ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE ŠTABA KALINOVIČKE BRIGADE OD 19. APRILA 1944. KOMANDANTU ZAGORSKOG BATALJONA ZA IZVIĐANJE POLOŽAJA NOVJ KOD KALINOVIKA ZA POTREBE NEMAČKIH TRUPA1

[S T] A B 225 2                                                             

[Br.] lužbeno.3                       

19 aprila 1944 godine. KALINOVIK.

KOMANDANTU ZAGORSKOG BATALJONA.

Prema naređenju komandanta Njemačke vojske4 koja se nalazi u Kalinoviku, odmah po primitku ovoga naređenja krenite sa vojskom u Romane i Graiseljiće odakle će te vršiti izviđanja u pravcu Kutina i Hotovlja i Brda. Ta izviđanja moraju biti danonoćna. Izveštaji se imaju slati rano ujutro najdalje do 8 sati i u večer najdalje do sedam časova, sem izuzetaka t.j. pojave partizana5 ili slično tome.

Ovo što Ti pišem zadrži samo za sebe. Njemačke kolone su krenule u četiri pravca prema Bjelimićima i Glavatičevu. Jedini pravac koji nije bio zatvoren to je ovaj u Kalinoviku, i radi toga su oni došli da zajednički zatvorimo ovaj pravac, jer ih je tražio kopetan Mazić.6 Prema tome sva naređenja koja budeš dobivao od mene smatraj za najozbiljnija i ona su meni naređenja od strane Njemaca. Izvršavaj onako kako Ti se naređuje. U koliko Ti bude nešto nejasno između nas i Njemaca pitaj nas, tako da nebi došlo do nesporazuma između nas.

Zabrani svako kretanje prema Ulogu i dole u Župu isto je to naređenje njihovo. Uhvati vezu sa Obaljskim bataljonom i u ovom smislu mu pošalji naređenje, da i oni zajedno sa Vama vrše patroliranja.

U koliko Te budu raspitivali koliko imaš vojnika reci onako kako smo i Mi rekli t.j. da ih imaš oko 150. Odmah kreni za Romane.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

V.D. Komandanta, 1.— Uroš Govedarica

Pravac kretanja sa vojskom Potkraj. Romane, nemoj nipošto Kuc—Kalinovik da bi Nemci videli zašto vas nema.7

Str. pov. sl.19. aprila 1944 god. Kalinovik.

Komandantu Zagorskog bataljona bratu Spasoju Ždralu

Jelašca

Hitno

 

1  Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ca, k. 232, reg. br. 5/3 (BH-X-282).

2  Brojčana oznaka za Kalinovičku brigadu.

3  Na tom mestu original je oštećen.

4  Tada su u Kalinoviku bili manji delovi nemačke 369. legionarske divizije.

5  U širem prostoru Kalinovika nalazili su se delovi 27. udarne divizije NOVJ.

6 Spasoje, komandant Kalinovičke brigade Romanijskog korpusa.

7 Ovaj pasus i dalji tekst napisan je na poleđini dokumenta mastilom, ćirilicom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument