ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA NACIONALNIH TRUPA CRNE GORE OD 24. APRILA 1944. KOMANDANTU KOLAŠINSKE BRIGADE ZA MOBILIZACIJU I NAPAD NA JEDINICE NOVJ KOD MEDUNA1

24. aprila

Naređenje za pokret uz Kuče i dalje.

KOMANDANTU KOLAŠINSKE BRIGADE

majoru g. Radulu Kujoviću — položaj

Dana 24 ovog meseca sa Kolašinskom brigadom preduz-mite poket ka Medunu2. Po dolasku na D. Medun dobićete naređenje za dalji rad. Na određeno mesto da bude ta brigada tačno u 18 časova.

Svo starije ljudstvo, ljudstvo koje je neposlušno, ljudstvo koje je bolesno i slično ovome ne dovoditi, nego ga ostaviti u pozadini.

Ljudstvo koje je boso, a rešeno da se junački bori sa ko-munistima, snabdeti sa obućom od onoga ljudstva koje ostaje, ako se na drugi način obuća ne može nabaviti.

Ljudstvo koje je pobeglo u varoš i koje je neposlušno odmah razoružati i strpati u zatvor. Ovo odmah uraditi. Mnogo je bolje imati mali broj dobrih junaka, nego imati veliku jedinicu u kojoj ima kukavica3. Ovo se mora raščistiti odmah. Nikom ništa ne popuštati, ako se želi pobeda.

Vojvoda Pavle Đurišić nadire pravcima: između Pive i Tare, gde je tukao jaku grupu komunista i nadire ka Žabljaku i Šavniku; zauzeo je Berane i Andrijevicu i nadire ka Kola-šinu i zauzeo je Mojkovac i takođe nadire ka Kolišanu4. Pred njime su komunisti imali više od 350 poginulih5. Veliki broj se predaje isto kao ovamo. Naši gubatci su bili vrlo mali, 4 mrtva i 10 ranjenih.

Osim Kolašinaca uradiće te isto sa svima naročito sa Vasovićima i Kučima, t.j. svima beguncima. Naredio sam isto i kapetanu Radoviću, pa taj komandant neka ga pomogne. Isterujte sve iz varoši i ovamo upućujte, koga ne možete iste-rati odmah ga razoružavajte i zatvarajte. Oružje predati kapetanu Božu Miloševiću.

Jačina komunista pred nama je minimalna. Juče nije vbilo stotinu domaćih gadova i odmah su pobegli ka Kržanji. Naši su zauzeli: Ličnik — Ubli — Kosor — Bioče i dalje su upućena pojedina odeljenja.

Sve naređeno najhitnije uraditi.

Komandant major Đor. M. Lašić

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 138, reg. br. 28/2 (CG-V-1077).

2  Na položajima kod Meduna nalazili su se delovi 9 (crnogorske) NOU brigade. Četnici i manji delovi nemačke 181. pešadijske divizije izvršili su u toku 24. i 25. aprila napade na 2. bataljon te brigade. Neprijatelj je odbijen uz gubitke od 3 mrtva i 5 ranjenih (tom III, knj. 7, dok. br. 208).

3  U izveštaju komandanta Nacionalnih trupa Crne Gore od 21. aprila Draži Mihailoviću o borbama četnika i Nemaca protiv jedinica NOVJ u Crnoj Gori, pored ostalog, kaže se:

»3) Čiči: Preduzeo sam akciju pravcem Podgorica — Bioče — Lijeva Rijeka — Kolašin i uspeo da zauzmem liniju Uvač — Tuzi —Stavanj. Ovu liniju sam zauzeo 19 tek. meseca. Nažalost komunisti (delovi 9. crnogorske NOU brigade — prim. red.) su stupili da grupišu vrlo jake snage protiv mene odmah po zauzeću pomenute linije zbog nenapredovanja naših jedinica na ostalim pravcima. Morao sam se povući i danas držim liniju: Stravče — Vjetarnik. Ljustvo je strašno de-moralisano i ako se akcija ne ubrza sa sviju pravaca naročito sa pravca Sandžaka teško da ga mogu upotrebiti. Svima starešinama ovoga kraja naredio sam da preduzmu akciju određenim pravcima. Do sada rezultat nije najbolji« (Arhiv VII, Ca, k. 135, reg. br. 40/4).

4  O borbama 3. i 37. divizije NOVJ i Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa protiv četnika i Nemaca u Crnoj Gori, u drugoj polovini aprila 1944, vidi tom III, knj. 7, dok. br. 163, 164, 171, 175, 179, 180, 199, 204 i 208.

5  Te navode Redakcija nije uspela da proveri.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument