ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA AVALSKOG KORPUSA OD 22. APRILA 1944. DRAŽI MIHAILOVIĆU O STANJU ČETNIČKE ORGANIZACIJE I AKTIVNOSTIMA PRIPADNIKA NARODNOOSLOBODILACKOG POKRETA U OKOLINI BEOGRADA1

ŠTAB AVALSKOG KORPUSA                                    . .

Str. Pov. Br. 95 22 aprila 1944 g. Položaj

                                              .

Izveštaj o stanju komunizma.

            NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE

Aktivnost komunista u neposrednom susedstvu Avalskog korpusa u poslednje vreme se naglo povećala i dalje stalno raste. Stanje komunizma u ovim krajevima vrlo dobro poznajem i iznosim ga u interesu opšte stvari, u interesu moga korpusa, u interesu Beograda i u interesu susednih jedinica. Ja sam preduzeo sve da svojim susedima pomognem svim što mogu da stavim na raspoloženje da se komunisti potpuno unište, ali nisam naišao na razumevanje. Naprotiv svaka sa-radnja je odbijena a postojanje komunizma negirano. Počeo sam i sam sa svoje strane da čistim teren moga suseda iz Sme-derevskog korpusa, vodio sam i borbe sa komunistima na njegovom terenu ali bez pomoći i obaveštavanja naših ljudi i bez pomoći naših jedinica sa te teritorije morao sam akciju obustaviti, povući se na granicu svoga korpusa i čuvati je od upada. Pod [pritiskom] napadnih akcija prinuđen sam da pređem u odbranu. A to nije način na koji se uspešno vodi borba protiv komunista.

Stanje komunizma u susednom srezu Podunavskom je sledeće: Već sada po selima nalaze se grupe jačine 30—60 partizana a ukupna jačina samo u ovome srezu dostigla je do 200 partizana. Ovaj broj se stalno penje i može za najkraće vreme da se popne na 3—500 ljudi. Sela toga sreza potpuno su organizovana u komunističkom duhu. Imaju svoje straže i svoju organizaciju u svima njenim vidovima. Omladina muška kao i ženska sva je komunizirana i na sve strane pevaju se komunističke pesme i širi propaganda, dele komunistički listovi i letci. Naši odredi ovde retko dolaze. U nekim selima nisu nikada bili. Prošle zime prolazili su samo u jačim snagama ali bez dobre teritorijalne i seoske organizacije čišćenje nije moglo biti izvedeno sa uspehom. Svi slabiji delovi naši redovno su bili napadnuti od komunista i morali se povući. Poslednji put vrlo lako i vrlo brzo razbijena je brigada potpo-ručnika Dokmanovića jer je bila slaba. Deo ove brigade, oko 30 ljudi i 5 ranjenih, sklonilo se na moju teritoriju a drugi deo se priključio Mladenovačkoj brigadi. Pokazalo se da se malim snagama ne može uspešno boriti sa organizovanim komunistima. Oružjem i municijom komunisti se snabdevaju od samih Nemaca, sa kojima su stupili u vezu i uspostavili prisno prijateljstvo2. U ovome kraju komunisti ne vrše dela sabotaže i dobro paze da se Nemcima ne zamere. Čim se naše snage pojave izveštavaju Nemce koji izlaze i traže nas. Kad komunisti nekog optuže da je naš čovek Nemci mu pretresaju kuću i traže naše komandante. Ljotićevci takođe gone samo naše ljude a komunisti im služe kao obaveštajni organi od kojih dobivaju podatke o našoj organizaciji. Kod nekih pohvatanih komunista nađene su isprave izdate od Dobrovoljačke komande. Nemci komunistima izdaju objave za putovanja. U Smederevu se štampa komunistički propagandni materijal: listovi, brošure, letci i dr. Zahvaljujući ovakvim vezama i polumerama naših nadležnih faktora za taj kraj ovaj srez je postao najvažniji komunistički centar u Okrugu beogradskom. Engleska propaganda i brzo napredovanje Sovjeta u Rumuniji ide im na ruku. Ovih noći Englezi su bacili letke u kojima takođe hvale partizane. Sve to i naša neaktivnost, koju oni tumače kao slabost, čini da u tim krajevima, gde je naš uticaj slab, broj njihovih boraca i pristalica raste.

Iz propagande, koju komunisti šire među svojima, i iz saslušanja pohvatanih komunista saznao sam za namere komunista i njihov plan akcije. Ovo samo potvrđuje ranije prikupljene podatke o namerama komunista. Glavni cilj njihov jeste Beograd. Sve komunističke snage sa teritorije Sreza podunavskog, gde treba da se prikupe i komunisti okolnih srezova, krenuće, kad za to nastupi trenutak u vezi sa približavanjem Sovjeta, ka Beogradu preko Gročanskog sreza i istočnog Vračara. Ovim treba da sadejstvuju komunisti, koji ima da se prikupe u Kosmaju, komunisti iz Srema i komunisti iz Banata. Zato naročito obrađuju srezove Podunavski, Mladenovački i Kosmaj-ski koji treba da posluže kao koncentraciska prostorija. Njihova organizacija u Sremu je poznata, a aktivnost u Banatu se povećala. Komunističke snage u Kosmaju3 sada su male ali postoje. Dok je garda4 prisutna oni će biti bezopasni5. Ali, čim se Garda udalji iz Kosmaja ovi će ojačati. Jer još uvek u ovome kraju postoji jak koren njihov koji nije uništen.

Izvođenje iznetog plana i akcije ka Beogradu jednim temeljnim i detaljnim čišćenjem komunista u ovim krajevima bilo bi onemogućeno jednom za svagda. Zavođenjem naše organizacije po svima selima onemogućilo bi se njihovo ponovno podizanje. Posle toga Beogradu iz Srbije ne bi pretila ni najmanja opasnost od komunističke akcije, a komunisti i njihovi simpatizeri u Beogradu bili bi ostavljeni sami sebi i osuđeni na potpunu i brzu propast. Ostala bi nam još samo akcija u Sremu. Ovoj akciji trebalo bi da prethodi uništenje komunista u navednim srezovima Okruga beogradskog i napose u Srezu podunavskom kao najbolje organizovanom.

Dostavljajući prednji izveštaj molim za naređenje susednim komandantima da u saradnji sa mojim korpusom preduzmu akciju čišćenja sa mnogo većim snagam nego do sada i da udruženim snagama sa sviju strana obuhvatimo komuniste i bez milosti uništimo sve njihove ilegalne borce i sve osve-dočene jatake i pomagače6. Sa svoje strane ostavljam na raspoloženje, i pored skromnog stanja naoružanja i slabog stanja municije, za akciju u Smederevskom korpusu 300 ljudi, a za sekciju u Kosmajskom i Mladenovačkom srezu 300 ljudi, — ukupno 600 boraca.

Momenat je povoljan jer se ljotićevci nalaze na jugu Srbije. Njihove snage ostavljene u Podunavskom srezu su slabe ukoliko se ne vrate i ostali. Nemci su usled bombardo-vanja7 zauzeti svojim poslovima i smeštajem. Vreme je lepo a mobilisano ljudstvo raspoloženo za borbu.

Izveštaj dostavljam s molbom na nadležnost.

Prilog8:

Glas jedinstvenog narodno-oslobodilačkog fronta Srbije, Radio vesti od 1. IV do 6. IV. 1944, Proglas komunističke partije Jugoslavije pokrajinskog komiteta za Srbiju »Živio nacionalni komitet. . . 3 komada anglo-američkih letaka bačenih iz aviona, i

Prepiska sa Lazovićem9.

Komandant, major,

Svet. Sv. Trifković

Arhivar L.B.10

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 54, reg. br. 13/4 (S-V-6562).

2 Četnici su, u svojoj propagandi, često isticali kako se NOVJ, navodno, bori samo protiv četnika, a ne i protiv Nemaca i njihovih slugu. Odjek takve vrste propagande gubio se u narodnim masama, koje su na delu i u praksi videle otvorenu saradnju četnika sa Nemcima, ljotićevcima, nedićevcima i ostalim neprijateljima NOP-a.

Ugovorima između najviših predstavnika četničkog pokreta i Ne-maca, o zajedničkoj saradnji u borbi protiv pripadnika NOP-a obuhvaćeni su, pored ostalih, i četnici iz srezova: Umka, Vračar, Grocka, Podunavlje, Kosmaj, Mladenovac, Veliko Orašje i drugih. Dakle, svi sre-zovi u okolini Beograda. Vidi prilog IV, dok. br. 4.

3 Odnosi se na Kosmajski NOP odred. 4 Reč je o korpusu Gorske garde.

5  Vidi dok. br. 121 i 124.

6  Vidi dok. br. 134.

7  Odnosi se na bombardovanje Beograda od strane savezničke avijacije, 16. aprila 1944.

8  Navedene priloge Redakcija nije pronašla.

9 Živan.

10 Reč »Arhiva« napisao je Luka Baletić.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument