ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA JURIŠNOG KORPUSA OD 18. APRILA 1944. KOMANDANTU SMEDEREVSKOG KORPUSA O RAZBIJANJU JURIŠNOG KORPUSA OD STRANE KOSMAJSKOG NOP ODREDA KOD S. DRUGOVAC1

Gospodine kapetane2

Danas 18 IV 1944 u 4 sata u jutro napali su me parti- zani pod Drugovcom.3 Bilo ih je oko 400 ljudi. Jurišni korpus4 ne postoji više t.j. razbijen je potpuno i bez municije. Ostalo mi je na licu samnom 31 čovek.

Juče sam blokirao Suvodol. Održao govor i sporazumeo se sa Miloševićem, Živanom i Rebićem da napadnemo Dru-govac sa dve strane. Rebića i Miloševića i onog vodnika poslao sam sa 50 ljudi i 3 mašinke u M. Orašje pošto je Milo-šević tvrdio da je to »banja« i naši ljudi.5 Ja sa 50 ljudi otišao za Selevac, i u jutro smo trebali da napadnemo Drugo-vac sa dve strane. Ja sam bio tačan a oni se nisu pojavili ni nakon 2 sata što sam borbu vodio. Bio sam opkoljen na 3—4 km. strelj. strojem gustim na 2—3 koraka čovek do čoveka i presečena otstupnica. Dolazili su od Vodnje i množina jedna u 2 strelj. stroja od Čunjevca Suvodola a sigurno i Binovca. Uspeo sam da probijena obruč i da ih prisilim da poležu a zatim sam jurnuo sa 20 ljudi i izvukao se. Jova je imao drugu četu njoj sam pomagao sa 3 b. dok se nije izvukla. Poslao sam u Kusadak 2 trojke sa jednim ranjenikom iz Plane. Izgubio sam 2 čoveka iz druge čete. Jedan iz Rakinca a jedan iz N. Sela izbeglice.

Na levom krilu bio je Živan i nije se vratio iz borbe. Njegovih 5 ljudi su samnom ostalih 6 nezna se šta je sa njima. On se bio prvi povukao i naredio je da k njemu dođu i ostali ali se posle nezna o njemu ništa.

I pored blokade sišao sam u potok da ga tražim i video sam da njegovi ljudi odstupaju dok je on bio odstupio. Gde je neznam.

Komunisti imaju nade i dobro se drže. Treba sva ta sela zapaliti i poklati. Vi to nećete e pa hvatajte ih žive i sudite ja nemogu.

Pozovite gardu da ih uništimo dok još ima vremena. Ljudi i ja smo premoreni jer ne spavamo po 2 sata noću jer smo stalno u pokretu iz sela u selo a sve komunizirano.

K-dt Juriš, korpusa

kapetan Ranko Dimitrijević6

P. S. Nemogu se ovde održati jer nemam municije.

 

1  Original (pisan mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 102, reg. br. 27/4—1 (S-V-17331/4—a).

2  Izveštaj je poslat kapetanu Živanu Lazoviću.

3  Reč je o delovima Kosmajskog NOP odreda.

4  Reč je o privremenoj formaciji četnika iz Smederevskog korpusa.                                                 

5  Rečenica je tako napisana u originalu.

6 Dimitrijević je bio komandant Velikooraške brigade Smederevskog korpusa. 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument