ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PISMO DELEGATA VRHOVNE KOMANDE OD 18. APRILA 1944. DRAŽI MIHAILOVIĆU O SARADNJI ČETNIKA SA NEMAČKIM I BUGARSKIM TRUPAMA U BORBAMA PROTIV NOVJ U JUGOZAPADNOM DELU SRBIJE1

Ovo je greška što se vidi iz docnijeg izlaganja ali ko zna? pitati!2

Dragi moj Glavni Doktore,3

Šaljem ti stanje na celoj prostoriji i ono je sledeće na dan 17 aprila:

Crveni4 drže Brekovo5—Katići—Kušiće snagama dosta jakim u odnosu na mene.

Raspored Nemačko-satelističkih snaga je:

Krdžaliski drugi puk pod komandom Marisava6 u Čaje-tini, a jedan bataljon je 17 ovog meseca otišao iz Bele reke verovatno ka Katićima.

Nemci:7 4.000 sa nešto lakih topova, na prostoru Cajetina — Palisad — Kraljeve vode — Kokin Brod.

Bugari: Na utvrđenoj Borovoj glavi ovu ojačavaju i ima ih 1.500.

S.D.S.: Njih 230 u utvrđenjima sela Rožanstvo.

Marković:8 360 ljudi zatvara Visoku. Odredi su istureni na Okruglici.

Kondor:9 sa 1340 ljudi na liniji Klekovo — Ljubiš — Sirogojne. Grupno zatvara sve pravce sa rezervom spremnom za udar.

Kalait:10 jedan bataljon sa 80 Nemaca u Stitkovu, a dve čete na Pavlovića Brodu. Sam Kalait sa ostalim odredima je sa Pavlom.

Cvetić:11 sa njim veze nemam.

Zvonkov12 odred pod komandom poručnika Nenadića13 zajedno sa Nemcima je u Negbini.

U toku 17 ovog meseca Marković je do 11 časova vodio borbu sa crvenima napadnut od tri njegove kolone. Posle borbe od tri sata gde je dolazilo i do borbe prsa u prsa, povukao je se. Crveni su zauzeli Katiće, Maću, Vodice, Sarenik i tu se zadržali.

Rezultat: Marković ima 6 mrtvih i 4 ranjena. Nađeno je 21 mrtvih kod crvenih.

Za 18 april naredio sam Kondoru: da iz brigade Kolare-vića14 obrazuje odred i da u toku noći napadne sa 120 ljudi pravcem Klekova — Presjeka — Kušići, a Markoviću da sa odredom od 60 ljudi sa Okruglice napadne Katiće. Oba odreda ovo će vršiti u cilju nasilnog izviđanja i prikupljanja podataka.15 Na prostoru koji zauzmu imaju ostati. Posle ovog doneću odluku za napad ako sam siguran u uspeh. Ovaj napad izvršiće se u toku noći 18/19 aprila kao prepad. Prilog prepis zapovesti.16

Toliko o operacijama.

Po dolasku kod Markovića i Kondora naišao sam na punu saglasnost u njihovom radu.17 Na bratsku slogu i međusobnu tesnu vezu.

Po orjentisanju na Okruglici i sastanku sa oba komandanta priključio sam se Kondoru zbog stanice.

Moj dolazak primili su i shvatili kako treba i neću imati nikakve teškoće u objedinjavanju. Na protiv obojica su zadovoljni što si me uputio, te da se i lično uverim o svim njihovim naporima u borbi za savlađivanje crvenih.

Samo bi trebalo ojačati Markovića jer isti je morao odvojiti snage za čuvanje i zatvaranje prelaza na Moravici kod Divljake i ostaviti jedan deo snaga da zatvara Mirosaljce te da se iz Dragačeva18 ovde ne probiju crveni, pa je taj deo mrtav za aktivno dejstvo oko Mučnja.

Dobro bi bilo da Neška19 prebaciš u Kruščicu pa da po preduzetom nasilnom izviđanju upotrebim i njega i napadnem sa jačom snagom da odbacim crvene, koji se ovde nalaze oko Kušića u nezgodnoj situaciji.

Tako isto molim te da me svakodnevno telegrafski oba-veštavaš o stanju na Ibru, Goliji i Sandžaku u koliko ti imaš podataka.

Ja se pak staram da te preko stanice svakodnevno iz-veštavam o svemu što je ovde. Da li ti na vreme dobijaš telegrafske izveštaje?

Ako imaš da mi daš novih instrukcija ti mi pošalji.

Primi moje srdačne pozdrave, voli te tvoj

Dr. Ška20

18- April 1944 g. u 12 časova21

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, ča, k. 18, reg. br. 11/7.

2  i 5 Draža Mihailović je reč »Brekovo« okružio, povukao strelicu na margini gornjeg dela dokumenta i napisao sadržani tekst. U Bre-kovu se toga dana nalazio jedan bataljon bugarskog 63. pešadijskog puka.

3 Odnosi se na Dražu Mihailovića.

4 Odnosi se na delove 5. udarne divizije NOVJ. Vidi tom I, knj. 7, dok. br. 122.

6 Petrović, komandant 5. dobrovoljačkog puka SDK.

7 Jedinice 4. puka »Brandenburg«.                                           '

8 Miloš.                                                                                                                       .

9 Dušan Radović, komandant Zlatiborskog korpusa. .

10 Vuk Kalaitović.                                                .

11  Radomir.

12  Zvonimir Vučković, komandant 1. ravnogorskog korpusa.

13  Mihailo, komandant 2. takovske brigade. 14 Milomir, komandant Zlatiborske brigade. 15 yidi dok. br. 143.

16 Navedeni prilog redakcija nije pronašla Vidi dok. br. 133.

17  Vidi dok. br. 113.

18  Tekst je, olovkom, podvukao Draža Mihailović i na margini napisao: »?? ne može«

" Nedić, komandant Valjevskog korpusa. Reč »Neška« Draža Mihailović je podvukao olovkom i na margini napisao: »?? ne može«.

20  Jevrem Simić.

21  Na poleđini dokumenta Draža Mihailović je napisao olovkom, ćirilicom: »Ovaj izveštaj konfuzan naročito u pogledu Brekovo. Odgovoriti mu.«


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument