ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA ZLATIBORSKOG KORPUSA OD 21. APRILA 1944. NAČELNIKU ŠTABA GRUPE RAČANSKIH BRIGADA ZA MOBILIZACIJU ČETNIKA I DEJSTVO PREKO DRINE KA SREBRENICI PROTIV JEDINICA NOVJ U VEZI SA NAREĐENJEM DRAŽE MIHAILOVlĆA1

Na ličnost

Neizvršenje naređenja kažnjava se smrću

KOMANDA

JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI Gorski štab br. 18

O. Br. 160

21 aprila 1944 god. u 16 č.          

Slobodne srpske planine

NAČELNIKU ŠTABA GRUPE RAČ(ANSKIH) BRIGADA

poručniku Nikoliću

Gospodin Ministar vojske, mornarice i vazduhoplovstva i Načelnik štaba Vrhovne Komande radiogramima Br. 358, 359, 360, 361 od 20 aprila tg. dostavio je:

»Po dobivenim obaveštenjima na prostoriji Srebreničkog i Vlaseničkog sreza nalaze se jedinice III korpusa crvenih. Jačina ovih snaga ceni se na 3000, većinom nasilno mobi-lisanih. Crveni ovde i dalje vrše mobilizaciju. Da bi se ova grupa komunista tukla i razjurila sa ovog terena i sprečila u daljem vršenju mobilizacije, naređujem:

1  — Ostojić2 da preduzme napad od Sokolovića ka Vla-senici, kako je već nameravao;

2  — Da kapetan Leko3 sa Majevice izvrši napad pravcem Majevica—Šekovići—Vlasenica;

3  — Da Račić4 pređe Drinu sa jednom jačom kolonom u oblasti Ljubovije i napada pravcem ka Srebrenici;

4   — Da Račić udesi sa dobrovoljcima da i oni pređu Drinu u oblasti Drinjače i potom da napadaju pravcem Nova Kasaba—s. Milići. Docnije Račićeva grupa i dobrovoljci treba da se prema situaciji uprave u pravcu Vlasenice;

5  — Da iz grupe Račanskih brigada pređu Drinu kod Ba-jine Bašte jedna brigada jačine 300 ljudi i dejstvuje pravcem Bajina Bašta — Srebrenica. Za ovu akciju treba biti spreman do 25. aprila.

Mi ćemo upravljati akcijom i to: grupom Ostojić, Leko, Račić. Račić će uzeti pod svoju komandu dobrovoljce, i Ra-čansku brigadu. Ostojić, Račić i Leko da izveste sa koliko snaga mogu preduzeti ovu akciju. Račić da izvesti koliko će dobrovoljaca preći u ovu akciju. Skrećem pažnju Leki da za ovu akciju iskoristi svoj zeleni kadar5 koliko je god moguće. Skrećem pažnju svima komandantima da je ova akcija vrlo važna i da je sada najpogodniji momenat da se crveni očiste sa leve obale r. Drine.

Dalje, akcija treba da bude složna i brza i da se ne da vremena crvenima da se snađu i izvuku. Napad treba neizostavno da počne 25 aprila. Račić će dostaviti ovo naređenje najhitnijim putem kapetanu Leki i istovremeno staviti mu jednu radio stanicu na raspoloženje, pošto Lekina stanica ne radi. Na mesto ove stanice dodelićemo Račiću novu radio stanicu. Kraj depeše. Dostavljeno Račiću, čika Branku, Kondoru i Leki«.

Prema prednjem naređujem:6

1)   Odmah po prijemu ovog naređenja izvršite mobilizaciju svih boračkih snaga I Račanske brigade potporučnika Ordagića7, stim da se mobiliše najmanje 300 ljudi;

2)  Odmah po prijemu naređenja uhvatite vezu sa majorom Račićem;

3)   I Račansku brigadu prikupite na prostru s. Perućac;

4)  Dana 24/25 aprila u ponoćnim časovima izvršite pre-laz Drine kod s. Perućac (preko puta džamije);

5)  Sa brigadom preduzmite odmah prodor u pravcu Srebrenice hvatajući vezu sa Račićevim snagama;

6)  II Račanska brigada ostaje na svom dosadašnjem me-stu.

7)  Organizujte prihvat na mestu prelaza i rezervni prihvat kod Baćevaca;

8)  Sve pripreme i prelaz izvršiti u najvećoj tajnosti, da komunisti preko Drine ne bi doznali za ovu našu nameru.

9)   Operacijom I Račanske brigade komandovaće lično poručnik Nikolić, stim što će i dalje ostati brigada pod komandom Ordagića.

10)  Veza samnom preko Račićeve radio stanice. Prilog ključ šifrovanje.

11)  Neizvršenje naređenog povlači kaznu smeti.

12)   Ovo naređenje u pogledu datuma prelaza može da izmeni isključivo major Račić, skim uhvatiti najhitniju vezu.

Izvestite da ste ovo naređenje primili, razumeli i izvršili.

Ponavljam još jednom uhvatite najhitniju vezu sa Račićem, držite svo ljudstvo u ruci i nedozvolite im po cenu najvećih žrtava da Vas komunisti nabace na Drinu već se u vidu klina probite kroz njihove redove u pravcu Srebrenice a u sastav glavnine snaga majora Račića.

Ponavljam da Vi snosite zajedno sa Ordagićem punu odgovornost za tačno izvršenje naređenja.

KOMANDANT, kapetan Radović8

Ključ za sifrovanje:

Vaš nadimak:

k 1: Sa planine vetar duva

k 2: Sine Marko jedini u majke

Sifrovanje horizontalno duplo bez lažnih slova

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 30, reg. br. 11/6 (S-V-1963).

2  Zaharije. U njegovom naređenju od 25. aprila komandantu Drinskog korpusa o zadacima jedinica korpusa, pored ostalog, piše: »U cilju potpunog čišćenja Istočne Bosne od komunista i tučenja III korpusa crvenih, danas je otpočela kombinovana akcija od Majevice, Drinjače, Ljubovije, Bajine Bašte i Sokolovića. U ovoj akciji zajedno sa Bosancima učestvuju braća Srbijanci« (Arhiv VII, Ča, k. 163, reg. br. 15/3).

3  Stevan Damjanović, komandant Majevičkog korpusa.

4  Dragoslav.

5  O zelenom kadru vidi dok. br. 67, depešu br. 829.

6  Vidi dok. br. 143.

7  Dobrosav.

8 Dušan.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument