ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA 3. BRIGADE KORPUSA GORSKE GARDE OD 20. APRILA 1944. O BORBAMA ČETNIKA PROTIV DELOVA KOSMAJSKOG NOP ODREDA KOD S. DRUGOVAC I REPRESALIJAMA NAD SIMPATIZERIMA NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA1

ŠTAB 3 BRIGADE

GRUPE KORPUSA GORSKE GARDE NJ. V. KRALJA PETRA II

Br. Službeno

20 aprila 1944 god.

Slobodne Srpske planine

Ovaj štab raspolaže sa sledećim podacima i to:

1. — U vezi sa bombardovanjem Beograda saznate su i ove pojedinosti:2 Beograd je bombardovan i dosta oštećen, ali ipak nije kao prilikom bombardovanja 1941 godine. Nemaca je dosta izginulo, računa se preko 4000 vojnika. Sto se tiče građana nije se još mogao utvrditi tačan broj ali po tvrđenju jednog očevidca žrtava u građanstvu nije bilo mnogo, jer je stanovništvo pobeglo u podrume a bombe su bile do 100 kgr. teške i kao takve nisu mogle prodreti do podruma. Železnički most Beograd—Zemun srušen je. Pešački most je gađan ali nije pogođen i čitav je, i saobraćaj sa Zemunom održava se samo preko ovog pešačkog mosta. Srušene su zgrade Hipotekarne banke, Generalne direkcije državnih železnica, pošta Br. 2 na železničkoj stanici i želez-nička stanica nova i stara ali iste nisu mnogo oštećene do juče niko ruševine nije rasčišćavao stanovništvo se seli iz Beograda na periferiju Beograda i po selima u okolini Beograda. Velika je beda kod stanovnika. Žene, deca i starci za-krčili su ulice i puteve do obližnjih sela po okolini Beograda kao i do Avale. Sa sobom su poneli samo svoje prtljage i ono što im je najpotrebnije. Isto tako iz Beograda se iselio na periferiju Beograda i štab Ljotićevaca.

2.  — U selu Drugovcu srez Podunavski vođena je borba na treći dan Uskrsa između bataljona Smederevskog korpusa i komunista i to na tromeđi između sela Drugovca — Binovca i Badljevice. Borba je trajala oko tri i po sata.3 Komunista je bilo oko 200 a četnika oko 60. Na strani četnika poginula su dva vojnika i izgubljeno je jedno automatsko oružje, a gubici na strani komunista su za sada još nepoznati. Prema izveštaju komandanta pomenutog bataljona Relje Milovca sela Drugovac, Suvodol i Vodanj su od strane komunista organi-zovana i naoružana. Sva tri sela zaposednuta su od strane naoružanih seljaka i u sela nepuštaju nikoga da uđe. Iz iz-veštaja istog komandanta bataljona vidi se takođe da su komunisti mobilisali iz napred tri navedena sela 200—300 ljudi, i sada se svi kreću naoružani po susednim selima, dižući narod na oružje i osuđujući na smrt sve one koji im se suprotstave.

Pokušano je da se uhvati veza sa komandantom Smederevskog korpusa ili komandantima brigada istog korpusa, te da bi se sa udruženim snagama ova sela opkolila i likvidirala sa ovom komunističkom bandom. Ali do sada ova veza nije mogla biti uhvaćena. Sa ovim treba požuriti, jer ako se ne preduzmu odmah potrebne mere, može biti ogromnih posledica, pošto broj komunista sve više iz dana u dan raste.

3.  — Jedna grupa komunista u jačini oko 15 ljudi prošla je kroz selo V. Ivanču i otišla u pravcu Kopljara, gde je sustigao komandant bataljona poručnik Radojko, ali su se oni iz ovog sela izvukli i otišli u pravcu sela Banje.

4.  — U mestu Br. 414 i pored svestranog traganja komunisti nisu mogli biti pronađeni pa izgleda da dobij eni podaci o boravku komunista u ovome mestu nisu bili tačni.

5.  — Nemci koji su bili u M. Orašju poneli su sa sobom i dva brdska topa, ali iz istih vatru nisu otvarali.

6.  — 19 ov. mes. u 24 časa ova brigada sa 1, 2, 4 bata-ljonom i jednom četom 3 bataljona izvršila je pokret za Br.

105 5 u cilju blokade istočnog dela sela radi pronalaska komunista za koje su dobiveni podaci da se u ovom kraju sela nalaze. Sa blokadom i pretresom kuća ovoga zaseoka završeno je u 6 časova. Za vreme blokade i vršenja pretresa komunisti jačine 2—3 trojke za koje se nisu imali podaci iz jedne zemunice pokušali su da se jedan po jedan izvuku iz ove blokade, ali kada se nisu mogli izvući oni su otvorili vatru na 2 bataljon koji je od njih bio udaljen oko 800 metara. Vojnici istog bataljona takođe su otvorili vatru i ovom prilikom ranili dvojicu komunista, ali su obojica uspela da pobegnu ali je jedan prilikom bežanja bacio sa sebe pušku i municiju i jedan gunj koje su vojnici ovog bataljona zaplenili. Tom prilikom uhvaćen je jedan terenac koji je posle saslušanja u kome je priznao svoju krivicu pred zborom seljaka celoga sela i pred strojem vojnika ove brigade zaklan. Uhvaćena su još i neka druga lica, za koje se imaju podaci da su saradnici komunista i nad istima vodi se istraga. O rezultatu istrage podneće se naknadno izveštaj. U zemunici u kojoj su se komunisti skrivali nađeno je samo jedan par polovnih opanaka, a prema sopstveniku zemljišta na kome se ova zemunica nalazi vodi se takođe istraga.

7. — Sa 1, 2 i 4 bataljonom nalazi se u Br. 105.

Dostavljeno: K-tu Grupe Korp. Gor. Garde K-tu Kosmajskog Korpusa Prvom Pomoć. K-ta Garde.

Komandant potporučnik,   A. J.6

 

1  Kopija originala (pisanog na mašini, ćirilicom) u Arhivu, Ča, k. 28, reg. br. 7/2 (S-V-1515).

2  Beograd je 16. aprila 1944. bombardovala saveznička, anglo-američka avijacija.

3  Verovatao je reč o borbama vođenim 18. aprila. Vidi dok. br. 120.

4  Redakcija nije utvrdila na koje se mesto odnosi.

5 Verovatno se odnosi na s. Badljevac.

6 Arsenije Jovanović.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument