ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA GRUPE POŽEŠKIH BRIGADA OD 25. APRILA 1944. KOMANDANTU 2. POŽEŠKE BRIGADE ZA POSEDANJE POLOŽAJA NA KOVAČlCI I DREŽNlČ-KOJ GRADINI RADI SPREČAVANJA PRODORA JEDINICAMA NOVJ PREMA KOMUNIKACIJI POŽEGA — UŽICE1

 

Na ličnost vrlo hitno2

KOMANDA                                   

POŽEŠKIH BRIGADA

Pov. Br. Službeno

25 aprila 1944 god.

Položaj

KOMANDANTU II POŽEŠKE BRIGADE3

Prema dobivenim podacima od naših obaveštajnih organa, jutros 25 aprila 1944 godine vodi se borba Grivska — Kruščica — Radobuđ — Visoka-pl. Malić4.

Komunisti idu u dva pravca: jedna grupa ide u pravcu Viroštaka5 i Arilja; druga grupa nadire ka Latvici i Arilju da preseku put koji vodi Arilje — Ivanjica, a grupa koja nadire ka Viroštaku teži da se prebaci preko reke Rzava.

Marković se nalazi u vrlo teškoj situaciji. Vodio je 24 ov. m. ceo dan borbu u Viskoj6. Bio je opkoljen od strane komunista. Nadalje ishod njegove situacije do sada je još nepoznat. Komandant Zlatiborske brigade Pavle Marković, sa svojom brigadom u sadejstvu sa poljskom stražom iz Čajetine i Rožanstva vodi borbu u toku današnjeg dana na Smiljanića brdu7. Veza sa njim od naših obaveštajnih organa nije još uspostavljena. Ovi podaci su dobiveni od drugih obaveštajnih organa koji imaju vezu sa Zlatiborskom brigadom. Jedan ba-taljon dobrovoljaca koji je bio u Požezi 24 ov. meseca otišao je pravcem: Užice — Ravni — Ljubiš.

Jutros su dva bataljona dobrovoljaca krenuli iz Užica u pravcu: Ljubiš — Smiljanića brdo. Jedan bataljon Nemaca krenuo je iz Ivanjice ka Katićima.

Prema jučerašnjem izveštaju od naših obaveštajnih organa kapetan Topalović8 zaustavio je voz u selu Štavici i tom prilikom zaplenio je jedan brtski top i 200 granata, kao odmazdu za to Nemci su uhapsili — pohvatali 70 ljudi iz sela Ugrinovaca i Štavice i oterani su u selo Banjane kao neka vrsta taoca.9

Selo Jovanovac kod Kragujevca bombardovan je 24 ov. meseca od strane Anglosaksonaca i tom prilikom bačeno je 12 bombi, oštećene su samo 3 kuće.

S obzirom na razvoj i ishod situacije u borbi protivu komunista:

NAREĐUJEM:

Da komandanti brigada u toku dana i noći prikupe svo ljudstvo koje ima oružje i da krenu sa ljudstvom na teritoriju 3 bataljona I Požeške brigade, a sa zadatkom da sa jačim snagama osiguraju prostor od Kovačice10 na Roškoj ploči11 pa putem do Drežničke gradine, levo od Roške ploče izbaciti jednu zasedu na putu koji prolazi preko Blagaje pored Kovačevića kuća; levo odatle osigurati prostor preko Žirava12 obraćajući pažnju na sve puteve i prolaze koji vode iz Svrač-kova odatle vatati vezu sa jačim snagama koje će se nalaziti na Viroštaku (po svoj prilici da će tamo biti Valjevski korpus).

Ispred ove linije osiguranja izbaciti jače zasede kod To-minog groba — Pandžurište prema Drežniku, jednu jaču zasedu izbaciti kod mosta na reci Rzavu u Roškoj luci; jednu zasedu izbaciti na Vršeljku koji će zatvoriti put Roge, Svrač-kovo — pl. Blagaja. Nizvodno rekom Rzavom izbaciti zasede na prelazima kod Tomića vodenice i Vaskovića vodenice kako bi bili osigurani eventualni prolazi komunista iz sela Radobuđe.

Prema gornjem zadatku komandant I Požeške brigade posešće položaj od Presedline na Blagaj i iznad Kovačevića kuća pravcem Roška ploča — Balčovića kuće — Panđurište — — Tomin grob sve do granice Užičkog sreza i hvataće vezu sa Užičkom brigadom preko sela Drežnika — Ravni. Osiguranje na mostu Roška luka — Roška Banja — Sarvanski brod13 daće komandant I Požeške brigade.

Komandant II Požeške brigade osiguraće reon levo od I Pož. brig. sa pravcem: Žirave — Viroštak. Osiguravajuća odelenja na Vršeljku, kod Tomića i Vaskovića vodenice daće komandant II Pož. brigade a sa zadatkom da hvata vezu sa svojim najbližim susedom komandantom 1 bataljona Ariljske brigade a preko njega sa Ariljskom brigadom.

Obaveštajnu službu razviti do maksimuma. Na svima važnim mestima i raskrsnicama da postoje seoske straže. Prema nahođenju komandanata brigada mogu se privremeno uspostaviti i nova stražarska mesta koja do sada nisu postojala. U dnevne i noćne patrole angažovati što više meštana dnevne patrole mogu ići bez oružja a noćne patrole u koliko je moguće treba da idu sa oružjem. Kontrolisati pomoću svih dnevnih i noćnih patrola sve sumnjive kuće. Noću ispred ovih kuća postaviti kontrolne organe koji mogu biti uzeti od sigurnih i poverljivih meštana ali da domaćini tih sumnjivih kuća ništa neznaju.

Komandanti brigada izaće sa ljudstvom na određene položaje sutra 26 ov. m. najdalje do 8 časova.14

Potpisati će se nalaziti kod Mladena Jankovića pretsed-nika Godovičke opštine u Račićima,15 gde mi dostavljati sve izveštaje.

Komandanti brigada podneće mi izveštaj čim budu stigli na određeni položaj u koje su vreme stigli i koliko imaju ljudstva pod oružjem.

Komandant I Požeške brigade daće 2 sanduka municije za Srpsku pušku komandantu II Požeške brigade pošto je isti nema.

Ugovoreni znaci i znaci raspoznavanja ostaju isti koje smo dobili od komandanta korpusa za ovaj mesec.

Dostavljeno: K-tu I i II Pož. brigade i komandantu sreza.

Komandant, major  Đuro Đokić

M. P.16

Štab

komande ii požeške brigade nepokoRene jugoslovenske vojske u otadžbini

Pov. Br. Službeno 13 maja 1944 godine Slobodne Srpske planine Položaj

Obustavljeno za ovu brigadu, to17

U A K T A. —

KOMANDANT, pešadiski potporučnik, Dob. Rendulić18

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 51, reg. br. 41/1 (S-V-5914/1).

2  i 3 Ova rečenica i naziv jedinice napisani su mastilom, ćirilicom.

4  Tada su se na tim položajima nalazili delovi 5. udarne divizije NOVJ (tom I, knj. 20, dok. br. 150).

5  Verovatno je u pitanju Virovo (kod Arilja).

6  Visoka. Napad je vršila 1. krajiška brigada 5. udarne divizije NOVJ. Četnici su odbačeni (tom I, knj. 7, dok. br. 150).

7  Na karti 1 :100.000: Smiljanići.

8  Dragomir, tada komandant Rudničkog korpusa.

9  Draža Mihailović je, 22. maja 1944. uputio Topaloviću (Tol) sle-deću depešu:

»Obavešten sam da su vaši vojnici ubili jednog Nemca na stanici Ugrinovci, pa je zatim nastalo otimanje oko njegovog odela i obuće na opšte zgražavanje prisutne publike. Vi pravite gluposti i skandale. Vaši vojnici čine divljaštvo. Takvim postupcima ubijate ugled naše vojske u narodu. Urazumite se jednom i zavedite red i disciplinu u vašim jedinicama« (Arhiv VII, Ča, k. 76, reg. br. 47/5). Vidi dok. br. 163.

10  Na karti 1 :100.000: Kovačica.

11  Takav naziv na karti 1 :100.000 nije pronađen. Verovatno je neki lokalni naziv ili, možda, po nazivu Roge (kod Titovog Uzica).

12  i 13 Nazivi »Žirava« i »Sarvanski brod« na karti 1 :100.000 nisu nađeni.

14  U toku noći 26/27. aprila četnici su kod Roge razbijeni. Vidi dok. br. 131.

15  Verovatno: Rečiće.

16  Okrugli pečat: »Komanda jugoslavenske vojske u otadžbini — gorski štab br. 126«.

17  Rečenica je napisana olovkom, ćirilicom.

18  Dobrivoje.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument