ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST INSPEKTORA ČETNIČKIH JEDINICA ZA SRBIJU OD 10. OKTOBRA 1943. POTČlNJENIM KOMANDANTIMA ZA NAPAD NA PRIPADNIKE I SIMPATIZERE NOP-a NA PL. RUDNIKU1

ZAPOVEST

RUKOVAOCA AKCIJE ČIŠĆENJA KOMUNISTIČKIH BANDI NA RUDNIKU ZA: 10 oktobar 1943

2. Takovska brigada: po spaljivanju Erića stanova iznad s. Gornjeg Crnuća i ubijanju svih onih koji sarađuju sa Komunistima2 sa brigadom do zore 10 ovog meseca, izbice istočno od s. Krasojevića prema Velikom Sturcu. Na ovom pravcu i na pravcima koji izbijaju prema G. Crnući i tamo zastati do daljeg naređenja sa potrebnim obezbeđenjem — postavljanjem zaseda,3 u toku 9 ovog meseca.

1.   Gružanska brigada: danas do noći postaviti zasede od Uvlake preko Belušine do Đavir vode.

2.  Gružanska brigada: danas do noći postaviće zasede od Đavir vode preko Golog Brda na Vojvodinu.

Od 7 časova 10 ovog meseca, obe Gružanske brigade sa 1. Gardiskom širokim frontom preduzeće nastupanje prema Severu. Po izbijanju na liniju Stragare—Manastir Blagovešte-nje—Belušina—Osredak stati i podneti izveštaj.

Gardiski Korpus:4

a)   3. Brigada: postaviće za noćas zasede na prostoru: Ramaćski visovi—Ljubičevci do Paljevina.

b)  1. Brigada: za noćas će se odmarati na prostoriji koju joj je odredio Komandant Gardiskog Korpusa s tim, da u 7 časova 10 ovog meseca bude na liniji: Uvlaka—Belušina zaključno. Širokim frontom nastupaće prema Severu a po izbijanju na liniju: Stragare—Manastir Blagoveštenje—Belušine—Osredak gde stati i podneti izveštaj.

Komandant 1. Gardiske brigade držače tesnu vezu sa Ko-mandantom 1. Gružanske brigade.

2. Brigada: zatvoriće sve pravce koji od Rudnika izvode ka Jarmenovcima i u toku noći 9—10 ovog meseca postaviti zasede.5

Konjički divizion Gorske Garde: zatvoriće pravce koji izvode sa Rudnika ka Orlovcu.

Jedinice Gardiskog Korpusa sem 1. brigade, nastupaće pravcem prema Zapadu i po izbijanju na greben Rudnika zastati.

Komandant Gardiskog Korpusa sa Štabnom grupom i moja Stabna grupa ostaće u Ramaći, a 10 ovog meseca nastupaće ka Jarmenovcima.

Znaci raspoznavanja: ugovoreni znaci barjacima predvi-đeni za taj dan. Ugovoreni znak kao odziv nadimak potpisa-tog, a kao lozinka nadimak starešine Štaba 1 a.6

Ugovoreni znak i znaci za raspoznavanje za noćas. Pri nastupanju i stezanju obruča treba držati što tešnju vezu.

Zabranjujem dovikivanje imena starešina. Zabranjujem svaku larmu u toku kretanja. Za sve ovo biće mi lično odgovorne starešine.

Naređujem najveću štednju municije i zbog ovog izvlačenja iz borbe u duhu Čičinog7 naređenja surovo ću kazniti.

Izveštaje slati preko Komandanta Gardiskog Korpusa.

Na slučaj nailaska slabih snaga Nemačkih, Bugarskih i Ljotićevskih, primiti borbu, a u slučaju nailaska jačih snaga uvući ih na Rudnik i prema situaciji primiti borbu ili se izvući.

Ishrana na terenu.

Ranjene i bolesne upućivati u pozadinu.

Dostavljeno:                                            Rukovalac, pukovnik,

K-tu 1. i 2 Gružanske brigade; ..                  Jev. S. Simić8

K-tu Takovske brigade, K-tu 1. 2 i 3 Gardiske brigade           M.P.9

Načelnik štaba 1 b.

major Miodrag P. Palošević

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 21, reg. br. 20/2 (S-V-24/2).

2  Na pl. Rudniku i širem području dejstvovali su 1. šumadijska NOU brigada (formirana 5. oktobra) i Čačanski NOP odred »Dragiša Mišo-vić«.

Jedan bataljon 1. šumadijske brigade napao je 8. oktobra kod s. Čumić nemačku jedinicu, a zatim kod s. Ramaća napao i razbio jednu četničku brigadu iz korpusa Gorske garde (tom I, knj. 5, dok. br. 109).

3  Četnici nisu imali hrabrosti da izvrše napad na jedinice NOV na tom području, već su zasedama sačekivali njihove manje delove. Do većih okršaja došlo je sredinom oktobra. Vidi dok. br. 14 i 15.

4  Odnosi se na korpus Gorske garde pod komandom kapetana Nikole Kalabića.

5  Vidi dok. br. 14.

6  General Miroslav Trifunović je bio delegat (komandant) Draže Mi hailovića za Srbiju. Imao je pseudonim »Dr Onja« (Dronja) a njegov štab je imao brojnu oznaku »la«.

7 Odnosi se na Dražu Mihailovića.

8 Jevrem. Bio je inspektor trupa za Srbiju (štab lb), imao je pseudonim »Dr. Ška« (Drška).

 9 Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab lb.«


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument