ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST DELEGATA DRAŽE MIHAILOVlĆA OD 20. APRILA 1944. KOMANDANTIMA ZLATIBORSKOG I POŽEŠKOG KORPUSA ZA POSEDANJE POLOŽAJA NA PRAVCIMA KATUŠNICA — BJELUŠA I KATlĆI — BJELUŠA RADI SPREČAVANJA PRODORA JEDINICAMA NOVJ KA PL. BJELUŠI I SADEJSTVO S NEMAČKIM I BUGARSKIM TRUPAMA U TOM CILJU1

KOMANDA

JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI Gorski štab 1 B.2

OBr. 51 20 april 1944

9,00 čas. Slobodne srpske planine.

ZAPOVEST

(Sekcije: Užice, Vardište, Sjenica 1 : 100.000)

Neprijatelj3 — komunisti drže sledeće terenske pozicije: Kušići: X Krajiška brigada jačine oko 400 ljudi. Naoružanje: oko 75 automatskih oruđa, ostalo puške. Vrlo malo municije. Katić i Mučanj: delovi 1 proleterskog bataljona iz sastava II divizije. Dobro naoružani sa nedovoljno municije. Prostor između Ivanjice—Kušića—Golije: 4 proleterske brigade jačine do 3.000 boraca. Naoružanje dobro — italijansko sa nedovoljnom količinom municije. Na prostoru: Rudno — Vionica I i IV Krajiška brigada jačine oko 2000 boraca. Naoružanje: 1 p. kol. top, oko 150 automatskih oruđa, ostalo puške. Municije malo. Formacija: I korpus4 sastavljen od II i V divizije. Štab II divizije negde oko Ivanjice, a V divizije u s. Rudno. (podaci dobijeni od prebeglog crvenog, bivšeg zarobljenog četnika).

Na zapadnim terenima sreza Moravičkog situacija je sle-deća: Komunisti se nalaze u Kušićima, Katićima, Maskovi, Beloj Crkvi, Milandži i dalje prema Goliji. Predstraže su im na Glogu, Češlju i Selovićima. (Podaci dobijeni nasilnim izviđanjem.)

Nemci i sateliti vrlo jakim snagama drže: Jablanicu, Borovu Glavu, Njegbinu, Kokin Brod, Jasenovo, Belu Reku, Ca-jetinu.5 U toku popodneva dana 19 ov. m-ca jake nemačke snage iz pravca Jasenova prošle su kroz Močioce odakle će u dve kolone u napad i to jednom kolonom pravcem: Presjeka — Čemernica, a drugom Močioca — Katići. Isto tako oko 350 Nemaca sa 30 dobrovoljaca iz Bele Reke izbile su u označeno vreme na Klekovu, odakle će najverovatnije produžiti u pravcu Katića. Ova okolnost govori da će Nemci i sateliti preduzeti napad na crvene preko Čemernice i Muč-nja kao važnih terenskih uporišta.

Postoji verovatnoća da će crveni preduzeti u cilju izvlačenja iz obruča prodor preko Bjeluše, zatim dolinom reke Katušnice i dalje na zapad.

NAREĐUJEM:

1)  zlatiborski korpus6: k-nt kap. Radović7 jačina 1340 ljudi     

1) Zadatak: U cilju zatvaranja pravca: Bjeluša — Katušnica, zauzima prostor: Ljubiš — Smiljansko Brdo— Sirogojno — Ravni — Čičkova kao uporište za napad na crvene.

2)  požeški korpus: k-nt kap. Marković8 jačina 460 ljud                         

 2) Zadatak: Grupiše se na prostoru Okruglica — Visoka — Metaljka u cilju zatvaranja pravca Katića — Bjeluša i dalje na zapad kao i u cilju napada na crvene na pomenutom pravcu.

3)    Za sve: Službu izviđanja i obaveštavanja razviti na sve strane. Održavati stalnu međusobnu vezu. K-nt Zlatiborskog uputiće 1 radiostanicu za vezu unapred, koju može koristiti i Marković.

Za izveštavanje potpisatog preko centra za vezu Zlatiborskog korpusa.

4)   Ishrana na licu mesta kupovinom i rekvizicijom.

5)   Veza samnom preko Sirogojna.

Dostavljeno: 20 IV 1944. g. u 10,00 čas.                                 

DELEGAT, pukovnik, Jevrem Simić

Potpukovnik, Mil. M. Milovanović 9                              

M.P.

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 18, reg. br. 12/7 (VK-V-55).

2  Odnosi se na Štab inspektora Vrhovne komande za četničke jedinice u Srbiji pukovnika Jevrema Simića. U ovoj situaciji Simić je bio delegat Vrhovne komande za objedinjavanje dejstava Zlatiborskog i Požeškog korpusa protiv jedinica NOVJ u jugozapadnom delu Srbije. Vidi dok. br. 113.

3  i 4 Odnosi se na jedinice 2. proleterske udarne i 5. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ (tom I, knj. 20, dok. br. 150).

5 Vidi dok. br. 130.

6 Vidi dok. br. 143.

7 Dušan.

8 Miloš.

9 Milutin.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument