripremama za što brže izvršenje direktive Vrhovne komande. Radi toga preduzeo sam pripreme na širem delu desne obale Save u cilju naknadnog prelaza u Srem.

Naređenje Bojiću da pređe u Srem.

Odredu, koji prema direktivi Vrhovne komande ima da formira Cersko-majevič-ka grupa korpusa pod komandom g. Georgija Bojića, naredio sam, da 12 ov. m. izvrši prelaz u okolini Srem-ske Rače, dajući mu zonu dejstva Zapadni Srem. Da bih mogao da pratim ovaj rad, uputio sam naknadno poručnika g. Branka Ranko-vića, oficira za vezu, kod g. Bojića sa uputstvom za rad i elaboratom za organizaciju i naredio mu, da me g. Bojić obaveštava o pripremama koje se vrše, kao i o izvršenju prelaza.

Međutim, poručnik g. Ranković vratio se danas od g. Bojica i saopštio mi je, da je isti, po naređenju majora Račića,9 otišao za Bosnu ostavljajući pismo za mene. U njemu me obaveštava da odlazi za Bosnu, te radi toga ne može da izvrši prelaz u Srem. Takođe sam dobio danas pismo od majora Milovanovića u kome me obaveštava, da komandant valjev-skog korpusa10 ne može da stavi 75 ljudi na raspoloženje za ovu komandu, koje je predviđeno za akciju u Sremu, jer komandant valjevskog korpusa veli, da nema dovoljno oružja sa kojim bi trebalo ljudstvo da naoruža.

Urgiranje za ljudstvo

Do sada sam uputio po dva pisma majoru g. Račiću, majoru g. Milovanoviću, g. Ka-labiću i g. Radosavljeviću moleći ih, da mi dodeljeno ljudstvo ostave što pre na raspoloženje, iznoseći važnost zadatka i potrebu brzog i energičnog rada obzirom na situaciju u Sremu.

Potreba za moje izbijanje na Frušku Goru.             

S obizrom na napred izloženu situaciju, ja moram po svaku cenu da se probijena do Fruške Gore, odakle bih mogao našim delovima da olakšam rad za dalje nadiranje i sprovođenje organizacije.

Povećanje ljudstva i oružja.

Da bih mogao da očistim Srem od mošinovaca i organizaciju u istom izvršim, shodno direktivi Vrhovne komande, a s obzirom na situaciju koja sada vlada u Sremu, potrebno je da se za akciju odredi ljudstvo oprobano u borbi, dobro naoružano, naročito automatskim oruđem i većom količinom municije, sa starešinskim kadrom poznatom ljudstvu, tj. starešine koje su imale ljude duže vremena pod svojom komandom. Toga radi potrebno je, da se odredi najmanje 1.000 ljudi dobro naoružanih i sa 40 puškomitraljeza.

Teren za spuštanje materijala.

U pogledu terena za spuštanje materijala i oružja izabrao sam mesto između sela: Suvog sela, Vukone i Beljina, a na prostoru između kota 133, 120, 119 i 127 (Sekcija Obrenovac, razme-ra 1 : 100.000 izrada Vojnog geografskog instituta Kraljevine Jugoslavije), južno od Kupinskog kuta.

Pomoć g. Negotinca

Na dan 8 ov. m. posetio me je i g. Negotinac11, i tom prilikom me molio, da mu stavim na raspoloženje podatke o radu i moje namere za budući rad. Sve što je mogao da učini u pogledu sakupljanja ljudstva za akciju u Sremu, to je, kako g. Negotinac kaže, što je uputio pisma nekojim komandantima, da što pre pošalju određeno ljudstvo i oružje ovoj komandi.

O radio-stanicama

Radio stanica pod mojom komandom radi nezavisno od Kojićeve radio-stanice. Dok moja stanica nije bila uključenja u rad, radio sam sa podacima Kojićeve radio stanice. Kojić ima svoju ispravnu radio-stanicu, no kako on veli, nema dobrog radiotele-grafistu, te se isti služi mojom radio-stanicom. Događa se, da po nekoliko dana radio stanica KAN12 ne može da primi depeše radio-stanice ove komande sa izgovorom da je preopterećena, tj. da ista mora da predaje svoje depeše. Preko moje radio-stanice, predaju depeše deset raznih komandi i delegata.

Nejavljanje oficira na dužnost

Od oficira iz komande Vojvodine, do danas se nije ni-ko javio na službu u ovu komandu, ma da me je komandant severnih pokrajina i Hrvatske13 izvestio, da je u tom smislu izdao potrebna naređenja.

Potreba za novcem.

Ukoliko se raspolaže sa novcem, molim da mi se do-deli izvesna suma preko Zvonka.14

Napomena: Prilikom povratka prebačenih ljudi u Srem 6 ov. m. došlo je u Skelu 9 kamiona Nemaca, u cilju blokiranja desne obale Save kod Skele, i sprečavanja eventualnog upada mošinovaca na desnu obalu Save. Pretpostavlja se, da su Nemci bili obavešteni o borbi oko Kupinova putem izviđanja njihovih aviona. Međutim, naši ljudi bili su prebačeni na desnu obalu Save pre dolaska Nemaca, i na taj način izbegnut otvoreni sukob sa njima koji bi, s obzirom na njihovo raspoloženje prema nama, bio neizbežan.

Juraj15

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 102, reg. br. 11/1 (S-V-17193).

2 Reč je o koncentričnom dejstvu nemačkih policijskih snaga i de-lova nemačke 173. rezervne i 1. kozačke divizije protiv jedinica NOV i POJ na Fruškoj gori. Pri tome je neprijatelj masovno hapsio, zlostavljao i ubijao stanovništvo i pljačkao imovinu (opširnije vidi tom I, knj. 6, dok. br. 166; knj. 17, dok. br. 125).

3 Jedan od izraza koje su četnici upotrebljavali za pripadnike NOP-a

4 Reč je o delovima 1. sremskog NOP odreda, koji su se izvlačili ispred jakih nemačkih snaga.

U s. Divošu je, 11. oktobra, 1. bataljon toga odreda, posle kraće1 borbe, odbio napad odeljenja vojnika nemačke 1. kozačke divizije i naneo mu gubitke od 5 mrtvih, dok se 10 »Kozaka« predalo (tom I, knj. 6, dok. br. 149).

5 U izveštaju načelnika Štaba Komande Sretna poručnika Čedomira Devrnje od 6. oktobra u toku borbi u s. Kupinovu, navodi se da je poručnik Pavle Grujić održao govor, »na koji je govor narod plakao«, zatim »da ga je taj isti narod napao i da više neće u Srem ni za vreme mira niti za vreme rata pa kada bi znao da će mu Sremci dati kolajnu od 100 kgr zlata« (Arhiv VII, Ča, k. 102, reg. br. 9/1).

6 Reč je o delovima 1. sremskog NOP odreda. bitaka (tom I, knj. 6, dok. br. 146). Odred nije imao gubitaka (tom I, knj. 6, dok. br. 146).

7 Stevo.

8 Velimir, komandant Krajinskog korpusa.

9 Dragoslav.

10 Komandant korpusa bio je poručnik Miloš Radosavljević.

11 Serafim.

12 Redakcija nije mogla da utvrdi čija je radio-stanica imala takav naziv.

13 Komandant tzv. severnih pokrajina bio je general Svetomir Sveta Đukić

14 Vučković.

15 Dragomir Radovanović, potpukovnik.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument